NORKjźœå8n2īZ@ŠI€’‰G@ų.@S€ö4@'®Saved in Photoshop Plugin made by PEE00751@niftyserve.or.jp.PICT€€?€ą¾&&&ĒĒĒ°°°ccc› {{{```ŽŽŽ‹‹‹‹‹‹ŽŽŽ‹‹‹ŽŽŽ‹‹‹‹‹‹ƒ‹‹‹ŒŒŒ‹‹‹ŽŽŽ‹‹‹ŒŒŒ‹‹‹‹‹‹æįŖœįŖœ  ‚ Š  ‚ ‰­­­ŁŁŁŲŲŲĶĶĶ“““777˜}}}žžž˜˜˜‰‰‰‹‹‹ŒŒŒ‚‹‹‹ŽŽŽ‹‹‹ŒŒŒ‹‹‹ŒŒŒ ‘‘‘ŽŽŽ‹‹‹ŒŒŒ‘‘‘ŒŒŒ‹‹‹ŽŽŽdf‡edhI:<=Šdf‡edhI:<=‰ŖóėŲ\™¬óėŲ\™DDDgggfffeeefffeeeggg hhhkkklllkkkjjjkkkjjjppplll<<< ŠDDDgggfffhhhdddfffeeegggjjjhhhlllmmmjjjkkkmmmlllnnn>>> ‰bbbÕÕÕßßߎŽŽŲŲŲÓÓÓæææeee–€€€–––yyy………———–––ŽŽŽŒŒŒ‹‹‹ŒŒŒ‹‹‹ƒŒŒŒ‹‹‹ŒŒŒ‹‹‹‹‹‹ŒŒŒ‹‹‹ŒŒŒ‹‹‹g’ü‚ż’ˆŠg’ü‚ż’ƒ‰ėžųščŖ"—ėžųščŖ"—ooo„ŽŽŽÜÜÜŽŽŽŪŪŪ…ŽŽŽįįįŽŽŽ”””/// ŠrrrƒŽŽŽįįįŽŽŽßß߄ŽŽŽßßßŪŪŪŽŽŽ”””,,,‰ ĪĪĪŻŻŻŗŗŗŻŻŻŪŪŪÖÖÖĻĻĻ“““777” DDDƒƒƒpppmmm]]]|||‘‘‘™™™‡‡‡‹‹‹ŽŽŽŽŽŽ‹‹‹‹‹‹‚‹‹‹ŒŒŒ‹‹‹‹‹‹ŒŒŒ‹‹‹j‘’ÜŠj‘’Š ŠŲųžüōėŁd•ŲųžüōėŁd”rrr‚ŽŽŽßßßąąąßß߄ŽŽŽßß߂ŽŽŽ’’’***‹ttt…ŽŽŽįįįŽŽŽŪŪŪįįį„ŽŽŽ‘‘‘)))‹ ’’’ŲŲŲŻŻŻBBBŒŒŒŻŻŻŁŁŁ×××ÖÖÖĶĶĶ¼¼¼ccc‘ ‹‹‹‡‡‡‰‰‰iii666lllmmmnnn………•••“““‹‹‹‚‹‹‹ŒŒŒŽŽŽ‹‹‹ŽŽŽ‹‹‹‹‹‹ŒŒŒ‹‹‹‹‹‹iŽ’ž’Ö‹iŽ’ž’Ī‹\šž’žłóļč­*“\šž’žłóļč­*’qqqįįįŽŽŽŻŻŻŁŁŁÕÕՂŲŲŲÕÕÕŁŁŁŲŲŲŁŁŁŲŲŲÕÕՌŒŒ'''Œ pppŽŽŽąąąÖÖÖÕÕÕÖÖÖ××ׂÖÖÖŲŲŲŁŁŁŚŚŚÕÕՌŒŒ***Œ:::ĶĶĶŻŻŻ£££yyy˜˜˜ÄÄāÉÉÉŃŃŃŠŠŠĖĖĖ;;; ŽŽŽNNN’’’gggTTTwwwŽŽŽqqqdddfffttt‹‹‹”””‡‡‡‚ŒŒŒŽŽŽŒŒŒŽŽŽŒŒŒ‹‹‹‹‹‹‚‹‹‹i’Ö Œi’ŹŒčü’żśōķęķźÜp čü’żśōķęķźÜp oooŽŽŽ ÉÉÉcccaaafffkkklllmmmrrrŽŽŽ°°°›››ZZZ+++nnnŽŽŽ ŹŹŹddd```fffjjjmmmnnnuuuŽŽŽ¬¬¬šššZZZ---ŽæææŚŚŚŻŻŻ444ddd†††šššŖŖŖæææ¼¼¼ĘĘĘŠŠŠĪĪĪ»»»cccŒ‹‹‹zzziii333fffˆˆˆ†††```fffhhh|||’’’–––ŒŒŒ‹‹‹ŽŽŽ‹‹‹ŒŒŒŽŽŽ‹‹‹ŒŒŒ‹‹‹iŽ’É iŽ’ÉŽŖōžśóķčāŻŁÕāģē³;ŖōžśóķčāŻŁÕāģē³;sssŽŽŽ¼¼¼‚@@@AAACCC@@@AAAHHHssseee333ŽpppŽŽŽæææ??? AAA@@@EEEDDDBBBKKKqqqddd444cccÖÖÖŲŲŲ„„„...000QQQ’’’¢¢¢···²²²øøøÉÉÉĪĪĪÉÉɑ‘‘;;;Š\\\hhhUUU000111SSS’’’ƒƒƒaaafffcccjjj†††———ŠŠŠ‹‹‹ŽŽŽ‚‹‹‹ŽŽŽŒŒŒ‹‹‹ŽŽŽi’Ė Ži’Ē"ėłōķęįŽŁÕŠĶĒĪęéŽxŒ"ėłōķęįŽŁÕŠĶĒĪęéŽxŠpppŽŽŽÜÜÜæææ999555666333666777GGGKKK$$$ nnnŽŽŽĀĀĀ;;;111„555GGGKKK%%%‘ ĪĪĪ×××ĻĻĻ<<<777000)))TTT‹‹‹„„„«««­­­ĮĮĮĻĻĻŹŹŹ¾¾¾UUUˆŒŒŒ‹‹‹ŒŒŒqqqhhh999;;;111'''UUUŒŒŒ„„„eeeccceee```sss“““eee‹‹‹‹‹‹ŒŒŒ‹‹‹ŒŒŒ‹‹‹ŒŒŒiŒ’¬ ŽiŒ’«ŁóķčįÜŁÕŠĶČÅĆÄÅŚėę¾;‹ŁóķčįÜŁÕŠĶČÅĆÄÅŚėę¾;ˆoooŽŽŽ æææ<<<444777555777666IIILLL)))‘ qqqŽŽŽĀĀĀ888444777666HHHKKK&&&“×××ĖĖĖ‡‡‡777999888777$$$JJJ‡‡‡PPP‚‚‚©©©®®®···ĄĄĄÓÓӌŒŒˆ‹‹‹ŒŒŒhhh†††hhhQQQ666555999666"""JJJ‰‰‰OOO```aaaooo}}}’’’‚‹‹‹ŒŒŒ‚‹‹‹ŒŒŒŽŽŽi‹’±i‹’­ dļęāŽŁÓŠĶČŁĆĀĄĮČĶ妋 dļęāŽŁÓŠĶČŁĆĀĄĮČĶ妈rrrŽŽŽĀĀĀ:::444666777HHHJJJ ’rrrŽŽŽĀĀĀ<<<444555777666IIIKKK”:::ĢĢĢČČČĄĄĄ777888777’’’²²²ÆÆƵµµ»»»ČČČĢĢĢŌŌŌŠŠŠČČČ»»»jjj‰‹‹‹ŒŒŒ‹‹‹hhhiii888777555YYYhhhdddkkkvvv‰‰‰•••”””ŠŠŠvvv‹‹‹ŽŽŽŒŒŒ‹‹‹ŽŽŽŒŒŒ‹‹‹i‰’ž«‘i‰’žØ‚ čęŻŁÕŠÉČÅĆŹĖĒ½°X‹ čęŻŁÕŠÉČÅĆŹĖĒ½°XˆnnnŽŽŽ¼¼¼999666777HHH$$$„777‹pppŽŽŽĀĀĀ:::555777III%%%–ŗŗŗŃŃŃæææ~~~555777­­­ÕÕÕŠŠŠĒĒĒøøø¢¢¢NNN111Š‹‹‹ ŒŒŒppp{{{jjjPPP777666fff˜˜˜‘‘‘xxxcccŒŒŒ‹‹‹ŽŽŽ‚‹‹‹ŽŽŽ‹‹‹‹‹‹ŽŽŽi‰’ōƒ1‹i‰’ź•­ķŁÕŠĶČĀÅæ® H,Ž­ķŁÕŠĶČĀÅæ® H,ŠoooŽŽŽæææ:::444777HHHIII777„zzzŃŃŃSSSŒrrrŽŽŽĄĄĄ999555777IIIJJJ333— bbbŅŅŅ¾¾¾···555777°°°ŅŅŅFFF‹‹‹ŒŒŒ‹‹‹ŽŽŽggg666777eee•••‹‹‹‚‹‹‹ŽŽŽ‚ŽŽŽ‹‹‹ŒŒŒ‚‹‹‹ŒŒŒiˆ’ķ‚…ķUŒiˆ’ä•*źÕŠĶȁÅB”*ēŚĻĖĒÄ? mmmŽŽŽæææ999666GGGJJJ'''„|||ąąąŻŻŻÅÅÅŠ nnnŽŽŽæææ;;;222HHHIII)))˜ĶĶĶĘĘĘ“““ppp777µµµÄÄÄ’ŽŽŽwwwfffMMM777uuu‰‰‰‹‹‹ŒŒŒ‹‹‹ŒŒŒ‹‹‹ŒŒŒ‹‹‹ŒŒŒ‹‹‹ŒŒŒŒŒŒj‡’؁‚…žÜŠj‡’¢”ĆęĖĒÄĆ»—~ģĒŁĆ®’hhhŽŽŽæææ:::JJJKKK***„}}}ŻŻŻŚŚŚĻĻĻ___‹hhhŽŽŽæææ===HHHJJJ***š{{{ŃŃѱ±±¬¬¬888ĀĀĀ±±±’‚‹‹‹ ŽŽŽŽŽŽ”””ccc```666ˆˆˆŽŽŽŒŒŒ‹‹‹‹‹‹ŽŽŽ ŒŒŒŒŒŒ‹‹‹ŒŒŒ‹‹‹ŒŒŒŒŒŒv†’­ƒ…ž÷ėc‹v†’¦‚•ēĪĆŹ ˜ ēĪĆŹ “oooŽŽŽĮĮĮLLL"""„ŻŻŻ×××ĖĖĖææ槧§‰oooßßߎŽŽ¼¼¼KKKHHH"""›¾¾¾ČČČ°°°|||¼¼¼ƒƒƒ“ŽŽŽŒŒŒ‹‹‹ŒŒŒ‹‹‹ŽŽŽ{{{bbbPPP‰‰‰ŽŽŽŒŒŒ‹‹‹‹‹‹‚‹‹‹‹‹‹‚ŽŽŽr…’­ƒ‡ž÷źŁ»‰r…’¦›³ęÄĀŹ™³ęÄĀŹ“wwwŽŽŽĘĘĘCCC$$$„zzzŻŻŻ××׊ŠŠĄĄĄ°°°œœœ___‰wwwŽŽŽÄÄÄEEE"""ŒaaaĪĪĪ­­­©©©ŠŠŠLLL“ŽŽŽ‹‹‹ ‹‹‹ŒŒŒgggccc–––ŒŒŒ‹‹‹‹‹‹ŒŒŒ‹‹‹ŒŒŒŒŒŒ‹‹‹‹‹‹q„’©ƒ…ž÷źŚÅ°c‰q„’¤‹;éÅĄĖH™;éÅĄĖH“uuuŽŽŽ‰‰‰...„ |||ŽŽŽŻŻŻ×××ĻĻĻ¾¾¾±±±ŠŠŠwwwˆuuuąąąŽŽŽŠŠŠ,,,Œ999ĢĢĢ"""ŽÉÉÉĮĮĮÆÆÆÓÓÓ222“‹‹‹‹‹‹‹‹‹yyy†††ooo‡‡‡ŒŒŒŽŽŽ‹‹‹ŒŒŒŽŽŽŒŒŒ‹‹‹‹‹‹ŽŽŽŒŒŒ‹‹‹ŒŒŒ‹‹‹ŽŽŽqƒ’Ś‚…ž÷ėŚĘ°š…ˆqƒ’× Š8ēŽŚĮĒ,šŽŚĮĒ,“ wwwŽŽŽ)))„~~~ŻŻŻ ×××ĢĢĢæææ­­­žžžŠŠŠ~~~lllMMMˆyyyÜÜ܎ŽŽ(((Œ===ÕÕÕŽŽŽ–––‘‘‘ĻĻĻ¹¹¹ÅÅÅ“‹‹‹‚‹‹‹ŽŽŽ–––yyy‚‹‹‹‹‹‹ŒŒŒŒŒŒ‹‹‹‹‹‹ŽŽŽŒŒŒ‘‘‘q’ž’½‚Šž ÷ėŁÅ°š†uNˆ q’ž’½‡8õž¦xėČ½šxėČ½“yyy“““---…eeeŁŁŁ ŅŅŅĄĄĄ°°°žžž{{{nnn[[[MMM‡yyy“““***Œ;;;ÕÕÕŻŻŻŌŌŌŗŗŗ888Ž;;;ĶĶĶĄĄĄøøø“‹‹‹‹‹‹ŒŒŒ‹‹‹dddŒŒŒŽŽŽ‹‹‹ŽŽŽ‹‹‹ŽŽŽƒ‹‹‹ŒŒŒŽŽŽ‹‹‹ŽŽŽ‹‹‹q’Ā„ kł÷ėŚÅ°›†taN‡q’Ā‚‡8õžļÓ3ŽęĶ°šęĶ°“AAA---† ’’’ĀĀĀ­­­ŸŸŸ‹‹‹{{{kkk^^^NNN???***‡FFF///‹===ÕÕÕŻŻŻŌŌŌ½½½qqqŽ½½½ŌŌŌiii”‹‹‹ŒŒŒ‹‹‹‹‹‹“““‹‹‹ŽŽŽŽŽŽ‹‹‹‹‹‹‹‹‹ŽŽŽŒŒŒ‹‹‹ŽŽŽ‹‹‹ŒŒŒt’Ā† ”ŁÅƚ†tbM:%‡t’æ‹8õžļÓ°{Ž¾åXœ¾åX”333‡ 222ŠŠŠŒŒŒ|||nnn\\\NNN;;;+++†222‹999ÕÕÕŽŽŽŃŃŃŗŗŗ   hhh000ŽTTT‰‰‰•‹‹‹‹‹‹ŒŒŒ‹‹‹ŽŽŽ‹‹‹‹‹‹ŽŽŽŒŒŒ‹‹‹ŽŽŽŒŒŒ‹‹‹ŒŒŒ‹‹‹ŒŒŒ‹‹‹‹‹‹ŽŽŽqĒ‡ -™š‡taN:'†qĒ‹8õžšÓ°n+Ž;¦œ;¦”Š???ggg]]]QQQ===---ˆŒ jjjŃŃŃŠŠŠ¹¹¹›››iiiLLL444„ ŽŽŽŒŒŒ‹‹‹ŒŒŒ‹‹‹ŒŒŒŽŽŽ‹‹‹ŒŒŒŒŒŒŽŽŽ‹‹‹ŒŒŒŽŽŽ‹‹‹Š ?qaN:'ˆ‹ pšļÓ°nN-ŏ 888???,,, ™ †††œœœfffMMM222¦ŒŒŒŽŽŽ‹‹‹ŒŒŒ‘‘‘‘‘‘ŒŒŒŽŽŽŒŒŒ‹‹‹ŽŽŽ‹‹‹ ŒŒŒ‹‹‹‹‹‹ŽŽŽŒŒŒ‹‹‹ŽŽŽ‹‹‹ 7:' ™’ƍnM-ʑœ,,,\\\LLL000§ŽŽŽ‹‹‹‹‹‹ŒŒŒ‹‹‹ŽŽŽ‹‹‹ŽŽŽŒŒŒŽŽŽ‚ŒŒŒ‹‹‹ŒŒŒŒŒŒ‹‹‹ŽŽŽ‘ œ)`M-Ē“ž؍ŒŒŒ‹‹‹ŽŽŽ‹‹‹ŽŽŽŒŒŒ‚‹‹‹ŒŒŒŽŽŽŒŒŒ‹‹‹ŒŒŒŽŽŽ‹‹‹ŽŽŽŒŒŒŽŽŽ“žȔȁ‹‹‹‚‹‹‹ŽŽŽŒŒŒ‹‹‹ŒŒŒ‹‹‹ŽŽŽ‚‹‹‹ŒŒŒ‹‹‹ŽŽŽŒŒŒŽŽŽ‹‹‹ŒŒŒ”čߏ‹‹‹‘‘‘‹‹‹ƒ‹‹‹ŽŽŽƒ‹‹‹ ŽŽŽ‹‹‹ŒŒŒ‹‹‹ŽŽŽŽŽŽŒŒŒ›āœž”‹‹‹‹‹‹ŽŽŽ‹‹‹ŽŽŽ‹‹‹ŒŒŒŒŒŒ‹‹‹ŒŒŒ‘‘‘ŽŽŽ‚ŒŒŒŒŒŒŽŽŽ‚ŒŒŒ‹‹‹ŒŒŒ‹‹‹ŽŽŽœžĮšƁŽŽŽ‹‹‹‘‘‘‹‹‹ŽŽŽ‹‹‹ŽŽŽ‚‹‹‹ŽŽŽ‚‹‹‹ŽŽŽƒ‹‹‹ŒŒŒ‚‹‹‹šćߎŽŽŒŒŒŽŽŽ‹‹‹ŒŒŒŽŽŽ‹‹‹ŽŽŽŒŒŒ‹‹‹‘‘‘‹‹‹ŒŒŒ‹‹‹ŒŒŒŒŒŒ‹‹‹‚€€ß‹‹‹ŒŒŒŽŽŽŽŽŽ‹‹‹ŒŒŒ‹‹‹‚‹‹‹ŽŽŽŒŒŒŒŒŒ‚ŽŽŽ€€€€€€É Š  ‰É %q|x}€{xO‰df‡edhI:<=‰Ē ///FFFRRRbbb___]]]\\\JJJ666..."""ˆFFFgggfffeeefff eeegggjjjkkkhhhkkkjjjlllkkkiiikkk>>>‰Ē)œėõ’ų„’ų’ńÉ]ˆg’ü‚ż’ƒ‰Ž’///000...111---111---///...•333WWWkkkyyy‚‚‚ˆˆˆŠŠŠ‡‡‡‚‚‚qqqdddKKK222'''†oooŽŽŽąąąįįįƒŽŽŽąąąŽŽŽąąąŪŪŪŽŽŽįįįŽŽŽįįį•••---‰Ž’÷‹ū)•lęłńł‡’śōńö¶&†j‘’Š‰FFFŻŻŻŅŅŅFFF…ŽŽŽŪŪŪƒŽŽŽŻŻŻOOO”%%%KKKmmm~~~ŠŠŠ †††qqqcccdddlll~~~‰‰‰ŒŒŒ€€€dddDDD(((…pppŒŽŽŽßßߎŽŽ)))ŠG’šŒūŠ’ż”‘÷ģų‹’žńß4…iŽ’ž’ĪŠgggŽŽŽ®®®½½½ĻĻĻ‡‡‡ JJJĻĻĻŽŽŽÖÖÖŃŃтŠŠŠŅŅŅĪĪĪ¶¶¶DDD”)))YYYyyyŒŒŒ‰‰‰qqqNNN111 !!!&&&,,,AAAbbbƒƒƒŒŒŒwwwQQQ...„sssŽŽŽŻŻŻÖÖցÕÕÕŚŚŚÕÕÕÖÖÖŲŲŲŁŁŁŲŲŲ××׎ŽŽ,,,‹l’ÄŁļ• ū‰’僔”üīƒ’żłķģńčōłƒ’÷ņę4„i’Ź‹ \\\ŻŻŻœœœvvv‡‡‡¾¾¾ÓÓӑ‘‘Š FFFĻĻĻŽŽŽnnnTTTXXXWWWZZZUUUggg•••'''”$$$VVV|||ŠŠŠyyyGGG### )))222444777444///""">>>|||ŠŠŠ‚‚‚TTT***ƒrrrŽŽŽĘĘĘccc```iiiooonnnvvv‹‹‹«««™™™YYY,,,Œ `’ƀ•Öń”Šū‰’Z”„ūš‚’żļźéŹĮŚģä趂’śņß$ƒiŽ’ÉŒ gggŽŽŽŸŸŸuuuqqqvvvˆˆˆøøøÓÓӎŽŽ‰ HHHŅŅŅŽŽŽUUU444888666:::444DDD” ###KKKuuuŠŠŠhhh--- 333:::;;;:::555888;;;444$$$;;;tttŒŒŒŠŠŠ‚‚‚MMM'''ƒoooŽŽŽ½½½@@@===@@@AAABBBJJJrrreee222 l’¶€{€–Ņó ‰ūˆ’>“Hóģ‚’ ńęīĻ˜lYV]{āėšƒ’ųńµ‚i’črrrąąą§§§uuussswwwttt‹‹‹ĘĘĘČČČ$$$ˆ IIIŠŠŠŽŽŽRRR111888555444999” 888lll‡‡‡ppp((()))888:::555666777555444:::222PPPvvvˆˆˆŠŠŠ‡‡‡vvv>>>###‚rrrŽŽŽ½½½999444111888777666EEEGGG''' y’¼€€€›åįˆū‡’6“Ģņü’ ķ䯎XPUXVOŸźļ…’ńś]‚iŒ’ØŽ {{{ŻŻŻ­­­tttxxxttt†††“““ÕÕÕŖŖŖHHH…GGGĢĢĢŽŽŽRRR000666555===•)))RRR‚‚‚888'''<<<;;;222555777555666555999222RRRzzz‡‡‡ŠŠŠ€€€bbbqqqŠŠŠ___---‚qqqŽŽŽæææ;;;555666777IIIKKK&&&rrr,,,„’Ā€•Źó½E‚„ū†’E”^ūō’ųēŠfOWYWQ„óš„’ž’żóĪi‹’Ø{)~~~ąąąÆÆÆvvv———ÅÅÅŠŠŠ&&&…ƒ GGGĶĶĶŽŽŽRRR000444;;;}}}øøøAAA”000hhh‡‡‡\\\666999555444777888:::333PPPzzz‰‰‰‹‹‹<<>>!!! nnnŽŽŽæææ999444888555KKK"""qqqŁŁŁŸŸŸ ‰’Ā©Žķœ"ƒƒū…’¤įE“¼ōż’źéuQ‚YWQ„󚃒ūŻł’ōLi‰’ž£y÷®‹‹‹ŽŽŽÅÅÅŅŅŅæææmmm ‰ FFFĪĪĪŽŽŽRRR111999\\\ĪĪĪĖĖĖĮĮĮHHHˆ†###DDD~~~………777(((;;;777222444666222666;;;444RRRzzz‡‡‡‹‹‹;;;!!!$$$,,,lllŠŠŠTTT(((rrrŽŽŽßßߥĄĄ:::555 666HHHIII"""nnnÖÖÖĖĖĖ¼¼¼GGGŠ™’äóŚtˆū„’’ļMˆ†"ķō’÷ļ±P‚YWQ„󚃒łėō聒ūś‘i‰’ćtöčÖFŠŻŻŻĖĖĖJJJŒFFFĻĻĻŽŽŽRRR222 GGGĶĶĶĖĖĖĪĪĪÉÉÉHHH…eee‡‡‡]]]***„ $$$UUU‡‡‡lll%%%333999666555666222666999111QQQ{{{‡‡‡‰‰‰;;;!!!888777,,,OOOŠŠŠkkk,,,sssŽŽŽĀĀĀ;;;222666JJJ444kkkŁŁŁŹŹŹ»»»«««ŒŒŒOOO‹Ÿ’ēGŒūƒ’4Nž’üM…v­£i&„ašś’ėēoTYWQ„󚃒łķąĒ蜁’ļĒiˆ’Öt÷čÖæO‹jjjŻŻŻjjj KKKĻĻĻąąą$$$ bbbĢĢĢĖĖĖĪĪĪĖĖĖ===ƒ………ĶĶĶĪĪĪĖĖĖÄÄĜœœ@@@ƒ...dddŒŒŒUUU"""777444777555777888333TTT|||‰‰‰ŠŠŠ€€€;;;!!!:::;;;888--->>>}}}666$$$mmmŽŽŽ¼¼¼:::222JJJMMM%%%jjj×××ĶĶĶ»»»«««ššš………†††‰r’r‘ū’X(aƒ’ū=ƒž’žöĀBƒzüū’żńÅTXYWQ„󚃒łķėryīō’õäj‡’ ˜o÷čÕæؑ’‰zzzŽŽŽ}}}‘FFFĪĪĪÜÜÜGGGŽŽŽĪĪĪ¾¾¾...‘‘‘ĪĪĪĢĢĢĖĖĖŹŹŹĢĢĢ¬¬¬555‚...iiiŠŠŠAAA&&&777222666777555<<<333PPPyyyŠŠŠ‰‰‰:::!!!;;; 333888333111uuu‡‡‡999$$$hhhßßß¾¾¾:::IIILLL)))fff×××ĶĶĶ¾¾¾«««———ƒƒƒtttfffGGGŠ‰’‰‘ū’żDMż‚’š.Ƃ’žüŅ5‚€‚’ ųėPYWQ„󚃒łķėxM_Ūé‚’ļv†’ šk÷éÕæؑ~jEŠ}}}ŻŻŻ~~~‘GGGŪŪŪBBBcccĪĪĪĖĖĖĒĒĒ999 žžžŃŃŃĶĶĶĢĢĢČČȏ¹¹¹ĶĶĶÉÉɈˆˆ‚ ...lllŠŠŠ<<<)))777444555777888444QQQzzzŠŠŠ999###888:::333555666333...qqq‹‹‹666"""tttŽŽŽĮĮĮJJJ'''bbbÖÖÖĶĶĶ¾¾¾©©©–––ƒƒƒssscccPPPOOOˆ‰’‰‘ūżƒŠƒ’]½„’ž’ž¤‚€‚’śčSWQ„󚃒łķėxPXVĮń‚’šr…’—föčÕæؑ~jTMˆ‘‘‘ŻŻŻ‘===ƒ XXXĢĢĢĻĻĻĪĪĪĖĖĖvvv,,,§§§ĶĶĶĪĪĪÅÅÅ___KKKuuuĆĆĆĪĪĪÉÉÉ‚000nnn‡‡‡DDD+++777 555888333PPP|||ŠŠŠ‡‡‡€€€888 ;;;:::555777666444tttŠŠŠ666tttßßߎŽŽĆĆĆFFF```×××ĢĢĢ¹¹¹«««–––………uuueeeSSSEEE000---ˆŸ’Ÿ‘Fvƒcż‚’ņ7'Ģ„’żž’ż‚€‚’łēŒOQ„󚃒łķėxPYXĖģ‚’šq„’™f÷éÕæؑ}jT@+(ˆ™™™ŻŻŻ”””–UUUŹŹŹĻĻĻĖĖĖĘĘĘnnnHHH666ĘĘĘĖĖĖĶĶĶŃŃŃĀĀĀWWWCCC111‚‚‚ĢĢĢĪĪĪĢĢĢ‚,,,gggŠŠŠTTT)))777666888111TTT{{{ŠŠŠ‰‰‰888 :::>>>666‚777 ;;;000@@@~~~444uuuŽŽŽ‰‰‰---777ŅŅŅĶĶĶæææ«««———„„„tttdddTTT@@@333‡§’§–`żƒ’ō-6õ„’ł˜ī‚’ ‚ ~’ż’śń±I„󚃒łķėxPYUkéķ’üėqƒ’Ó1ņéÖæؑ}jU@+‡›››ŻŻŻžžž•VVVŹŹŹĖĖĖĻĻĻĘĘĘiiiFFF)))KKKÉÉÉĖĖĖĪĪĪĖĖĖ»»»QQQCCCaaaČČČĪĪĪĻĻĻ¤¤¤‚ %%%SSSŠŠŠhhh***555===111OOOzzzŒŒŒ888:::333777888444666888...PPP†††ooo(((vvvąąąŽŽŽ)))‚ +++ŖŖŖ–––………tttfffRRR@@@...ˆ²’²•bżƒ’śqWū„’ń=tü’ž‚rōł’ģŌŖńšƒ’łķėxP‚YP˜ģų’ īŲ q’ž’½&Ÿæؒ~jU?+ ‡§§§ŻŻŻ©©©” XXXŹŹŹĖĖĖĪĪĪÉÉÉnnnDDD"""XXXŹŹŹĖĖĖ ŠŠŠÉÉÉSSSAAA[[[ÉÉÉĪĪĪĖĖĖĪĪĪppp‚%%%???„„„~~~999&&&---QQQ|||‰‰‰‹‹‹888 :::999666777444‚555666333dddŠŠŠWWW###www•••***…MMMˆˆˆsssdddRRRBBB///‚†¼’¼”cżƒ’öYgż„’ģ1jūƒ’‚Cńł’ļķóļƒ’łķėxP‚YW Ńėü’ž÷Æq’Ā„L•}iU?+ ‚†±±±ŻŻŻ±±±“TTTĢĢĢĪĪĪĶĶĶrrrFFFPPPŹŹŹĖĖĖĢĢĢĶĶĶ qqqBBB]]]ÉÉÉĪĪĪĢĢĢŠŠŠrrr666ƒ 000kkkŠŠŠTTT&&&PPPzzzŠŠŠ888""";;;:::666333‚555222:::000III†††:::!!!AAA///†RRRVVV@@@111 ƒ†Ē’Ē“^żƒ’öK[ż„’ä(hųƒ’¼‚ Ūš’żäļƒ’łķėxPƒYPļš’łųqt’æ†TU@+ ƒ†ĄĄĄŻŻŻĆĆƒQQQÉÉÉĢĢĢŠŠŠÉÉÉzzzIII ĒĒĒĪĪĪŃŃŃĖĖĖĶĶĶtttHHHgggĪĪĪĢĢĢĪĪĪwwwCCC„%%%MMMˆˆˆ|||\\\www‡‡‡ŠŠŠ<<>>{{{ŠŠŠ‹‹‹„„„III---;;;444‚666999:::333777ZZZ{{{ŠŠŠQQQ!!!‘ŒˆVåżƒ’ē.Œį‚’ūj1ģ„’żb4ō‚’żc‡÷ōƒ’ ÷čšHQSPTo±éęķ‚’ķē%‘Œ‡”””²²²øøøQQQCCCBBBJJJ„„„µµµ°°°¢¢¢‹ØØØĪĪĪÄÄÄrrr---555ĀĀĀĻĻĻĖĖĖĻĻĻÆÆÆUUUAAAdddŹŹŹĖĖĖ½½½+++‡ ###(((IIIŠŠŠ‚‚‚DDD'''+++666;;;777 888111...666MMMlll‰‰‰aaa'''"""”Œ‡¶ČŅ涂’üįŅȶ‹ā’üt=ń„’ūQ Kö‚’ī*‡Ļšł‚’ šāēŠ²ŒÄēļéų‚’ī÷j”ŒˆÄÄāŻŻŻ«««PPPDDDEEE¹¹¹ŻŻŻÄÄÄŒ„„„ĶĶĶĪĪĪĒĒĒ˜˜˜ÉÉÉĪĪĪĢĢĢĶĶĶŖŖŖQQQBBBIII€€€ĄĄĄĪĪĪ¹¹¹+++‡###(((DDD}}}‡‡‡{{{^^^GGG777000,,,---333DDDOOOiiiyyy‹‹‹ŠŠŠ\\\"""&&&—Šˆąˆ’ąŒ ź’ų¾ł„’õ3 4ģƒ’ć*‡0äņł‚’ żļģńęēéńé÷ƒ’šü—Š‰,,,ŹŹŹÜÜÜ———III¤¤¤ŽŽŽÜÜÜĢĢĢ///WWW²²²ĶĶĶĪĪĪĖĖĖĪĪĪŃŃŃĖĖĖ   MMM777 EEEWWW½½½ĶĶĶĖĖĖ¹¹¹...‡$$$ 888fff‰‰‰ŠŠŠrrraaa[[[bbbkkkvvv‚‚‚ŒŒŒŠŠŠvvvFFF"""šˆ‰(鿄’żé(׈’Ģ% Güƒ’ć*‡5äšó„’śłśųžƒ’żėś•™ˆŠ444ŌŌŌÜÜ܂ŻŻŻÜÜÜ×××222Ž ...ddd¬¬¬ČČČŹŹŹĪĪĪŹŹŹ˜˜˜KKK555(((???XXX»»»ĶĶĶĪĪĪŗŗŗ***‡&&&(((AAAddd€€€ˆˆˆ‡‡‡ˆˆˆ‰‰‰‡‡‡pppRRR&&&"""”‚Š.õ„’õ.Ž‹ž†’½ s惒ć*‡/Ļöļś‰’žóšó…”‚‹MMMßß߯ŻŻŽŽŽŻŻŻÜÜÜJJJ ???XXXxxxšššŸŸŸGGG333ƒ ===WWW¾¾¾ĖĖĖ………ˆ###"""000HHHWWW]]][[[YYYLLL333###!!! £‹Lž‚’žL5Ņž„’Æ‚*惒žˆ‘īśļłųż’žūłņöČI£Œ[[[ÜÜÜŻŻŻÜÜÜYYY888FFFEEECCC---†‚???YYY½½½„„„Š !!!"""!!! £ƒŒ]ż’ż]‘BĀūž’ž…‚*恒÷2Š.“ךó„’īķŗ^¢ƒ‚‚‚ŚŚŚ‚‚‚“&&&111777%%%Œ@@@UUUGGG///Ŗū“&i£­vŒ*恒žŒ Br~‚€z`"©¦Ž???555Į¦*ć¹ ĮØŽ ¤•‚ŗ ƒ  ”É---222”<<>>‘___uuujjjwww\\\Ą‡7õ’ö–“īƒ’Ė‘f„’®—333dddYYYdddPPP’EEEoooJJJGGGeeeccc MMMrrrOOOGGGiii___”ŒS—°‚’ļ’ģ„’sō„’Š  ™===ZZZ333•666iiiHHHRRR]]]’EEEqqqRRRHHHJJJoooRRRŽ777qqq^^^KKKooo\\\Š ™Ā÷›•°‚’ś5’š„’ų"Žʅ’ˆ!!!"""$$$### —###___bbbVVV•NNNbbbOOObbb’///^^^nnnXXXFFFVVVqqq<<<fffjjjNNNVVVnnngggCCCˆ !$%$! —xž’÷E•$ģ’žd’²…’эp…’é† !!!***///333666999555000///''' •ZZZWWWTTT–ddd^^^___---“MMMlllQQQeeefff!!!‹OOOtttXXXgggtttZZZ---† !)0578750)! •oż’ó5–fž’š“iš„’x‹õƒ’ż¦…(((444;;;@@@EEEIIIKKKGGGFFFBBB888000*** ’ """ZZZcccGGG •===mmmooo>>>”---___sssiiiuuuUUUŠ;;;tttkkktttlllCCC… (3>>‰!!!jjj†††rrrWWW"""ƒ„ ,8EPX_cec©öŃH8,  #@ķ’µ*#”,ķ’Ś Š ˆPę‚’Ö‰w‚’łŒƒ„---777FFFQQQ[[[dddjjjlllkkkoooSSS[[[UUUSSSHHH888...  ,,,777AAAUUUvvvIII@@@:::--- ”ooo\\\!!! …>>>HHH---ˆ,,,XXXmmm‡TTTƒƒƒhhh>>>„„,;JWcmtxyzź’õgJ;,Ž !/;FÜ’šD;/! “mžš8…KĄę“& ‡•ś’‡"÷’Ń,„ƒ&&&777DDDTTT^^^iiitttwwwyyy~~~vvv\\\bbbWWW___RRRDDD888***%%%444AAAOOOXXXPPPfffYYYXXXNNNCCC666###’FFF\\\>>>777333'''...VVVcccfffGGGˆ ???bbbSSS†;;;dddPPP †ƒ (8JYiu‡ŒŽš÷’ĒkYJ8( $6FU_Īü†_UF6$’ Ńüy>;3' “š‚’āˆ6Ö’ü,†Ó’ņt†ƒ///DDDQQQZZZooovvv„„„ŒŒŒ“““”””hhhaaavvvpppaaaTTTAAA111!!! Œ!!!666EEEUUUdddmmm___SSSsssmmmcccXXXDDD444 111AAAKKKQQQXXXWWWOOOAAA000FFFeee```LLLOOOmmmEEEŠ!!!OOOEEE…***SSS888‡ƒ!3Ev†x…‘š £¼žš‰xiWE3!Œ!6J]nyĮņ…yn]J6! 1dō“b^TD1 jÖżƒ’ŻŠ~ųä „’懂***999KKKYYYddd†††”””£££„„„«««vvvfff€€€„„„uuukkkXXXJJJ==='''Š...BBBVVVhhhttt†††{{{hhhŽŽŽ†††xxxgggTTTAAA,,,000FFFWWWVVV\\\vvvtttjjjYYYEEE666;;;hhhuuuiii^^^```eee[[[Œ :::$$$+++000)))""":::‰‚ )bŽ«Éō’ōÉ„„b>”1ižÖ’ߞi1‰‚###555FFF]]]mmm~~~‘‘‘§§§ĆĆĆŽŽŽėėėūūūųųųĮĮĮiiicccgggZZZ^^^WWWFFF888### ˆ (((///HHH___sssØØØČČČāāāåååįįįĖĖĖ©©©vvv___FFF111&&&Š...EEELLLTTT………ĄĄĄāāā÷÷÷ķķķĀĀĀ–––uuuXXX;;;”+++^^^–––ĘĘĘŌŌŌææ憆†\\\(((‰‚$7McxŒ ¶Óķłüłšöżöć¾tM7$ˆ&oY@Jg›¶ŪņśņŪ¶›gRTYU ‰9S~¹ŪÖ³ĮčōęĮŸ€^;”*_’ĄŽĀ’_*‰‚ 444CCCUUUhhhxxx‹‹‹”””µµµ¾¾¾‡‡‡ČČČŪŪŪĖĖĖ¬¬¬nnniiiccc]]]MMMEEE333### Š,,,AAAXXXmmm………“““ĆĆƖ––ĮĮĮµµµ˜˜˜oooWWWAAA(((‡ +++:::GGGNNNWWWiiiqqqaaaIII___‚‚‚”””ĀĀĀČČČĄĄĄ¢¢¢………kkkOOO///”EEEqqq“““žžžlllEEE‰‚!5J_t‡šÆÅäłóķŽĖ极’×J5!Š*D_y’ŖĀŻšŻĀŖ’y_D*‡3’øŃäōūž’䧖¬ĆĖƬ‘tT3”PsžŖ’xF‰‚000@@@TTTdddttt‚‚‚———„„„ooohhhĄĄĄĀĀĀ±±±£££tttWWW___OOO>>>222Š """;;;NNNaaaxxx‰‰‰˜˜˜\\\–––™™™ŠŠŠwwwbbbPPP777‡888aaaccc```aaarrrsssXXX;;;@@@WWWsss………•••“““mmmpppXXX???(((“ 111000EEEZZZdddZZZGGG888‰‚0DXm‘£³šłŪÓų£³óžßD0Š#;Un„—ŖĒóĀŖ—„nU;#‡¼…’ī™Hb|‘ŸÆĪ|bD'“ ¬hF_i_WµP‰‚+++:::LLL\\\kkkxxx„„„|||lllkkk«««ŖŖŖžžžƒƒƒyyydddWWWKKK;;;(((Š---BBBVVViiiuuu………pppaaauuu„„„uuugggTTTCCC,,,†YYYeeeEEEQQQaaa___999222CCCXXXllluuuyyyQQQRRRZZZHHH///“ HHH:::+++222+++"""MMM...ˆ‚ )>>???pppMMM‘!!!RRRzzzbbb‡LLL{{{bbb333„ƒ (8JYiĮ’ž±ŽŒ‡uiYJ8( $6FUaį’Ó_UF6$ˆ\Ģź— ƒ '3;>•’Ż ‘zõ’a‡š’ž»„„ ,,,:::GGGSSSTTTYYYTTThhhmmmoookkkeee[[[UUUFFF777---  111;;;AAAVVVfffTTT@@@;;;111Œ ‡ &&&nnnvvv%%%???eee~~~666‰eee‰‰‰tttOOO"""ƒ„,;JW”śä„yxtmcWJ;,Ž !/;Zń’äL;/! ‹&‡^ū’…5ւ’Ą‰Wž’ņtƒ„ +++777AAAHHHPPPXXXZZZ[[[ZZZXXXRRRIIIBBB888--- ###333ZZZSSSWWW---šWWWwww^^^Ž'''WWWuuulllsssMMMŠ444qqqsssuuueee;;;„ ,8EPX_cec_XPE8,  #sü’ōS#š*ļ’ō@Ž“ś‚’ņŠ³ƒ’Ļ,…+++333888AAAEEEGGGJJJHHHCCCAAA===000'''’''']]]```VVVœLLLhhhjjjCCCŒDDDhhhmmmUUUiiibbbŒLLLsssZZZiiipppTTT$$$… (3>>;;;===>>><<<>>>@@@ƒ555>>>===>>>===???===@@@ƒ 888@@@;;;<<<>>><<<===>>><<<@@@ƒ555===>>>===;;;>>>===@@@¤9’öŒ%f…tsukƒ%f…tsukƒ%f…tsukƒ%f…tsuk¤ŽŽŽÄÄ🟁žžž ¦¦¦£££„„„£££¢¢¢¤¤¤   œœœŸŸŸ»»»]]]000”””µµµ¶¶¶ŗŗŗøøø‚···¼¼¼¤¤¤ƒ---‘‘‘øøø···ŗŗŗ“““‚···¶¶¶£££ƒ000»»»øøøŗŗŗ···¹¹¹···¼¼¼¤¤¤ƒ ...‘‘‘µµµ³³³øøøµµµŗŗŗ¶¶¶“““¹¹¹¢¢¢¤8’żōń†ņōż’šfW鶄ųłžŅƒW鶄ųłžŅƒW鶄ųłžŅƒW鶄ųłžŅ¤ŽŽŽžžžkkkŠŠŠxxxjjjfffggghhhfffgggdddbbb___]]]QQQ 000®®®¾¾¾ŸŸŸ™™™–––———•••‹‹‹———CCCƒ 222²²²»»»ŸŸŸœœœ–––™™™–––‰‰‰šššCCCƒ 222²²²½½½œœœ›››–––ššš–––‰‰‰šššCCCƒ 222ÆÆƾ¾¾œœœ™™™———™™™–––šššFFF¤8’÷ņ‡÷ųž’Œ`ų’ƒśü’ķIƒ`ų’ƒśü’ķIƒ`ų’ƒśü’ķIƒ`ų’ƒśü’ķI¤’’’įįį£££bbb\\\GGGDDD@@@CCCAAACCC@@@AAANNN@@@  222©©©’’’NNNAAA???<<<>>>EEE+++„ ///ŖŖŖ•••PPP>>>AAA@@@???DDD---„222ŖŖŖ“““MMM@@@AAA???DDD,,,„ ///­­­’’’NNN===@@@???>>>AAA---„8’öźśˆ’ā؏^ó÷ö‚ž’ēV„^ó÷ö‚ž’ēV„^ó÷ö‚ž’ēV„^ó÷ö‚ž’ēV„’’’ŽŽŽ£££SSS888333777111222444222444555===888///ÆÆƑ‘‘666000333000=== …222®®®111222000:::%%%…222¬¬¬“““222666333222==="""…000«««ŽŽŽ555222000111===!!!¦8’öå÷‡’įž^óõ‚’ēU…^óõ‚’ēU…^óõ‚’ēU…^óõ‚’ēU¦ŽŽŽįįį£££SSS???333777666555666555777CCC=== Ž333°°°888666444>>>&&&†000¬¬¬‘‘‘777222555===&&&†000°°°ŽŽŽ666222AAA'''†222±±±888555444AAA'''§8’öę÷…’žā _óöõ’éW†_óöõ’éW†_óöõ’éW†_óöõ’éW§ŽŽŽ£££PPP>>>222666555444CCC<<< ’000¬¬¬ŽŽŽ888111===&&&‡333¬¬¬‘‘‘888333@@@%%%‡222ÆÆƎŽŽ:::222<<<&&&‡333®®®‘‘‘888222>>>$$$Ø9’öę÷„’žęœ Ž_óöõ’éY‡_óöõ’éY‡_óöõ’éY‡_óöõ’éYØ “““įįį¦¦¦OOO<<<555888555666CCC??? “333¬¬¬ŽŽŽ999;;;$$$ˆ333°°°’’’999;;;&&&ˆ111ÆÆƎŽŽ777===###ˆ222ÆÆƑ‘‘;;;===$$$©9’öę÷ƒ’žčœ ‚ _ó÷žēVˆ_ó÷žēVˆ_ó÷žēVˆ_ó÷žēV©’’’ŽŽŽ£££QQQ<<<444777666EEE=== ”000¬¬¬’’’<<<$$$‰111ÆÆƔ””AAA$$$‰111¬¬¬@@@###‰111­­­‘‘‘???&&&Ŗ9’öę÷ƒ’é›"”^ó’ēV‰^ó’ēV‰^ó’ēV‰^ó’ēVŖÜÜÜ„„„MMM===555666BBB===Œ ‚444···!!!Š111øøø"""Š333···‘‘‘"""„‚333“““###…”9’öę÷‚’ęœ>95 ‹(92‚b’čUŠb’čUŠb’čU„'95 b’čU…(92”ąąą¦¦¦PPP:::555AAA:::...LLLIIIŠ===OOO???‚111‹‹‹777‹---ŒŒŒ777‹---ŒŒŒ888…---NNNHHH...‹‹‹666…???PPP===”9’öę÷’ć!‰ĢĆFŠ«Ģ¶&‚XĮG‹XĮG‹XĮG…‰ĢĆFXĮG…«Ģ¶&”ŽŽŽŽŽŽØØØPPP>>>333CCC:::EEEggg]]]OOO‰444hhh```ccc©CCCeee]]]QQQ‰222eee___ddd”9’öčł’įŗ’щŽ’ś3©ŗ’щŽ’ś3” ‘‘‘ŽŽŽ§§§QQQ===AAA<<< <<>>aaaMMM___222ˆcccSSS___VVV”9’śģłćž؂’’ˆK󁒟*©؂’’ˆK󁒟*”ŽŽŽŽŽŽ¬¬¬PPPFFF<<< ‚999aaa^^^ggg"""QQQjjjeeeLLLŖ888dddaaaggg%%%QQQjjjfffKKK¢9’żłå ‚(žł’śU"Š’ĒI ©(žł’śU"Š’ĒI ”ßßß±±±XXX;;; …SSSxxx```(((666DDDEEECCC666'''===|||aaa...­PPPvvvaaa)))999BBBGGGAAA666(((>>>yyyaaa///£9‚’łØ…UŃ’ß;8DHD8(›’ķ‚­UŃ’ß;8DHD8(›’ķ‚£ßßß°°°CCC‡ >>>rrrTTT[[[iiirrrjjj]]]GGGpppTTT†777???>>>???>>>???>>>;;;AAA’777>>><<<>>>===>>>;;;AAA999sssRRRXXXccchhhdddYYYFFFoooQQQ„9’ōƒ‚ ƒ “ł¾_lql^€’Ä@†%f…tsuk’%f…tsuk“ł¾_lql^€’Ä@„ŽŽŽŲŲŲZZZˆ &&&FFF^^^nnn”””   ›››|||aaaPPP)))†...‘‘‘ŗŗŗ¶¶¶ŗŗŗ···ŗŗŗ···¼¼¼¤¤¤’///»»»µµµŗŗŗ¹¹¹···ŗŗŗ···¹¹¹¤¤¤&&&III^^^mmmŒŒŒ•••ŒŒŒrrr[[[III+++„;’ōl ‚ „ (xŽ°‘–•Ł1†W鶄ųłžŅ’W鶄ųłžŅ(xŽ°‘–•Ł1„```VVVŠ 777YYYyyyŒŒŒøøøĆĆĆææ暚š}}}\\\999† 000ÆÆÆ»»»ŸŸŸ˜˜˜•••———–––‰‰‰———DDD’111²²²ŗŗŗŸŸŸ™™™‚ššš‹‹‹˜˜˜DDD777ZZZ|||‡‡‡°°°¹¹¹²²²ˆˆˆpppZZZ666„,Ø^Š 8^Œ¾ŗ涷^8†`ų’ƒśü’ķI’`ų’ƒśü’ķI8^Œ¾ŗ涷^8„Ž CCChhh’’’ŗŗŗŲŲŲéé鯯ŻĄĄĄžžžlllFFF† 111­­­PPPAAA@@@???>>>FFF,,,“ ///­­­•••MMM???>>>AAA???DDD,,, @@@fff‘‘‘µµµĻĻĻ×××ĶĶĶ¶¶¶dddBBB„Ž DlµÖåÖµlD†^ó÷ö‚ž’ēV“^ó÷ö‚ž’ēV DlµÖåÖµlD„Ž DDDmmmœœœĄĄĄćććųųųéééĘĘĘØØØrrrGGG†000«««‘‘‘333000222000<<<###”222®®®222000111<<<‚ ###FFFnnn˜˜˜æææÜÜÜļļļŁŁŁŗŗŗ–––jjjFFF%%%„Ž "Hq–æå’åæ–qH"†^óõ‚’ēU”^óõ‚’ēU‚ "Hq–æå’åæ–qH"„Ž CCCfff’’’ŗŗŗ×××ćććÜÜÜĄĄĄ˜˜˜kkkAAA†333¬¬¬ŽŽŽ777555444@@@###•333ÆÆƎŽŽ999666444???###ƒ BBBhhh•••···ÓÓÓąąąŌŌŌ···ggg@@@„Ž DlµÖåÖµlD†_óöõ’éW•_óöõ’éWƒ DlµÖåÖµlD„Ž 999ZZZššš¼¼¼ĀĀĀĄĄĄœœœ€€€[[[777†222®®®ŽŽŽ666333>>>(((–111­­­ŽŽŽ888222AAA%%%„ 777YYY¼¼¼ĆĆĆŗŗŗ———|||\\\777„Ž 8^ƒ±·Į¶­^8†_óöõ’éY–_óöõ’éY„ 8^ƒ±·Į¶­^8„Ž )))HHHXXXppp’’’–––{{{ZZZGGG$$$†333­­­777===!!!—555®®®ŽŽŽ888???###… &&&HHHYYYqqq•••žžž•••zzzZZZGGG'''„Ž (aČ®‘–•Ė(†_ó÷žēV—_ó÷žēV… (aČ®‘–•Ė(„ ---bbbQQQYYYfffpppkkkYYYFFFhhh@@@†000ÆÆƑ‘‘>>>$$$˜111­­­”””AAA!!!‡ ---dddTTT\\\kkkpppiiiZZZFFFjjjAAA„Ž qčÄblql^†ł "†^ó’ēV˜^ó’ēV† qčÄblql^†ł "„ BBBtttaaa+++666BBBDDDBBB666(((AAA€€€SSS…000““““““!!!™333“““‘‘‘!!!† AAAtttddd+++666@@@GGGCCC999%%%AAA}}}RRR ¤4²’ä?8DHD8(¢’Ó_…b’čU™b’čU†4²’ä?8DHD8(¢’Ó_¤‹ +++\\\dddlll QQQnnneee???ƒ111ŒŒŒ;;;š///ŒŒŒ888…+++[[[eeehhh"""SSSlllccc??? ¢‹}ź’żV"Ń’ż§/ ‚XĮGšXĮG…}ź’żV"Ń’ż§/ ”‹666aaaNNNbbb777ˆcccUUU]]]NNN©333cccPPPbbb333ˆdddVVV___MMM”‹‚’•ˆMö’Ó©‚’•ˆMö’Ó”‹CCCeee\\\NNN‰111aaa```aaa©AAAfff^^^OOO‰111ddd^^^]]]”‹°’Ņ‰’ņ,©°’Ņ‰’ņ,”‹000QQQKKKŠAAASSS???©///SSSLLLŠAAAWWW===”‹†ÕĖIŠ²Õ¹"©†ÕĖIŠ²Õ¹"”‹Ŗ¢‹Œ ©Œ ”S€ö4@'®Saved in Photoshop Plugin made by PEE00751@niftyserve.or.jp.PICT€€?€ą888ZZZė3ŒHė{{{···FFF˜ š «}’šF˜š2b|€rM«]]]’’’]]]MMM” %%%PPPuuujjj999• &&&PPP}}}¤¤¤‡‡‡```666‹:::,,,...,,,###•y’ļF” r‡Ÿ¶®’‚r•1±ų„’Üq‹&mnmpY•III‚‚‚………ŖŖŖLLL“ 777XXXœœœÅÅÅøøø|||DDD555”444dddžžžĖĖĖÕÕÕĪĪĪ­­­wwwDDD!!!ŠNNN{{{XXX[[[]]]III”n‚’ļF“r‡’r”O鈒¦Š„…’œ ”;;;vvvŻŻŻ§§§LLL’ :::ČČČÖÖÖŅŅŅ»»»rrr888“111VVVšššÕÕՂŻŻŻŽŽŽŁŁŁøøøiii>>>Š 333FFFAAAjjjnnnsssppp888‚Ž`ƒ’ļF’€‡’€“0é’ūżƒ’žśż’”Š†’­‚v+Ž111ppp€€€ŻŻŻ¦¦¦JJJ‘ 444•••ŻŻŻŁŁŁŲŲŲßßߒ’’222“###@@@ƒƒƒŚŚŚŪŪŪÜÜ܁ŪŪŪŌŌŌŻŻŻµµµLLL000 ‰(((???JJJzzz€€€ˆˆˆ‘‘‘ƒƒƒ;;;+++ŽV„’ļF‘ ~’žüżüśž’~’±’ųüž’žśü÷žü?‰€‡’œ…’ZŽ ###???YYY€€€ŻŻŻÜÜÜŻŻŻØØØLLL 333‡‡‡ÕÕÕæææ¹¹¹ÓÓӇ‡‡444’111JJJĘĘĘŠŠŠĒĒĒŲŲŲŪŪŪ×××ČČČĆĆĆŽŽŽ‚‚‚666‰ ***>>>LLL„„„”””žžž;;;000... ŽPsƅ’ļF ~’ū鯌ęū’~’/śūųšģü’üīäųō’£‰€ˆ’”’AŽŠ444EEEIIIJJJCCCzzzŻŻŻŽŽŽŻŻŻ§§§LLL 444„„„ĄĄĄ”””’’’ĮĮĮˆˆˆ444’ 222wwwŲŲŲ®®®¶¶¶ĘĘĘĪĪĪŃŃŃČČČ¹¹¹ŖŖŖĮĮĮ<<<...ˆ )))AAA;;;XXXWWW[[[………¤¤¤­­­———LLL„„„888ŽŠL«é‰’ļF~’ųс©Šų’~’v’õņĢÕéóźŚĒŻõžōˆ€’žūüˆ’BŽ‰555GGGCCCDDDRRRooo}}}§§§‚ŻŻŻÜÜÜŻŻŻ¦¦¦IIIŽ555„„„“““ttt²²²ƒƒƒ666’'''888¢¢¢ĮĮĮššš„„„¬¬¬¦¦¦œœœ™™™ÓÓÓ___111ˆ$$$CCCMMM‘‘‘²²²···»»»ČČČ¹¹¹444 Ž‰5µ’ļFŽ~’ö¾„¾ö’~‘Į’ōŚ¦µĀĒĆĮ¹Ŗ³÷ń’dˆp’œ78mū†’BŽˆ AAADDD@@@CCCccc™™™½½½ĖĖĖÓÓÓÜÜÜßßߎŽŽƒŻŻŻŖŖŖRRR 555‚‚‚¢¢¢\\\ZZZ¢¢¢666‘---WWWŅŅŅ‹‹‹ssszzzƒƒƒ"""???mmmxxxsssµµµ···:::"""ˆ%%%AAA‚MMM˜˜˜æææĘĘĘŅŅŅ¹¹¹444 Žˆeė’žūüž‰’ļH{’ó®f®ó’{‘$ųöõ£‡‘­ŌŽŒ†Ģō’®ˆj’x‚]ī…’BŽ† ###BBB@@@:::VVV™™™ĀĀĀĢĢĢĖĖĖĶĶĶĒĒĒŃŃсŻŻŻŽŽŽ‚ŻŻŻÜÜÜuuu555ƒ‚ 666~~~———AAA@@@•••€€€444‰222ƒƒƒæææ___```___QQQ%%%ggg"""TTTccc\\\zzzĖĖĖNNN,,,‡###AAAƒYYYĒĒĒĢĢĢÖÖÖæææ666 Ž†vś’óūŒ’įƒ„$# ’šœDœš’ #„$‰k’ö×mnfļ’ą|hiŽōśļ‡k’}ƒ“…’BŽ† ===???:::iii²²²¾¾¾ĄĄĄ½½½ŸŸŸ|||ggg›››ŻŻŻŽŽŽ‚ŻŻŻˆˆˆ:::„))),,,***+++,,,+++000555zzzˆˆˆ###†††zzz666...+++***+++...)))---ˆ""":::°°°‘‘‘CCCJJJAAA"""yyyIIIaaa$$$CCCJJJMMMĄĄĄxxx111‡"""BBB‚000ŠŠŠĻĻĻÓÓÓŻŻŻÅÅÅ555 Ž†`÷’śįļ‚’ä߉’€ƒKĻ܄ŚŁģ’ģ‹$‹ģ’ģŁ„ŚŽšˆ“’ō¦MI~š‚’ßhKZŲõ’[‡k’}‚‰ż…’CŽ…777;;;888iiiÆÆƁµµµ‘‘‘III ???ˆˆˆŽŽŽŻŻŻßßߎŽŽ………777…FFFQQQMMMHHH‚GGGIII@@@„„„~~~~~~„„„@@@IIIFFFGGGHHHJJJPPPHHH111‡...NNNĮĮĮVVV333 ###yyy???+++888aaa###333000¤¤¤:::‡!!!CCC ...@@@]]]YYY]]]___[[[111Ž…4ē’śŃļ’āyˆ’~…ƒˆ’żš šż‡’ß$‡óųšc/|ś„’īZ/„õ’„‡k’}‡’BŽ„ ---999777```§§§®®®¤¤¤\\\@@@‹‹‹ŻŻŻÜÜ܁ŻŻŻ‚‚‚666… NNN………¶¶¶ÕÕÕĪĪĪÄÄļ¼¼µµµ±±±ŖŖŖ„„„¤¤¤FFFFFF¤¤¤„„„§§§°°°¶¶¶¾¾¾ĘĘʁĪĪĪ†††WWW‡000vvv­­­---'''%%%yyy???---...)))111YYY###"""TTT¹¹¹HHH***†"""BBB Ž„Ø’žŪķ’ “‡’~… Ÿ’ żöķäŻÕĢĒĀL LĀĒĢÕŻåšłż’ć1‡_’õĢ0#ƒĀą‚’Ę·Tbņūé†k’}]}„wymŽ„444LLL˜˜˜ØØ؝===ƒ AAA‚‚‚ŽŽŽßß߯ŻŻ‚‚‚777† ///’’’ĘĘĘÖÖÖÜÜÜĘĘʬ¬¬”””€€€kkkQQQ<<<### $$$<<##>Vq±Łö’ńS‡©’ö•"!–’ žV!,Öō’Q†k’}š‚"""222666www›››OOO„!!!>>>}}}ŽŽŽŪŪŪ‚‚‚555‡ ===¬¬¬ÖÖÖÜÜÜŌŌŌæææ   fffIII+++ … ---IIIjjj‹‹‹ÆÆÆĖĖĖŪŪŪŲŲŲµµµMMM…+++GGG¬¬¬CCC $$$yyyRRR))){{{‘‘‘999†"""CCC‰ ‰‚–’żčż’Ÿ„•’Šž‚’~‡Gą’żā·‘rQ.….Qv”Ōö’śk… ėūńO ’‚’R  œö’†k’}‰>‚<>-‰‚***///KKKŽŽŽ–––sss „ ???ƒƒƒÜÜ܃ƒƒ666ˆ &&&ÅÅÅŲŲŲŚŚŚĒĒĒ¬¬¬–––hhhQQQ===%%% ###===QQQiii›››¹¹¹ĻĻĻÜÜÜČČȝ>>>†111ddd˜˜˜ xxxQQQ*** AAA£££FFF***… AAAˆŠŠŠ–––~~~}}}~~~eee???ˆ‚Ö’õö’į„•’Ńž’~ˆ-Ɂ’ üęĦŒrV>##>VrŽÆÖō’óY†R’ōĻ  ‚’L Rņüä …k’}ˆ'מ‚żžō`ˆ‚ +++---fff‹‹‹ˆˆˆ888…@@@qqqƒƒƒ888‰ EEEyyyÆÆÆÖÖÖŹŹŹĘĘĘ¼¼¼øøøÆÆÆŖŖŖ£££„„„FFF GGG¦¦¦£££ØØر±±¶¶¶½½½ČČČĪĪĪŠŠŠŽŽŽ^^^†888………gggwwwTTT--- “““___333…!!!BBB‡ ˆˆˆīīīŃŃї——‘‘‘‰‰‰]]];;;666‡ ‚8ū’÷ž’u…•’Īž’~‰˜’ żöķäŻÕĢĒĀL LĀĒĢÕŻåļųż’ä5†œ’÷‘‹‚’HÕō’J…k’}‡)Ū†’ü`‡ƒ)))333sss„„„mmm … HHHMMM999‹@@@OOOLLLIIIHHHGGGHHHGGGBBBƒƒƒ}}} ƒƒƒAAAGGGIIIHHHGGGHHHKKKPPPMMM222…+++EEE”””333„uuuTTT,,, „hhh~~~666…$$$@@@888RRRIIIHHHJJJggg£££¼¼¼•••hhhaaa\\\@@@666999111@@@ƒƒX’žų’ē…”’ų’~‹ˆ’żš€€šż‡’ą%… ćüńF„Š‚’E„—ų’”…k’ytƃ¬«āˆ’ż¶«Ætƒƒ***===vvv€€€KKK†!!!FFF>>>Œ)))***+++***,,,+++ 000444yyy†††"""!!!………zzz444///+++---,,,+++***,,,… 222[[[†††„wwwVVV... „666ŒŒŒBBB***„ <<<BBBŠŠŠÅÅŁ••• “““———ŃŃŃśśś±±±ccc>>>;;;>>><<<:::777===UUU€€€mmm@@@‚ƒq’ž’„†”’~ŒKĻ܄ŚŁģ’ģŠ!Šģ’ģŁ„ŚŽš…G’ōŌ „Š‚’E„MóżŻ „k’wq•’‚‚ƒ+++BBBsssttt---†""";;;‚ƒ555~~~’’’:::<<<’’’~~~555†888sss```…xxxWWW000 „ ƒƒƒSSS222„444///qqq½½½ÅÅʼn‰‰~~~€€€–––„„„ggg>>>@@@‚??? AAA>>>:::;;;WWWpppNNN555444ƒŠ’ü’`†’ƒ„$# ’š™?™š’ #„$†’ł˜…Š‚’E„Śõ’A„k’ßü–’}ƒ***FFFvvvmmm†— 333€€€”””XXXVVV   €€€444(((>>>000…zzzXXX000 …[[[nnn666„ 444666JJJ___]]]GGGHHHFFFGGGFFFAAA===???@@@BBBAAA @@@>>>???CCCBBB999111333,,,ƒŠ’ž’ū7†Ca—{’ņŖ`Ŗņ’{ŲžõP…Š‚’E…œū’„k™’Ųƒ)))OOOwwweee  444ƒƒƒ°°°ooonnn®®®444 111NNNvvv…zzzZZZ000 …111yyy???)))ƒ444000:::888===<<<>>><<<>>>===???„@@@ AAA???@@@AAA>>>@@@<<<000///'''ƒŠ‚’ę  ~’õŗ|ŗõ’~;žöŻ…Š‚’E…Uö’Öƒk™’Ńƒ)))OOOwwwfff 555„„„½½½‰‰‰ŗŗŗ………333888cccVVV†zzzXXX333…qqqJJJ222 ƒ666000666@@@‚TTTVVV‚UUUTTTƒUUUTTTUUUVVVSSSRRR999,,,%%%ƒŠ‚’å  ~’ųŹ›Źų’~„’ü”†Š‚’D…ā÷ž:ƒk™’Ńƒ***MMMwwwggg  333‡‡‡ĖĖĖŖŖŖØØØĖĖĖ………444&&&>>>lll***†xxxZZZ333†OOOZZZ777ƒ444...555WWW„„„‚€€€…€€€…„„„SSS)))'''ƒŠ‚’å  ~’śŻĆŽś’~ŒĶ’īO†„‚’@†Ÿś’„ƒk™’Ńƒ***OOOvvvfff 444‹‹‹ŪŪŪĘĘĘÜÜ܎ŽŽ444Œ ///DDDlllWWWSSSRRR‚SSSUUUDDDmmmUUU666UUU]]]^^^‚[[[\\\fffhhh;;;'''ƒ000...000ffføøø²²²±±±“““²²²³³³²²²“““±±±²²²°°°‚“““³³³±±±“““¶¶¶ddd$$$'''ƒŠ‚’å  ~’żóīóż’~Œ/üļā¤”„–ŽÅ’ž¹„„§£ĖėžĪ‚k™’Óƒ***MMMxxxfff  888ŪŪŪÜÜÜŪŪŪÜÜ܍555Œ999DDDZZZqqqpppooopppnnnooopppttt^^^<<>>AAA@@@DDDPPPLLL<<<؈'Ž& Cdy€~pU-“kŗņ…’žŁ˜@؇ yyy“““ooo^^^WWWUUUQQQ OOOKKKLLLKKKJJJIIIHHHEEECCCAAA---‹444VVV~~~OOO"""  :::^^^RRR>>>111,,,$$$)))333===DDDMMMEEE–‡Ü÷…ö÷ų÷„öņš ‹F¢ßšżƒ’ōļĮvvį‚’߶™¦Čō‚’¶;Œ%€–†)));;;888222111000///222444222000‚444333444333AAA333ˆ &&&jjj¦¦¦ĆĆĆŗŗŗ½½½]]]###&&& ŽIIIUUU555)))$$$!!!%%% $$$%%%"""%%%,,,444999AAAHHHŠ\\\)))•†ʒ’» ˆ1±öžśž‚’žżūżŽq‘’ éžTE`lpfPNxŁ’ų_Š_ę’üF•…%%%...@@@OOOMMMOOOLLLTTT444‚...111===‡ZZZ­­­“““‘‘‘www ———ŠŠŠ222---***222$$$Š‹‹‹¢¢¢444‚$$$'''---,,,---,,,...+++'''"""(((222444zzzAAAˆ)))   ŻŻŻ†††‚   ˆ…Ē’ņū„’ĄqXUl€€‡ų’c‡cåüł‚’śüžżśż’żųūÆŠ™ķӗ5%˜ŲŪŃŠŌē«!`ĆśšBˆnż‚’Ķ /f|€tMˆ„ $$$,,,JJJrrrvvvyyywwwyyyxxxAAA‡///,,,†"""}}}©©©{{{fffƒƒƒ„„„ČČČŻŻŻ›››FFF(((„„„HHH&&&...>>>///ˆ’’’øøø777"""+++111777@@@BBB AAA444111888///%%%mmmČČČ???‡%%%°°°ŻŻŻŌŌŌ>>>  !!!†„Å’ż†’ˆOų’…†uöōž’ūźÜęüūś÷Žāó’ųłĢ!ˆ¤Ó7 %:ќUQNQæŖ1/!<‹äE†Vü„’xmŹł†’č£>†„000:::vvvpppSSSUUUVVVUUUZZZ,,,ˆ---…$$$ƒƒƒŒŒŒ]]]vvv”””©©©µµµŁŁŁccc ĪĪĪFFF===²²²ŖŖŖ€€€@@@444NNN999‡ˆˆˆ¹¹¹)))&&&333999EEE<<£LWV^Ų~DC9, yē2„#ä…’ńŪ‹’żŸ„„!!!555WWWƒƒƒvvvLLL...‡,,,---„pppzzzTTT}}}•••’’’ŽŽŽ„„„ŹŹŹŻŻŻ©©©"""“““™™™‹‹‹UUU@@@```777… ___ĖĖĖ000)))333===HHHQQQNNN888^^^hhh VVV777XXXTTTMMMDDD888...!!! ………øøøƒ'''ØØ؄ŻŻŻiiiSSSJJJCCCZZZxxxŒŒŒ“““ƒƒƒiiiKKKDDDPPPKKK)))ƒ„ ˜’ł’žė·kijm1‡š’€„Līó’õ恢 ¹õż’ ųē„¢”ŖÜ’śö°…hé4+6CNTwŽrfdćoYSI=0! –Ōƒi–’Ś5ƒ„!!!:::XXXyyy???„‡+++---ƒPPPtttIIIppp€€€|||wwwqqqŽŽŽĻĻĻ---ŻŻŻzzz!!!€€€|||~~~UUUQQQnnn'''„ŹŹŹ[[['''444AAAIIIUUU^^^eee???===FFFGGG777EEEiiiccc[[[QQQHHH;;;...³³³|||ƒ qqqÖÖւŻŻŻŹŹŹ---===‡‡‡¼¼¼ŹŹŹ¦¦¦‹‹‹„„„ššš···ĢĢĢ§§§fff\\\ddd:::‚„ˆ’ų’žģ„ ‡š’€ƒŅņž÷¦…‹‰€žņų’žųŚ…ƒŠˆ‹Ó’õ÷q„ ēe (7EQ^goŌÖĒĘäŹqlcWL>0ĪŒƒqļ‰’ė·’ˆ¢Šż„’é:‚„777\\\–––~~~:::,,,+++ƒ ---hhhFFFUUUjjjiiieeekkk£££¾¾¾ŻŻŻĖĖĖzzz[[[ """:::ggghhhiiiMMMqqqcccƒ ………©©©$$$111===LLLYYYaaajjjvvvZZZ+++---+++\\\wwwmmmeee^^^PPPCCC888+++LLLĖĖĖ$$$„AAA±±±ßß߁ŻŻŻ•••(((”””hhh <<<‘‘‘ĶĶĶ“““aaavvvBBB„{’š’ż×š’€ƒ€łų’®nsrv“ÉšõķīłŽÅ²usp~ę’ń߃ –Ą"4DR`lwz±ƒ’ µ|rfYK<,Qé%„0Ā†’Šg?žųƒ’ę+„888bbb   †††<<<…ƒ---,,,‚HHHLLL;;;UUUSSSQQQ¢¢¢ČČČtttjjjooowwwqqqyyy|||qqq(((TTTQQQUUUTTT[[[666‚ĒĒĒLLL---:::GGGVVVaaakkkwww‚‚‚666---...666}}}†††{{{rrrfff\\\MMMBBB444%%%ŖŖŖzzz†|||ŚŚŚŪŪŪŻŻŻWWW %%% AAA¹¹¹§§§ggg999„}’ń’żŁ „†š’€‚ Śó’Õ\Y[Y³÷śōņ óöśų®XZS’ūųx‚ ęS.>N]ly…žō’ öؑ‹seUF6$Ɗ…©…’ ž #! BĻƒ’Ę „777jjj©©©===„ ‚ +++,,,‚ """HHH---888???===;;;HHHÓÓÓ<<<‚ƒŻŻŻ £££888???>>>AAASSS’’’mmm ‚ \\\¶¶¶%%%333CCCPPP```lllvvv‚‚‚ŒŒŒ———\\\***NNNœœœ’’’………{{{qqqdddVVVJJJ:::,,,\\\···„<<<)))BBB¼¼¼ŻŻŻĮĮĮ"""+++222888;;;<<<666000### """°°°¤¤¤vvvyyy### „}’ń’żŁ „… š’€‚ Xņł’x8B?Mņõ‡’÷īL?@Ķ’ńƁ dŃ#6GXhx…’ž¦Ū’č«£˜‹p`O>-iÓ„ Š…’ ū] 591$ ƃ’n„666mmm±±±–––:::„ ƒ...---‚***222!!!)))((('''###888ĒĒĒŠŠŠ‚ŻŻŻ ĻĻĻ!!!***(((%%%BBB€€€¦¦¦™™™„„„ ))):::IIIWWWfffsss~~~ššš§§§“““777+++sss¬¬¬œœœ‘‘‘†††wwwlll___PPP@@@111+++ĒĒĒ///„ '''‡‡‡{{{PPP$$$ˆˆˆßßߊŠŠ>>>KKKRRR TTTOOOFFF;;;///,,,ĒĒĒ‰‰‰UUU„{’š’żŁ „ …)ń’€‚ šś’Ö.&)%6ó‰’ ī5%)v’öė-¬• +/,å‚’Ż„ 777rrr½½½ŸŸŸ===„&&&$$$&&&%%%(((&&&(((///...‚"""%%%ÅÅŁŠŠŠŻŻŻÜÜÜĘĘʁ &###mmmæææ777­­­VVV---===LLL]]]lllyyy‡‡‡”””£££±±±»»»RRR+++›››ŗŗŗ©©©›››}}}rrrdddUUUGGG444%%%«««VVV„ UUU“““–––···UUUĆĆĆJJJ000dddhhhlllkkkeee[[[NNN???/// fffĆĆƃƒƒ‡‡‡ „‡’÷žżŁ ƒ(…'#6ņ’€¼ļ’!ń’žüƒ’-üž’ė ,ī’źWĒ^/BTgxˆ˜©¹ĒŅō’ŽĢĄ±”€o^K8%Ć`ƒĢ‚’ĶYŁ‚’ ÆeuyxrgWE0 oƒ’X„ 000uuuČČČŖŖŖ???…"""555333ƒ444222444,,,***ƒ6ĮĮĮ===SSSŃŃŃŻŻŻ¤¤¤ĻĻĻ bbbÅÅÅ^^^ »»»<<<222AAARRRaaannn~~~ØØØøøøÉÉÉ   fff¾¾¾ĮĮĮ³³³£££•••………xxxgggXXXIII888'''———pppƒ†††¾¾¾ccc000mmm'''bbbƒƒƒ‚‚‚{{{rrrcccRRR==='''¹¹¹˜˜˜DDD „–’õ’Ū ƒ18…63D󒀁 Łņ’Nš’ēķƒ’-źé’éæ’÷rŲ@3FYk|Ÿ±ĀÓßīłęŁĖŗؖ…sbO<)®~ƒ/ś‚’h1²’ łœŠ”’‹nYB&Ų‚’”„&&&tttÖÖÖµµµ>>>…&&&EEEAAAƒ@@@AAA???///+++ „ ĮĮĮ aaaŠŠŠŻŻŻ\\\………ÕÕÕ „OOOĪĪĪ………ĆĆĆ,,,111CCCSSScccqqq€€€¢¢¢“““ĮĮĮŃŃŃÜÜ܁ŲŲŲ ĢĢĢ¹¹¹ØØؘ˜˜ˆˆˆzzzhhhYYYLLL;;;*** ŠŠŠ~~~ƒ 111°°°˜˜˜ĮĮĮ +++BBB999''';;;›››œœœ „„„rrr___LLL666€€€°°°”””ggg„’’ź’Ū„7H…FCRō’€ģžł*ƒš’āö‚’žńä’é ƒ›’!į,5H[n£¶ĒŲčō÷īįŠ¾¬™ˆvdR?, Ÿƒf‚’ė %?—ļ’įرƄ”kR8‹‚’ę '''yyyŻŻŻ¹¹¹===///SSS‚PPPOOOPPPOOOKKK000+++„ ÄÄÄ \\\vvvĻĻĻßßßaaaˆˆˆŌŌŌ „MMMŲŲŲ•••ČČČ'''333CCCSSScccttt„„„•••¢¢¢¦¦¦–––yyyµµµÜÜ܋‹‹………   §§§›››ŠŠŠ{{{iii\\\KKK;;;*** ‰‰‰€€€ƒRRRĖĖĖØØ؝111JJJeeejjjBBB}}}¾¾¾±±±§§§–––kkkWWW???OOO»»»ŠŠŠ||| )%§’ģ’Ż‚ ?Z…VSaõ’€š’õƒš’ćõ‚’žšå’郐’!ą$5H\n~ŸµĶäõśüųīŚĮ©•†veR?, ˜’ƒ|‚’ ¶5Od“Ų’ŲĢ¾©‘y_CRż’ń ---555000333***ƒƒƒŻŻŻĮĮĮFFF888===;;;???AAA%%%333aaa^^^ZZZ\\\]]]^^^]]]YYY222,,, ƒ ĆĆĆ YYYxxxŃŃŃŻŻŻ___ŠŠŠŅŅŅ „]]]ÕÕÕwww~~~444111CCCSSScccpppsssjjjUUU???...(((“““ÕÕÕHHH&&&666IIIaaapppooommm\\\III;;;)))†††rrr„qqqąąą³³³†††999TTTjjj‚‚‚œœœ{{{WWWæææČČČ¹¹¹   ‰‰‰rrr^^^DDD&&&666ĀĀĀŽŽŽ 9źßŚéłō’ž÷ׂÕą„=j…fcpö’€äųż:ƒš’ćõ‚’žšå’郫’žz-ōw3ETf€”Āä÷’õńū’üļŌ±‘r\M=)ø„ƒ€‚’“ >>111+++)))+++(((gggĆĆĆŹŹŹ   :::)))***,,,---:::???GGG999$$$000^^^999„~~~ēēē²²²€€€%%%<<\x’ÆĖćóķŲ¾ …jM'Eś’š‚ )))ŒŒŒ…ŻŻŻĪĪĪbbbIIIŠŠŠ‚‚‚‚ƒƒƒzzz333***‚ &&&>>>$$$&tttĻĻĻÖÖÖqqqŠŠŠŻŻŻfffFFF———–––EEE===,,,###,,,@@@WWWgggqqqAAA---...~~~§§§©©©ØØ؞žžOOO)))<<ģˆ’€V›…’™ł’€‚ |õžī8~ģņų‚’ž÷ņīu&—’ļŻ Ū’r@ļwQe{Ū’żÅ·æĄ¼¶ä’źm]NŹ¬$Ł’lƒt‚’Š9Vq‹„¾ŅÜŲɱ—~dGn‚’ńƒ )))ŒŒŒŻŻŻßß߁ŻŻŻ ŃŃŃaaaUUU“““‹‹‹ŒŒŒ‹‹‹‚†††444+++‚KKK:::...000///.../// >>>¢¢¢vvvĻĻĻŻŻŻeee+++...---000:::^^^¦¦¦YYY‚888BBB999!!!---666LLLWWWjjjiii111SSS”””———™™™••• |||666TTTsss```RRRAAA111"""999SSS/// ƒ!!!–––‹‹‹ÉÉÉ??? 000HHH]]]pppƒƒƒ”””   ©©©§§§{{{hhhRRR:::”””¢¢¢———XXXƒ<ģ†’~w€š”…Ÿ¦ł’€‚ 4ėņ’š'1210AØž‚’ž ¢@.12,Gģžō¢‚˜’Ę¹ÆHblŽśŃœØ¬­«”«÷¹nkScåO[’ö)ƒN‚’ü? 1Lg”©øĄ¾²Ÿ‰sY<³‚’Ʉ***ŒŒŒŻŻŻŽŽŽĶĶĶ___...+++bbb˜˜˜–––˜˜˜———–––™™™ŽŽŽ333***ƒ;;;^^^888EEEDDDFFF CCC777¢¢¢zzzŃŃŃŻŻŻdddIIIDDDFFFEEEMMMuuu!!!‚GGG>>>+++'''000===RRR^^^MMM>>>uuu‚‚‚ƒƒƒ‡‡‡ˆˆˆ………‚‚‚€€€YYY:::]]]XXXIII222***$$$XXXBBB%%%ƒiiiŽŽŽ«««’’’###;;;OOOcccsss‹‹‹ŽŽŽŒŒŒ†††zzzjjj[[[DDD&&&AAAĒĒĒƒƒƒ”””333„<ģ„’€ ’Ż¤…«Ŗ±ś’€‚µõżņgCJI:¦ƒ’ ž’Ÿ9IJID±’ōóF‚>žXNš}M`Æ恍–š ˜“…µåyWOĢ·Ā’°„ź‚’Ÿ$>Wn‘¢ —‰xcK(Fō‚’|… )))ĪĪĪbbb...(((eeeØØ؁¢¢¢   žžž”””   ”””ššš444+++ƒddd\\\FFF^^^\\\[[[ZZZQQQ¬¬¬xxxŠŠŠŻŻŻeee###___YYY\\\XXXTTTˆˆˆFFF ƒ???BBB@@@"""***///BBBHHH333VVVoooqqqvvvzzzxxxwwwsssooojjj@@@;;;JJJ666---!!!>>>XXX000… :::ŹŹŹ@@@ ...???PPPaaammmuuuwwwvvvoooggg[[[JJJ333”””«««‡‡‡sss…<ģ‚’€š’ܲ…¶µ»ū’€ƒDń’Ņf_cZ“ƒ’ž’ÆYc[“üó±‚ ¶’Ģ Žīhyģ‘s€„ˆ †ƒ{sĖĘO±ä3g’żD…¢‚’öB .DYky‚†…~scO6±‚’ł1† 444UUU‚---)))kkk±±±ØØا§§©©©ŖŖŖØØØ©©©«««444,,,„ 333\\\WWWqqqnnnllleeeµµµwwwŠŠŠŻŻŻeee,,,uuunnnpppfffHHHmmm]]]„GGGBBB777 ***000===YYY```ccchhhmmmiiidddbbb[[[QQQ111000''')))aaa888$$$…lllƒƒƒššš»»»###000>>>LLLVVV]]]```^^^[[[QQQGGG111tttČČČvvvŠŠŠ777 †<é’‚š’ą¼…ĄæÄū’€„ –ō÷’Ē|vzs惒 ž’»ryt™ń’īć1„9÷’Œ¦éį”Whpsvwuql`gŲäM0ä’§†9ū‚’Š 0BS_hkjdYK6{ƒ’­‡ ƒ...(((sss···°°°ÆÆƱ±±ÆÆÆ®®®²²²«««666---„KKK“““fff\\\}}}†††|||ĀĀĀzzzÕÕÕŻŻŻeee111ƒƒƒbbbAAAZZZ___ †///EEE 111!!!***111AAAIIIPPPWWWYYY[[[YYY WWWTTTLLLGGG999+++'''###\\\KKK&&&‡ ---}}}mmmØØØ°°°... ###444>>>DDDIIIGGGBBB:::(((rrrÉÉÉvvv€€€\\\‡,Vƒš’ćƅČĒŹü’€„ Āöś’Ž¢ŒˆĢƒ’ ž’Ʌ’½ų’óōb†~’śg”¼IMW^bded`[SBzŹF!Ą’ą‡Ÿƒ’Ć- &8CKNMG=(zö‚’ō1---,,,SSSµµµ½½½øøø¹¹¹¼¼¼ŗŗŗ¾¾¾‘‘‘===***…PPP”””]]]qqq‹‹‹½½½ĒĒĒ+++ČČČĀĀĀ&&&WWW}}}GGG777QQQOOO!!!‡888AAAHHH777!!!)))666999@@@FFFJJJLLLKKKJJJHHHBBB???888/// ***\\\MMM***ˆ===|||bbb”””ĘĘĘggg '''((('''DDD”””ÉÉÉsssrrrggg ų’ņŃĻƒŠĻĪßž’ˆ…!Ķų’ųŅ®Ķłū’ūłĪ»ē’ó÷v‡ Ŗ’óv&4@FLPRQ NJC<-4Ą’ńFˆŻƒ’ān'+'E°„’x%%%222(((RRR|||yyyuuuyyyzzzvvvPPP:::)))† >>>žžžÆÆƂ‚‚iiixxx···ĢĢĢ¹¹¹<<<...555GGG<<<‰ :::AAAKKKDDD)))"""***111555:::<<< :::777444000%%%!!!<<;72! kā’ńWŠ5é„’ՋR5-En³õ„’—‚Ž ---111...777:::888777888;;;888+++‡!!!iii°°°¾¾¾ŖŖŖ’’’UUU%%%...555666'''‹///???FFFNNN222%%%)))+++,,,+++%%%"""###UUUZZZ999&&&Œ222ZZZVVVSSSwwwŖŖŖ¼¼¼ĒĒĒÉÉÉĀĀĀ¶¶¶‘‘‘___QQQ\\\III ƒŽ?śŠ’¾‡–ōūųž‡’üłüŅL‹—’źˆ%),+'"GĀ’ŻGŒ:䆒õņś†’—‚ &&&'''%%%"""###%%%‚"""$$$Š $$$TTTˆˆˆ¤¤¤ĒĒĒrrr---)))***###Ž!!!:::<<>>666*** Œ ///PPP[[[ccc^^^XXXQQQMMMHHHEEEDDD???999111&&&µŒ…yĶü‹’ėŖFŒFŖė‹’üĶyµ Šƒ)))^^^˜˜˜ØØ؏sss\\\MMMCCC999555444222444:::@@@FFF@@@222ˆ@@@‚‚‚„„„žžžgggUUUHHH???777444222444777<<>>222Žaaa°°°ĢĢĢŹŹŹ ƒ »»»ĆĆƌŒŒ999ˆ‚„”’ęS†Sę”’„‹&”ģŠ’ĒWeĆöīƒŽć˜;ˆ FFFˆˆˆ”””sssSSS===...%%% """222CCCOOODDD+++ „ ---eee™™™šššƒƒƒbbbEEE333((($$$ ***;;;IIILLL777 ˆ HHHWWW[[[QQQ„„„®®®mmmĻĻĻgggTTTWWWJJJ+++ ŒVVV¼¼¼½½½{{{PPPÄÄăÄÄÄeeeĢĢĢ–––!!!† Ɩ’ņN„Nņ–’Æ ‰m遒żūžż’žżū‚’µ)Œ[ւ’óƒõ’ū #† ===ssszzzqqqbbbKKK999///(((%%% ‚ $$$###(((111===KKKWWWGGG(((‚ '''XXX}}}vvvjjjWWWDDD444***### """'''---777BBBRRRTTT:::‡ EEE{{{mmmQQQWWWsssÉÉÉĖĖĖĄĄĄŁŁŁœœœaaaPPPRRRWWWIII‰ŽŽŽÉÉÉxxx>>>AAAÖÖÖƒŠŠŠ___777SSS©©©ÅÅÅEEE…˜’ā‚ā˜’‡š’ų÷śõšü‚żõńł÷ž’äA‰™„’ūƒūƒ’ßF…,,,sssŠŠŠƒƒƒ}}}rrrgggbbb[[[\\\YYYZZZ\\\‚[[[]]]___^^^aaagggqqq{{{JJJ‚MMMˆˆˆ†††vvvmmmddd]]]\\\XXXZZZ]]]YYY\\\]]]^^^]]]```bbbeeejjjvvv€€€kkk+++…___TTT{{{¦¦¦ÅÅÅŽŽŽŚŚŚŻŻŻÜÜÜÖÖÖ¶¶¶“““fffNNNRRRTTT/// ‡ ØØØøøøNNN:::zzzĮĮĮ»»»jjj „„„ĶĶĶØØØOOO;;;~~~ĻĻĻXXX„ė™’†‚†™’ė…«’žņ÷銏ŻżłūżšĻŹŪōö’ņI‡¹„’ Ńw ˜ņƒ’ö^„ XXXĄĄĄ»»»¹¹¹²²²ÆÆÆ®®®­­­¬¬¬®®®«««®®®­­­ÆÆƁ­­­®®®°°°ÆÆƱ±±µµµĆĆƘ˜˜%%%‚%%%”””ÄÄļ¼¼¹¹¹øøø±±±®®®¬¬¬­­­«««¬¬¬­­­®®®­­­‚°°°±±±ÆÆÆ­­­±±±···»»»ĄĄĄXXX „„„„³³³]]]___‰‰‰¤¤¤ÆÆÆÅÅÅÜÜÜ×××ŪŪŪŲŲŲ×××¹¹¹ŖŖŖ˜˜˜vvvRRRNNNUUU222 …ŸŸŸ®®®BBBJJJÆÆÆĒĒĒuuu/// ???ŸŸŸĪĪĪxxx;;;kkkĻĻĻCCCƒ\š’ĪŠš’[…™’ūóšĮ¢°ÅćżųüłöŃ»¦«Üõō’ģ3…®ƒ’ā}0B­ƒ’õEƒUUU………|||yyywwwxxxuuuvvvzzz{{{|||zzz}}}|||}}}{{{}}}~~~|||‚‚‚www...(((gggzzzxxxvvvssspppoooppprrrtttssstttvvvuuuvvvtttvvvwwwxxxvvv}}}PPP„ iiiœœœXXX___€€€œœœ«««ŹŹŹŁŁŁÖÖÖŪŪŪÕÕÕŁŁŁ···¤¤¤•••‡‡‡sssSSSIIIUUU''' „vvvÅÅÅFFFMMMĮĮĮ²²²RRR444333+++### !!!$$$...sssŅŅŅ„„„;;;ČČČ!!!‚~š’ö įłź—ė÷„g’üń蘆ž“Åčū÷üöłŅ½Ŗ‘…Ąõó’Ó„ƒ’Ą[86.# "&/|ģ‚’ć‚   %%% ###‚‚‚$$$ƒ999xxxTTTWWWrrr}}}ŒŒŒ   ¬¬¬ĶĶĶŲŲŲ××׌ŚŚŌŌŌŚŚŚ»»»¦¦¦•••………tttfffLLLJJJMMM ƒ///ŃŃŃ\\\BBB¼¼¼±±±WWWLLLIII===555***!!!***555===kkkÓÓÓwww999«««“““‚;‡€~ČŻƒ€‘ł—ˆ€sGŲ)†„†"Ē\ƒč’ķėŠrŒ “ĘķłöüóüÖ½Ŗ–mÄļ÷’…ƒ0õ‚’ Ą^UPD8,"-9Cxļ‚’ ‚Š'''„&&& ŒŒŒÉÉɽ½½ÅÅÅŃŃŃŲŲŲ×××ÖÖÖÕÕÕĢĢĢÄÄĽ½½ĮĮĮæææĄĄĄÄÄÄĻĻĻŲŲŲÖÖÖ××׏ŹŹĄĄĄĒĒĒ™™™&&&ƒhhh[[[HHH___ooo}}}žžžÆÆÆŃŃŃÖÖÖÕÕÕŪŪŪŅŅŅŚŚŚ¾¾¾§§§•••………sssgggUUUHHHPPP;;;‚œœœŸŸŸ:::”””ĖĖĖjjjaaa\\\SSSHHH>>>222###&&&###%%%(((222@@@IIISSSRRRŒŒŒĶĶĶPPPĢĢĢ777ŠŹk„Čj»č×ŽāƒįāŚƒ×ŽāƒįāŚŲŁŠ ƒŒ’ōń¤`| “Ēń÷öżņūŚ¼Ŗ–„nlßķ’ļ ‚©‚’Žxng[OB/*2,*7DP\›ž’ś5‰+++))) VVVĒĒĒÄÄÄāāāÆÆÆ}}}ƒƒƒ‚‚‚†††įįįĪĪĪÄÄāĆĆĆ āāāÆÆƃƒƒ‡‡‡įįįĪĪĪĢĢĢfffƒ @@@___HHHLLL___oooœœœ°°°ÕÕÕŲŲŲŪŪŪÓÓÓŚŚŚĮĮĮ„„„•••………uuuhhhVVVFFFHHHPPP***ĶĶĶRRRVVVŌŌŌŽŽŽpppmmmcccYYYPPPBBB999uuu@@@000222<<TTTRRRAAAMMM```qqq___ccc¢¢¢ÆÆÆÕÕÕŃŃŃŲŲŲŪŪŪŠŠŠŁŁŁÄÄħ§§•••ƒƒƒsssgggUUUGGGDDDQQQ444 nnnÆÆÆ:::   ĀĀĀ‚‚‚uuulllbbbUUUGGGUUU···¬¬¬JJJ===:::BBBNNNYYYeeemmmtttŌŌŌUUU^^^ĀĀĀ ‰²›1”čJŒ ÖŽŹēž’żóĻĪĻĢꁞ’żóĻĢå%ƒ ]’÷š‰Kiu„ĮÆÉöń÷żšłį¼Ŗ–„s\PŅļ’Šr‚’ו…zn_RĶ‚’ żx@Wer}ƒŸł’ä ˆ...zzzäää"""\\\«««···ĄĄĄĻĻĻ„„„¦¦¦‚§§§øøø¼¼¼ €€€ĶĶĶ®®®nnnƒ***ZZZHHH;;;MMMdddZZZVVV„„„²²²×××ŃŃŃÖÖÖŪŪŪÓÓÓŁŁŁÄÄĤ¤¤•••„„„wwwgggVVVDDD===KKKFFF „„„€€€FFFŠŠŠ¤¤¤ŒŒŒ‡‡‡|||qqqhhh[[[JJJccc‘‘‘‡‡‡KKKBBB;;;KKKTTTaaakkkwwwƒƒƒĘĘʔ””???ÄÄÄBBBˆ"ķ3‚ü›±~īŗÉśž’żŻ¼‚Ą¾Éśž’żŻ¹×Ŗ„ ’ļŪNQb”ėĖ®Źųš÷żšųć»Ŗ–„s_@”šżś*µ’ü¼£›Ž‚v_‘„’ŲR^nz†‘™Ū’žDˆ$$$ ···ŃŃŃggg +++Œ111ŸŸŸÓÓÓQQQ ĮĮĮ©©©˜˜˜ššš™™™›››ššš™™™ŅŅŅRRR ĀĀĀ«««•••=== ƒ?===XXX>>>===RRRNNN ZZZ§§§³³³ŚŚŚŅŅŅŲŲŲŻŻŻŃŃŃ×××ĒĒĒ„„„”””………wwwhhhWWWDDD888IIIQQQ »»»RRRwww×××   šššƒƒƒyyymmm```MMM___mmm```JJJEEE;;;LLL\\\hhhrrr}}}ˆˆˆŽŽŽ°°°ĄĄĄ===„„„kkkˆ…āŲ’i4ķ Œ !ēŗ¬åż’žų¼­ƒ° ®åż’žų¼ŖäPƒ!Õ’÷®8L‡éöĒ¬Éłī÷żļ÷ä»Ŗ–„s_D[ģõ’`ą’š»°¤–‰{jĖ„’ż`v‚Ž„Ȃ’pˆ)))PPP¾¾¾wwwµµµ%%%aaa²²²ŸŸŸJJJĶĶĶŽŽŽŒŒŒŽŽŽŠŠŠ±±±JJJĻĻĻ’’’ppp###ƒ? FFFOOO777@@@>>> WWWŖŖŖŃŃŃÉÉÉŠŠŠÕÕÕĖĖĖŌŌŌĒĒĒ   •••„„„wwwgggWWWFFF666@@@RRR***ĮĮĮDDD———ĻĻĻ©©©””””””ŠŠŠ}}}qqqdddCCCTTTYYYZZZLLLBBB999EEEbbbkkkvvv„„„ŽŽŽœœœØØØŠŠŠJJJ•••xxx‡Ž^L’ĄĒ¢Õ–æü’żāŸƒ  ”›æü’żāœ±Ķƒ!ėžģ~-xģ÷ńŹ±Ģłī÷żļ÷ę¼«—„s_I;Ķķ’vī’ęÄŗ¬~xģ…’„b{ˆ–„³Ćś’~‡,,,§§§ŌŌŌ777(((Œ :::}}}ˆˆˆŹŹŹ±±±|||‚‚‚€€€€€€‡‡‡ĖĖĖ‹‹‹“““GGG… MMMJJJ555... (((999GGGYYYfffxxx„„„»»»ŗŗŗ)xxxpppfffVVVFFF333:::UUU111æææEEE®®®ĪĪĪ±±±§§§™™™€€€vvvddd@@@LLLMMMZZZMMM>>>666EEEeeeooozzzˆˆˆ–––¢¢¢®®®ÓÓÓ^^^ŠŠŠ|||‡WćŖ’ś1dŪŒ@ź’•ėü¼‹’ƒ‘•ėü¼„Ó|„!š’éWhļüńķéēźńõüžõśķɶ ‹u_J2®ų’{š’ęĶĮ±¢’‚~õ…’²f¬»Źõ’€‡$$$!!! 444×××111©©©††† ***!!!^^^ttt²²²   ĆĆƂ‚‚rrr tttsssrrrsssrrrnnn°°°¢¢¢ĄĄĄ„„„eee,,,…+ MMMGGG333&&&!!!(((666DDDVVVgggwwwxxxµµµ···|||xxxnnneeeUUUEEE444:::YYY111æææGGG¹¹¹ĢĢĢ¶¶¶©©©žžžŽŽŽ‚‚‚uuuhhh@@@LLLZZZOOO<<<555EEEhhhqqq‹‹‹˜˜˜„„„µµµ×××hhhŠŠŠ|||‡½“3ņ‚’† äPŒĆ³vĀöī…|ĀöīŽ‡Ž"„ š’ėKƒ’łńķīšļ÷üžöśīĖø¢Œu_J/„ž’{š’čÓŵ„•„ö…’“h‚‘”±ĮŠō’€†,,,ˆˆˆ³³³^^^ĘĘĘ%%%!!!""" >>>ggg|||ćććŗŗŗcccfffoooqqqrrrpppqqqfff{{{ććć¼¼¼iiiIII† FFF;444???444@@@nnnxxx”””˜˜˜¤¤¤¬¬¬ØØØŹŹŹĀĀĀ’’’‹‹‹qqqeeeVVVCCC333===UUU---æææDDD”””ŅŅŅµµµ©©©œœœŽŽŽ‚‚‚vvvggg???HHHJJJ^^^MMM;;;555FFFiiittt€€€ŒŒŒššš§§§···ÖÖÖSSS|||†,ī:ˆƒ’Õ%›µdŻmŠžĻnt{„zqŠžĻhÆ؅!ļžčk1—łōļŚĢŪõņśžņųźĆ±œˆt_I5¼ń’zļ’ķÓŵ„–„ö…’“jƒ’¢³ĆŌś’†(((666444666ČČČ[[[ŠŠŠ]]]"""777(((---Œ(((RRR```½½½ŠŠŠ[[[µµµĒĒĒĀĀĀĆĆĆŠŠŠ~~~XXX½½½‹‹‹SSS000 …? @@@LLL999:::RRR>>> \\\«««øøøßßßÖÖÖÜÜÜŻŻŻÕÕÕŲŲŲÉÉÉ„„„™™™†††uuuhhhVVVDDD666DDDYYY&&& æææJJJŠŠŠŚŚŚµµµ©©©™™™wwwfff@@@FFFHHHYYYIII999333IIIhhhsss‹‹‹™™™ØØؽ½½ĻĻĻCCCšššttt†’¾146׃’ža".Nģ$ŒŁ…a՚cĖč‚ēčė‹a՚\ŲL… ćžó•4M ōõÅ©Čśķ÷żļ÷åŗ©•„s_Gąļ’n遒ńŃĆ³¤“ƒ|ģ…’Ŗjƒ’¢²ĀŲž’y…)))&&&›››ggghhhŅŅŅ$$$‚§§§,,,———```###:::PPPTTTOOOPPPĮĮĮttt111ĪĪĪdddMMMSSSQQQAAA%%%†?111PPPAAA>>>NNNdddIIIXXX„„„²²²×××ŃŃŃÖÖÖŪŪŪŃŃŃŲŲŲÅÅÅ„„„”””ƒƒƒwwwhhhVVVEEE;;;KKKXXX“““fffYYY××ײ²²¤¤¤˜˜˜‹‹‹~~~sssgggAAA@@@EEEKKK>>>555222NNNgggsss~~~‰‰‰–––”””ŹŹŹŖŖŖ;;;“““\\\…įižqo…’¬-Ø`Į†‰ĀNZVUĢ÷žżśškR[QĢ…!½’óÅ?Rc©ōŹ®Źųļ÷żšųä»Ŗ–„s_Auļū’HŠ’śĶ½Æ ‘‚qĪ„’żˆlŸ®»į‚’`…)))HHHćć曛›‘‘‘ŁŁŁĢĢĢĻĻĻĢĢĢĶĶĶÓÓÓÄÄÄYYYćć晙™"""'''Œ...AAABBBAAA:::–––‚ZZZ­­­===AAABBB111‡>PPPGGG???MMMaaarrrMMM]]]¤¤¤±±±ÖÖÖŠŠŠŲŲŲŪŪŪŅŅŅ×××ÅÅÅ£££•••„„„ttthhhWWWDDD>>>[[[SSSŒŒŒ———>>>æææ¼¼¼™™™‘‘‘‡‡‡zzzooofffKKK888AAA===555222777VVVcccmmmzzz†††‘‘‘”””ŲŲŲtttJJJŹŹŹ&&&…cŻQų¬žö„õŁbśpŚŒ&įYAF=ƒųž’ū·?GE=»|‡ }’ńėgNhv·ČÆÉ÷š÷żšųā»Ŗ–„s^Cµńžė“‚’ֲؚŒh—„’Üam}‹šØøó’õ#…$$$***ŠŠŠĢĢĢĘĘʁkkk vvvtttvvvtttmmm___”””ĖĖĖÅÅÅ???+++!!!222777444333@@@½½½(((”””uuu...555666222(((‡> HHHJJJCCCMMM^^^qqq~~~ŠŠŠœœœ°°°ÖÖÖŅŅŅÖÖÖŪŪŪŠŠŠŁŁŁĆĆƧ§§•••………uuugggXXXCCCIIIppp,,,OOOĀĀĀ@@@{{{××ה””ŠŠŠvvviii]]]SSS:::;;;777333111DDDSSS]]]jjjvvv€€€ˆˆˆ³³³ĆĆĆ???~~~±±±„ŕˆ’źvx~|xi ’ćKäU®˜,85@Ūś’żõu.84KŪ‡8üżļ°Mi{‹¤³Éõó÷żńśß¼Ŗ–„sXičī’«P‚’š¬ž’…yj]Š‚’ž…Sjy…“œÉ‚’Å„ ***CCCČČČttt···–––kkktttuuuwwwrrroooiiiĢĢĢrrr¼¼¼yyy***!!! ///((()))'''’’’xxx%%%¼¼¼666$$$((('''))) ˆ ---QQQFFFMMM___mmm~~~®®®ÓÓÓŌŌŌÖÖÖŪŪŪŌŌŌŪŪŪæææ„„„•••………sssfffVVVCCCppprrr¾¾¾sss@@@ĄĄĄµµµ}}}yyynnneeeYYYOOOBBB555111000777EEELLLXXXeeeooovvvŠŠŠÕÕÕwww<<<ĀĀĀaaa„7ķbӁ’¢zƒ…‚|t܁’t”øH×-')”ū’łŪ3&)©ˆĀ’ļźxa|Ÿ“Čņõ÷żńūܼŖ–„qX»ļü’MŲ‚’ĖŠ~reQ^ĒóēFTcr~‡žń‚’e„111uuuŌŌŌ€€€ČČČ{{{………‰‰‰†††„„„zzz‘‘‘ŌŌŌ‚‚‚¹¹¹888+++ Œ'''"""CCC±±±kkk”””(((‰ EEENNNHHH\\\nnn}}}ŒŒŒžžž¬¬¬ŠŠŠ××ףŁŁŪŪŪŅŅŅÜÜܼ¼¼¦¦¦•••………wwwiiiNNNYYY000‚ hhhÄÄÄ@@@aaa××אjjjggg^^^SSSHHH???666222 999???HHHSSS]]]eeemmmĮĮĮ¬¬¬:::xxxĀĀĀ„žĄtż’ӎ—š–ŒŸž’·]ģ)ŒÉf?ėūü–ĪJ‰P’üīŠkx “ĘšųöżóüŲ½Ŗ–„i“ļš’Å‚m‚’ų¢xuj\N=;D@6AM\js}ӂ’Śƒ ***>>>µµµ™™™777ÜÜܕ••”””˜˜˜ ’’’ŠŠŠÅÅŗ——;;;×××WWW---((( ¢¢¢TTT£££KKK &&&Š RRRJJJRRRmmmŒŒŒœœœ«««ĶĶĶŁŁŁÖÖÖŚŚŚŌŌŌŁŁŁ¹¹¹¤¤¤”””………www[[[UUU˜˜˜ZZZ ƒ¶¶¶<<<ÖÖք„„WWWTTTKKKAAA666///---+++000555???LLLQQQ^^^µµµæææJJJLLLĻĻĻUUU‚ƒęz“‚’÷«©­¬Ø›Ń‚’šVŹ‹o½ ±ńļGSĖ‰±’ó¼v‰ “Åėū÷üõūŌ½Ŗ•|‹éķžś@ƒĖ‚’š’b]TF90+18ERYkă’Z‚ƒ ...```ŁŁŁEEE»»»½½½¢¢¢§§§    ŸŸŸßßßCCC¾¾¾111'''Œ ))) SSSŃŃŃ­­­"""‹ ///VVVLLLUUUyyy   ¬¬¬ĒĒĒŪŪŪŲŲŲŚŚŚÖÖÖ ¶¶¶„„„———………bbbSSS›››„„„ „ 111ĻĻĻppp===ÖÖ֚ššNNN999555---###""" '''+++222999iiiĮĮĮ»»»LLLBBB¹¹¹ŽŽŽƒƒqÜhīƒ’Š¹Ąæø“õƒ’‹}Ž ŒŚ6VńÄ ­y‹ $å’óöĶ–š³Ååü÷ü÷ Ń½§’«ģņü’†…2ī‚’öØV>90'$#'/4>t׃’šƒ‚"""777•••ĄĄĄoooŽŽŽ±±±øøøµµµ¬¬¬ÄÄľ¾¾‚tttÄÄÄEEE///‚ ŽŽŽ|||‚***Œ 222WWWOOOMMMqqq›››²²²ĒĒĒŻŻŻŲŲŲŚŚŚŁŁŁÕÕÕ½½½ŖŖŖˆˆˆZZZQQQ‰‰‰†QQQŠŠŠqqq:::bbb¾¾¾ĆĆĆvvv555'''!!!KKKžžžŅŅŅ”””CCCGGG®®®§§§ ƒ‚Ī˜“„’īĶŅŃĒׄ’ÉPäZ•—‚ ÷†‚ ŚŒ?ń’õōėƶƹżųüūōĪŗø×ōńü’„†Xųƒ’ Ų‚:'#Q­öƒ’ŗ ƒ‚---OOOĖĖĖ€€€ 777ÜÜÜĘĘĘÅÅÅÄÄļ¼¼ąąązzz<<<ŲŲŲddd111  (((‚NNN###‚!!!Ž '''OOOVVVNNNYYY|||ŖŖŖŚŚŚ ŻŻŻÜÜÜĒĒĒgggNNN[[[tttSSS ˆSSSĻĻĻŽŽŽAAA@@@~~~ĆĆĆ»»»'''(((ĒĒĒØØØXXX:::ZZZĆĆĆ¢¢¢„‚Fźhӄ’žāćįŲņ„’ł_¤¼-Ü‚L‚¦ŽJķ’śõųķąāūüżļŻęõ÷õ’§ ˆYī„’Ų((ź„’Æ„‚666dddŪŪŪ×××ŲŲŲŪŪŪŚŚŚäääßßßÜÜÜŪŪŪÓÓÓää䎎ŽŚŚŚŲŲŲÕÕÕŌŌŌįįįŽŽŽ888,,,   ***  ;;;TTTXXXSSSPPPµµµ ‡‡‡ÓÓÓuuuLLLWWW```\\\... Š444“““¾¾¾ppp>>>FFFČČČ&&& $$$ĆĆĆ@@@OOO   ŠŠŠxxx†‚©ÆXåļņō÷łüóšīęłųöóšīķ‡Jč1Ɖ'-!'-,3ÖC5Ӂ’śłūüż‚žüūųž’žŠŠ3ȃ’÷% $ō‚’õ‚…‚999IIIVVV^^^cccllltttzzz}}}€€€„„„‚‚‚}}}{{{uuuqqqjjjaaa]]]TTTHHH888...%%%''')))((('''***&&&***%%%‘444IIIQQQ½½½†††ÄÄÄ[[[QQQBBB((( Œggg¼¼¼ÄÄÄ”””ÓÓÓ ŌŌŌµµµÉÉɞžž444‡‚“ÖĄÕŻäķõż…’ łń鹣ŃijķF!¾Ņ„ŠĻÜĐ‹ń‚’žż‚’żƒ’ĒGmՁ’ż’õŖ4‡‚ Žƒ’ ///¶¶¶ŚŚŚlll PPPƒ hhhmmm---‰‚ (‡‹‡†…„ƒ‚‚€ ‚ƒ„…†‡ŠŒaŽ … “)†Ųū†’ļ²WS•¢ƒ ut)‰Ź 000WWW ©Ź 5p‚€zXŖ‚ žŪ‚ žŪ&&&‡‡‡ŖŖŖ\\\œWWWÆÆƔ””'''Ć  ‰&ŸĢcœ^Ō¦&Ć %q|x}€{xOˆ‰‰‰ÉÉɂ‚‚»»»DDDš333ĖĖĖ©©©¬¬¬••• Ą+++AAAOOO[[[]]][[[UUUAAA111''' ‡śłńFš4ų’¬ Ą)œėõ’ų„’ų’ńÉ]‡ ÆÆÆ¢¢¢GGGŸŸŸ„„„˜aaaŽŽŽ‰‰‰BBB³³³@@@¾ ...QQQkkkxxx………†††„„„†††~~~ooo^^^BBB)))… Ųńżų’˜n’ž’ē@¾lęłńł‡’śōńö¶&… „„„bbbUUUŖŖŖkkk!!!444 —]]]¹¹¹666@@@§§§$$$444%%%»FFFjjjzzz††† lllbbb___hhhyyy………ˆˆˆ|||]]]>>>###„ Óņżüx6—i’ž’×6%»‘÷ģų‹’žńß4„ „„„\\\qqqæææ~~~"""777– bbbŸŸŸ(((EEEØØØ 111000 ¹$$$UUUvvv†††oooGGG,,,&&&;;;\\\†††tttMMM'''ƒ Óņž’Ž#9–i’ž’Ų2 ¹”üīƒ’żłķģńčōłƒ’÷ņę4ƒ ¤¤¤___ˆˆˆŠŠŠœœœGGG(((333(((” bbb”””+++EEE©©© ###666· ###OOOyyy„„„tttAAA###+++‚--- (((999xxx‡‡‡~~~NNN%%%‚ Óņ’°M*5+” i’ž’Ų $9·„ūš‚’żļźéŹĮŚģä趂’śņß$‚ ¤¤¤]]]›››ÜÜܳ³³yyy\\\888---444 “___¢¢¢***EEE©©© ‚666'''“ AAAsss„„„ddd&&&(((111444333‚222 888///888nnn†††„„„€€€EEE!!!‚ Óņ’Ī‡e:.6“i’ž’Ų ‚:&“Hóģ‚’ ńęīĻ˜lYV]{āėšƒ’ųńµ ¤¤¤\\\šššŻŻŻŃŃŃØØ؇‡‡iiiFFF$$$%%%666’aaa”””&&&EEEØØØ ƒ111² 000ddd‡‡‡lll$$$!!!222444111---...///000222,,,HHHppp„„„ˆˆˆ†††rrr555  Ōõ’īĀštK$%9’i’ž’Ł ƒ 2 ²Ģņü’ ķ䯎XPUXVOŸźļ…’ńś] ¢¢¢XXX•••ÖÖÖŻŻŻŅŅŅøøø———wwwUUU000!!!555***bbbœœœ111eee«««„"""666± """OOO€€€444222111///000/// 333,,,KKKwww†††‡‡‡~~~\\\oooˆˆˆXXX%%% ŠŽ’÷’óŅŖ„]2!7+k’ž’Ž„$:±^ūō’ųēŠfOWYWQ„óš„’ž’żóĪ¦¦¦dddĢĢĢĒĒĒĢĢĢŁŁŁÅÅÅ„„„bbb@@@!!!///333XXX±±±___««« †666%%%Æ+++ccc†††YYY---555000///---...///...444...MMMuuu†††………}}}666999€€€zzz444 Ė²Āųåģśāŗ’mB"06]‚’Ņ†:&®¼ōż’źéuQ‚YWQ„󚃒ūŻł’ōL\\\ĮĮĮøøøææ愄„   ÅÅÅŁŁŁĻĻĻÆÆƎŽŽnnnMMM+++(((777Ž ¦¦¦¹¹¹ĄĄĄXXXˆ000111 ­===yyy222"""666111000///111///000444,,,KKKwww††† |||555'''fff‡‡‡OOO bšóą—øāśļŹ”|T,):Ž Į’łaˆ 13 ­"ķō’÷ļ±P‚YWQ„󚃒łėō聒ūś‘666xxx___XXXqqq•••···ÖÖÖŲŲŲ¾¾¾œœœ{{{[[[888%%%555*** ccc```‰$$$888¬ OOO„„„hhh!!!,,,222///000///...333---MMMuuuˆˆˆ„„„{{{333222333###III„„„fff###7„jb€ŖŅõųŚ²‹d9&8+ hi‰$:¬ašś’ėēoTYWQ„󚃒łķąĒ蜁’ļĒƒ(((OOOVVVfffˆˆˆ«««ĢĢĢŚŚŚĖĖĖ«««‡‡‡hhhCCC)))222444Ž222+++‰555(((Ŗ%%%___†††OOO222111///000...///777---JJJuuu„„„†††|||444444333444(((555}}}www///ƒ(W^q™ĀéūéĀštJ)35Ž 6,‰9'Ŗzüū’żńÅTXYWQ„󚃒łķėryīō’õä„DDDRRR]]]zzzœœœĄĄĄ×××ŌŌŌ¹¹¹———sssUUU111+++666Ž---666‰...000©&&&fff………==="""222000///...000333---LLLuuu††† yyy333555333...222---***qqqƒƒƒ222„K[e‰²ŚųõŅŖ„\3.:Ž-7‰ 13 ©€‚’ ųėPYWQ„󚃒łķėxM_Ūé‚’ļ… 777OOOTTTkkk²²²ŃŃŃŁŁŁĒĒĒ£££aaa;;;***666,,,Ž!!!777‰"""666Ø&&&ggg„„„888$$$222‚///444,,,JJJuuu†††}}}333222333///000...(((lll………222… :X]y”Źļśāŗ’lA,:,Ž;‰$;؀‚’śčSWQ„󚃒łķėxPXVĮń‚’š†(((JJJSSS___€€€„„„ÅÅÅŲŲŲŠŠŠ²²²ŽŽŽpppKKK...333444Ž333,,,‰666%%%¦'''iii†††<<<$$$222///000555...JJJwww„„„………{{{444333666///000...000---...rrr„„„333†'RXj‘ŗāśļŹ”|R16Ž6-‰:'¦€‚’łēŒOQ„󚃒łķėxPYXĖģ‚’šˆBBBNNNUUUsss•••¶¶¶ÖÖÖ××ץĄĄžžž{{{ZZZ777222999Ž)))333‰ ///333 „%%%aaa†††KKK%%%333111333---KKKvvv………†††yyy222333000...222+++999xxx~~~...ˆFV^ŖŅõųŚ²‹d;3<Ž+7‰ 13 „ ~’ż’śń±I„󚃒łķėxPYUkéķ’üė‰444KKKNNNfff†††ØØØĖĖĖŁŁŁÉÉÉØØ؉‰‰fffCCC000999)))777!!!Š"""777¤ NNN†††bbb"""000555+++LLLwww†††„„„{{{444444///...000///555'''LLLƒƒƒmmm&&&‰ 6SVq™ĀéūéĀšsI2=+;!‰$:¤rōł’ģŌŖńšƒ’łķėxP‚YP˜ģų’īŲ ‹ %%%FFFKKKZZZ{{{šššĄĄĄŲŲŲŌŌŌ¶¶¶———uuuRRR555WWW\\\ 444,,,‰\\\fff ¢999€€€xxx444&&&LLLuuu†††„„„{{{333333000---///000///111+++```†††TTT‹#MRbŠ²ŚųõŅŖƒZ89_b 5.‰dn ¢Cńł’ļķóļƒ’łķėxP‚YWŃėü’ž÷ÆŒ???HHHOOOmmmÆÆÆĻĻĻŁŁŁÅÅÅ£££YYY}}}ĀĀĀ½½½ØØØ (((333ˆVVVĀĀĀ½½½¦¦¦ ¢ +++hhh†††PPPIIIxxx„„„†††}}}333333///000 111000444)))CCCxxxƒƒƒ666 ŒAPWz”Źļśāŗ’b‹ś’Į *8ˆ\õ’Į ” Ūš’żäļƒ’łķėxPƒYPļš’łųq000JJJ ___”””ÅÅÅŁŁŁŠŠŠÆÆƐæææĪĪĪggg«««\\\777 …©©©ŃŃŃfffŖŖŖXXX¢ FFF‚‚‚xxxVVVrrr………†††{{{444333555...000...000...‚111bbb†††``` 2OPi’ŗāśļÉ¢ē‚’];"…Ķ‚’]¢“ś’żƒ’łķėxPƒYQfŻęż’ńė$CCCHHHRRRuuu———øøøŌŌŌÖÖÖĮĮĮŹŹŹ­­­‘‘‘fff222///„ ²²²±±±ŽŽŽddd¢(((ddd†††………†††zzz444444333///...000 ...///222111...VVV€€€444!HL[‚ŖŅõ÷Ūö’ž’k 40 „ Ū’ž’k¢*ļš…’śėčxPYXTPuŃäņ’ųł› :::FFFJJJeee‡‡‡ØØØÉÉÉŻŻŻĢĢĢeee“““ccc‘(((666ƒŖŖŖiii”””ccc£888xxx†††DDD***888‚000111 333222,,,222VVVyyy†††NNN >KPqšĀéśż’ž’i‘(9ƒ Ų’ž’i£÷ōƒ’ ÷čšHQSPTo±éęķ‚’ķē%‘ ---EEECCCXXXzzzšššĀĀĀĒĒĒ___“““ccc“888$$$‚ §§§aaa”””ddd£ CCC}}}………}}}CCC!!!///111222111 ///***000HHHeee{{{„„„\\\‚‘ .JIa‹²Üž’ž’i“;$ Ų’ž’i£Ļšł‚’ šāēŠ²ŒÄēļéų‚’ī÷j‚“ @@@BBBKKKlll———ĀĀĀaaa’’’ccc” 111/// ©©©ccc“““bbb¤ @@@www„„„vvvZZZCCC111)))'''...<<>>„”:Goī’ž’h• ':×’ž’h„5äšó„’śłśųžƒ’żėś•„•)))===HHH³³³___œœœddd—444000§§§```šššddd¦ %%%:::```~~~†††………†††………†††ƒƒƒnnnGGG$$$…•+CJä’ž’m—6-Ų’ž’m¦/Ļöļś‰’žóšó……—HHHµµµeeePPP­­­ggg˜:::øøøcccRRR¬¬¬ggg§)))AAAQQQVVVTTTIII000 †—Hé’ž’v˜ 8č’ž’v§‘īśļłųż’žūłņöČI†˜———°°°‡‡‡ÄÄÄ777™°°°‡‡‡ĆĆĆ888© ˆ˜°’ł<™„’ł<©.“ךó„’īķŗ^‡™(((’’’²²²ZZZ›'''“““ZZZ¬ Š™'§Öd›$£×d¬ Br~‚€z`"‰› žĀ›ž Ā////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // Copyright 1997-99 Pandemic Studios // Dark Reign 2 "v2" by ShadowHand // Dark Reign II // CreateEffectType("JDA.Construct.Start") { Sound() { } Particles() { Add() { Particle("BuildParticle1"); VelocityPosition(1, 1, 1); Random(1.0, 1.0, 1.0); RandomVertex(1); Delay(.1); DelayVariation(.3); } Add() { Particle("BuildParticle2"); VelocityPosition(2, 2, 2); Random(1.0, 1.0, 1.0); RandomVertex(1); Delay(.1); DelayVariation(.3); } } MeshEffect("jda_fx_build_main", "LiquidMetal") { lifeTime(5.0); Color( 255, 255, 255, 200); ColorKey( 0, 255, 255, 255, 0); ColorKey(.5, 255, 255, 255, 128); ColorKey( 1, 255, 255, 255, 255); ColorKey2( 0, 255, 255, 255, 0); ColorKey2(.5, 255, 255, 255, 128); ColorKey2( 1, 255, 255, 255, 0); ScaleKey( 0, 0); ScaleKey( .5, .5); ScaleKey( 1, 1); GodFile("jdamine.xsi"); Blend("srcalpha one modulatealpha"); Texture("build-sparkle.pic"); // Blend("add"); AnimRate(13); } }////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // Copyright 1997-99 Pandemic Studios // Dark Reign 2 "v2" by ShadowHand // Dark Reign II // CreateEffectType("JDA.Recycle.Start") { Sound(); Particles() { Add() { Particle("BuildParticle1"); VelocityPosition(1, 1, 1); Random(1.0, 1.0, 1.0); RandomVertex(1); Delay(.1); DelayVariation(.3); } Add() { Particle("BuildParticle2"); VelocityPosition(2, 2, 2); Random(1.0, 1.0, 1.0); RandomVertex(1); Delay(.1); DelayVariation(.3); } } MeshEffect("jda_fx_recycle_main", "LiquidMetal") { lifeTime(5.0); Color( 255, 255, 255, 200); ColorKey( 0, 255, 255, 255, 255); ColorKey(.5, 255, 255, 255, 128); ColorKey( 1, 255, 255, 255, 0); ColorKey2( 0, 255, 255, 255, 0); ColorKey2(.5, 255, 255, 255, 128); ColorKey2( 1, 255, 255, 255, 0); ScaleKey( 0, 1); ScaleKey( .5, .5); ScaleKey( 1, 0); GodFile("jdamine.xsi"); Blend("srcalpha one modulatealpha"); Texture("build-sparkle.pic"); // Blend("add"); AnimRate(13); } } CreateEffectType("JDA.Recycle.Finish") { Sound(); Particles() { Add(5) { Particle("Dust"); VelocityPosition(4, 4, 4); Random(1.0, 1.0, 1.0); } Add(5) { Particle("RegenArmorDamage"); VelocityPosition(8, 8, 8); Random(1.0, 1.0, 1.0); } } }////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // Copyright 1997-99 Pandemic Studios // Dark Reign 2 "v2" by ShadowHand // Dark Reign II // CreateParticleType("jda.wall.link", "Particle") { MakeUnderFog(1); lifeTime(0); Priority(.74); RenderBase("jda.wall.link1"); RenderBase("jda.wall.link2"); } CreateParticleRenderType("jda.wall.link1", "Beam") { TextureName("trail2.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); ColorKey( 0, 0, 22, 255, 255); ColorKey(.5, 0, 200, 255, 255); ColorKey( 1, 0, 22, 255, 255); Loop(1); AnimRate(.5); UVAnimRate(.5); UVScale(.02); BeamCount(4); Radius(1); PointCount(5); Curvature(0); Wiggle(1); WiggleSpeed(1); Twist(3); Rotation(1); Distance(1); RandomFactor(1); Light(0); Flares(0); Taper(0); Oriented(0); } CreateParticleRenderType("jda.wall.link2", "Beam") { TextureName("beam.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); ColorKey( 0, 63, 127, 255, 255); ColorKey(.5, 255, 255, 255, 255); ColorKey( 1, 63, 127, 255, 255); Loop(1); AnimRate(1); UVAnimRate(-.5); UVScale(.02); BeamCount(4); Radius(.2); PointCount(5); Curvature(0); Wiggle(1); WiggleSpeed(1); Twist(3); Rotation(1); Distance(1); RandomFactor(1); Light(0); Flares(0); Taper(0); Oriented(0); } CreateEffectType("jda.wall.link") { Sound(); Particles() { Add() { Particle("jda.wall.link"); SingleParticle(1); Destroy(1); } } }€€ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’!’’’%’’’-’’’/’’’4’’’4’’’3’’’-’’’.’’’,’’’(’’’(’’’)’’’+’’’-’’’,’’’)’’’*’’’$’’’"’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’!’’’+’’’2’’’>’’’D’’’G’’’D’’’D’’’A’’’;’’’;’’’:’’’9’’’8’’’2’’’4’’’5’’’:’’’9’’’9’’’8’’’8’’’4’’’2’’’,’’’&’’’%’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’(’’’8’’’A’’’X’’’_’’’Y’’’P’’’R’’’P’’’J’’’F’’’H’’’E’’’@’’’;’’’>’’’;’’’9’’’9’’’8’’’5’’’4’’’6’’’:’’’9’’’5’’’4’’’0’’’,’’’'’’’!’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’!’’’,’’’>’’’H’’’a’’’t’’’i’’’a’’’]’’’a’’’]’’’V’’’R’’’Q’’’Q’’’O’’’K’’’E’’’J’’’M’’’G’’’D’’’@’’’?’’’=’’’=’’’?’’’;’’’6’’’6’’’2’’’/’’’/’’’+’’’(’’’(’’’"’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’/’’’D’’’M’’’e’’’u’’’~’’’{’’’u’’’o’’’k’’’h’’’d’’’Y’’’T’’’P’’’O’’’Q’’’Q’’’T’’’T’’’V’’’a’’’e’’’[’’’Y’’’R’’’J’’’H’’’C’’’@’’’@’’’>’’’A’’’;’’’8’’’1’’’'’’’&’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’,’’’;’’’T’’’]’’’t’’’{’’’‚’’’€’’’u’’’p’’’o’’’l’’’d’’’[’’’X’’’T’’’U’’’P’’’K’’’K’’’K’’’K’’’R’’’U’’’a’’’`’’’a’’’b’’’[’’’U’’’K’’’D’’’E’’’G’’’F’’’C’’’A’’’:’’’6’’’0’’’)’’’!’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’"’’’3’’’I’’’X’’’`’’’k’’’s’’’g’’’c’’’Z’’’M’’’F’’’A’’’<’’’2’’’-’’’(’’’%’’’’’’’’’"’’’!’’’!’’’!’’’’’’$’’’*’’’4’’’2’’’;’’’M’’’T’’’P’’’O’’’P’’’H’’’H’’’F’’’D’’’?’’’?’’’<’’’3’’’-’’’*’’’%’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’(’’’9’’’K’’’W’’’]’’’[’’’Z’’’R’’’I’’’9’’’1’’’.’’’"’’’"’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’!’’’$’’’)’’’:’’’@’’’H’’’M’’’F’’’;’’’C’’’A’’’>’’’:’’’5’’’1’’’-’’’*’’’!’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’"’’’*’’’;’’’C’’’J’’’R’’’J’’’C’’’8’’’0’’’%’’’)’’’%’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’"’’’"’’’(’’’,’’’/’’’9’’’?’’’>’’’;’’’>’’’@’’’=’’’9’’’6’’’2’’’.’’’+’’’*’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’$’’’,’’’9’’’;’’’?’’’8’’’4’’’*’’’*’’’*’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’$’’’+’’’)’’’(’’’2’’’3’’’5’’’1’’’1’’’:’’’?’’’>’’’<’’’<’’’8’’’2’’’-’’’)’’’%’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’%’’’(’’’-’’’2’’’1’’’,’’’'’’’'’’’"’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’(’’’)’’’+’’’3’’’5’’’4’’’+’’’+’’’>’’’C’’’=’’’;’’’4’’’2’’’-’’’*’’’(’’’$’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’$’’’%’’’'’’’+’’’%’’’"’’’"’’’!’’’’’’’’’!’’’%’’’%’’’"’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’"’’’%’’’(’’’(’’’-’’’,’’’+’’’'’’’’’’’’’!’’’$’’’"’’’,’’’,’’’.’’’)’’’+’’’+’’’5’’’C’’’A’’’:’’’6’’’/’’’*’’’(’’’)’’’&’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’!’’’"’’’"’’’%’’’"’’’'’’’’’’’’’!’’’%’’’%’’’%’’’"’’’%’’’"’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’"’’’%’’’/’’’?’’’D’’’E’’’@’’’@’’’E’’’I’’’;’’’6’’’6’’’6’’’5’’’4’’’0’’’/’’’+’’’)’’’%’’’%’’’"’’’(’’’+’’’/’’’-’’’(’’’)’’’2’’’>’’’?’’’;’’’3’’’-’’’+’’’)’’’)’’’)’’’"’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’"’’’$’’’%’’’%’’’"’’’’’’ ’’’%’’’%’’’’’’’’’"’’’"’’’"’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’"’’’/’’’U’’’`’’’q’’’‹’’’’’’’’’’’’‹’’’ƒ’’’~’’’v’’’q’’’k’’’d’’’d’’’U’’’L’’’G’’’F’’’@’’’?’’’5’’’4’’’,’’’(’’’&’’’%’’’,’’’2’’’(’’’(’’’2’’’@’’’E’’’>’’’3’’’+’’’(’’’$’’’%’’’(’’’"’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’$’’’%’’’’’’’’’ ’’’$’’’!’’’’’’’’’’’’’’’"’’’’’’’’’’’’’’’’’’"’’’2’’’U’’’k’’’ƒ’’’—’’’—’’’—’’’—’’’’’’‹’’’~’’’v’’’q’’’q’’’v’’’~’’’~’’’v’’’p’’’d’’’d’’’]’’’K’’’A’’’F’’’?’’’:’’’9’’’0’’’'’’’&’’’'’’’+’’’1’’’,’’’(’’’0’’’J’’’F’’’;’’’0’’’)’’’'’’’$’’’&’’’'’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’"’’’’’’’’’’’’’’’'’’’9’’’[’’’s’’’ƒ’’’‹’’’—’’’—’’’‹’’’~’’’v’’’~’’’~’’’’’’’’’’’’„’’’Œ’’’Œ’’’„’’’ƒ’’’~’’’~’’’|’’’p’’’b’’’Z’’’G’’’?’’’;’’’5’’’8’’’;’’’.’’’-’’’&’’’%’’’)’’’1’’’.’’’2’’’H’’’I’’’<’’’-’’’-’’’)’’’%’’’'’’’%’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’"’’’"’’’’’’"’’’’’’’’’’’’’’’3’’’g’’’s’’’„’’’„’’’‘’’’‘’’’Œ’’’Œ’’’„’’’„’’’’’’’’’w’’’s’’’s’’’w’’’’’’’’’„’’’„’’’~’’’~’’’ƒ’’’ƒ’’’‚’’’{’’’q’’’l’’’p’’’X’’’=’’’:’’’8’’’5’’’4’’’,’’’&’’’%’’’(’’’2’’’6’’’9’’’I’’’M’’’;’’’0’’’0’’’,’’’'’’’&’’’"’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’!’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’"’’’%’’’’’’&’’’’’’’’’$’’’0’’’K’’’s’’’’’’„’’’„’’’‘’’’™’’’™’’’™’’’™’’’™’’’‘’’’Œ’’’„’’’’’’w’’’s’’’l’’’w’’’w’’’l’’’l’’’s’’’q’’’~’’’ƒ’’’‚’’’‚’’’{’’’w’’’p’’’p’’’q’’’Z’’’J’’’2’’’2’’’;’’’+’’’(’’’*’’’,’’’5’’’?’’’=’’’G’’’J’’’;’’’3’’’2’’’/’’’(’’’&’’’"’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’ ’’’$’’’ ’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’%’’’(’’’%’’’’’’&’’’’’’’’’$’’’<’’’e’’’s’’’’’’„’’’„’’’Œ’’’‘’’’‘’’’Œ’’’’’’a’’’F’’’A’’’9’’’3’’’0’’’3’’’9’’’3’’’9’’’K’’’P’’’[’’’[’’’Z’’’`’’’k’’’q’’’u’’’{’’’s’’’l’’’q’’’s’’’q’’’o’’’[’’’G’’’:’’’=’’’4’’’/’’’1’’’4’’’;’’’A’’’A’’’Q’’’K’’’>’’’6’’’4’’’0’’’*’’’&’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’"’’’%’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’$’’’0’’’-’’’(’’’’’’%’’’’’’’’’&’’’@’’’e’’’w’’’’’’„’’’Œ’’’„’’’’’’g’’’F’’’3’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’$’’’'’’’+’’’3’’’3’’’9’’’F’’’K’’’K’’’F’’’K’’’q’’’p’’’{’’’q’’’q’’’i’’’g’’’q’’’n’’’o’’’Y’’’E’’’F’’’@’’’9’’’2’’’3’’’:’’’E’’’F’’’K’’’E’’’?’’’;’’’8’’’1’’’*’’’&’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’"’’’)’’’%’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’+’’’8’’’9’’’-’’’"’’’%’’’’’’’’’&’’’E’’’k’’’q’’’’’’’’’’’’l’’’K’’’+’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’'’’’3’’’<’’’A’’’F’’’@’’’O’’’p’’’z’’’w’’’k’’’c’’’a’’’_’’’n’’’{’’’u’’’V’’’R’’’F’’’?’’’4’’’:’’’>’’’F’’’J’’’J’’’G’’’=’’’<’’’5’’’1’’’+’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’"’’’%’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.’’’8’’’<’’’0’’’(’’’"’’’’’’’’’&’’’E’’’q’’’q’’’q’’’s’’’g’’’3’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’$’’’+’’’+’’’+’’’'’’’+’’’+’’’+’’’+’’’+’’’0’’’0’’’+’’’+’’’'’’’’’’’’’’’’3’’’E’’’;’’’@’’’T’’’z’’’w’’’d’’’c’’’a’’’_’’’b’’’w’’’z’’’]’’’W’’’F’’’C’’’9’’’9’’’;’’’F’’’O’’’K’’’H’’’@’’’;’’’4’’’2’’’)’’’ ’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’!’’’"’’’$’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’-’’’>’’’E’’’8’’’-’’’%’’’’’’’’’"’’’;’’’Z’’’q’’’q’’’g’’’3’’’$’’’’’’’’’’’’$’’’+’’’3’’’3’’’<’’’A’’’<’’’9’’’0’’’0’’’0’’’+’’’+’’’0’’’3’’’9’’’9’’’9’’’3’’’<’’’3’’’+’’’’’’"’’’2’’’J’’’;’’’I’’’z’’’|’’’k’’’c’’’k’’’g’’’b’’’l’’’‡’’’e’’’X’’’M’’’E’’’;’’’?’’’=’’’H’’’M’’’G’’’J’’’>’’’<’’’4’’’1’’’$’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’"’’’%’’’ ’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’+’’’A’’’H’’’?’’’0’’’!’’’’’’’’’"’’’6’’’O’’’k’’’`’’’;’’’+’’’’’’’’’’’’'’’’3’’’<’’’F’’’P’’’P’’’K’’’<’’’+’’’+’’’$’’’$’’’$’’’$’’’'’’’$’’’$’’’$’’’'’’’0’’’3’’’<’’’A’’’<’’’9’’’*’’’"’’’&’’’8’’’D’’’I’’’ƒ’’’‡’’’n’’’n’’’{’’’~’’’i’’’q’’’ƒ’’’p’’’a’’’G’’’@’’’:’’’<’’’E’’’I’’’J’’’E’’’J’’’=’’’5’’’4’’’'’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’"’’’%’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’/’’’A’’’K’’’H’’’;’’’%’’’!’’’’’’"’’’.’’’D’’’U’’’E’’’/’’’’’’’’’’’’+’’’3’’’F’’’P’’’[’’’[’’’P’’’A’’’+’’’$’’’’’’’’’’’’’’’$’’’'’’’0’’’0’’’0’’’+’’’'’’’’’’’’’’’’'’’’3’’’3’’’<’’’8’’’*’’’&’’’/’’’I’’’M’’’v’’’’’’i’’’q’’’Œ’’’‰’’’’’’u’’’‚’’’t’’’[’’’G’’’>’’’9’’’9’’’G’’’L’’’J’’’G’’’J’’’=’’’5’’’+’’’"’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.’’’C’’’J’’’Q’’’D’’’3’’’!’’’’’’’’’%’’’;’’’D’’’8’’’/’’’’’’’’’’’’3’’’A’’’[’’’g’’’g’’’a’’’K’’’0’’’’’’’’’’’’$’’’3’’’9’’’A’’’K’’’K’’’K’’’K’’’K’’’K’’’A’’’A’’’A’’’<’’’0’’’'’’’$’’’+’’’3’’’8’’’/’’’*’’’*’’’?’’’b’’’p’’’™’’’n’’’‡’’’‘’’’‘’’’~’’’’’’|’’’o’’’Y’’’@’’’;’’’;’’’<’’’@’’’K’’’E’’’H’’’@’’’;’’’0’’’(’’’ ’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’!’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’(’’’=’’’H’’’P’’’L’’’8’’’!’’’’’’’’’’’’)’’’;’’’2’’’"’’’’’’’’’+’’’9’’’P’’’l’’’s’’’s’’’[’’’<’’’'’’’’’’’’’0’’’+’’’9’’’V’’’l’’’l’’’a’’’a’’’a’’’a’’’g’’’g’’’l’’’P’’’F’’’A’’’A’’’F’’’9’’’+’’’'’’’0’’’/’’’*’’’*’’’*’’’I’’’g’’’v’’’—’’’v’’’‘’’’—’’’‘’’’‰’’’’’’z’’’p’’’T’’’@’’’<’’’;’’’=’’’H’’’T’’’D’’’E’’’<’’’2’’’*’’’$’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’"’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’'’’’<’’’G’’’Q’’’U’’’H’’’3’’’!’’’’’’’’’%’’’2’’’/’’’’’’’’’’’’0’’’F’’’a’’’s’’’s’’’s’’’V’’’0’’’’’’ ’’’+’’’0’’’F’’’g’’’s’’’l’’’s’’’’’’’’’„’’’„’’’„’’’’’’’’’w’’’w’’’’’’’’’g’’’V’’’<’’’F’’’3’’’+’’’+’’’*’’’*’’’*’’’*’’’H’’’l’’’{’’’—’’’{’’’•’’’›’’’”’’’…’’’€’’’v’’’_’’’E’’’D’’’;’’’@’’’F’’’Q’’’P’’’E’’’;’’’2’’’,’’’%’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’:’’’E’’’Q’’’W’’’P’’’6’’’$’’’’’’’’’’’’%’’’%’’’’’’’’’’’’3’’’K’’’l’’’s’’’w’’’s’’’V’’’0’’’’’’’’’+’’’A’’’a’’’s’’’w’’’w’’’’’’„’’’„’’’„’’’’’’w’’’w’’’s’’’l’’’l’’’l’’’s’’’s’’’w’’’’’’’’’l’’’K’’’P’’’<’’’'’’’*’’’2’’’6’’’6’’’K’’’p’’’’’’‘’’’’’’œ’’’™’’’“’’’’’’z’’’p’’’X’’’E’’’=’’’>’’’D’’’L’’’T’’’G’’’A’’’8’’’-’’’(’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’3’’’A’’’M’’’U’’’W’’’L’’’8’’’’’’’’’’’’"’’’"’’’’’’’’’’’’2’’’K’’’q’’’w’’’’’’w’’’V’’’0’’’’’’’’’0’’’a’’’w’’’w’’’’’’’’’’’’’’’’’’w’’’s’’’s’’’s’’’w’’’w’’’w’’’s’’’l’’’l’’’l’’’l’’’g’’’g’’’„’’’Œ’’’l’’’`’’’K’’’*’’’2’’’@’’’D’’’?’’’V’’’{’’’Œ’’’•’’’™’’’›’’’›’’’‘’’’‘’’’{’’’d’’’O’’’E’’’C’’’C’’’K’’’U’’’K’’’F’’’<’’’2’’’+’’’$’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’*’’’>’’’J’’’W’’’`’’’M’’’>’’’"’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’2’’’J’’’q’’’„’’’Œ’’’’’’a’’’0’’’’’’'’’’9’’’a’’’w’’’w’’’’’’w’’’s’’’l’’’a’’’[’’’V’’’F’’’F’’’F’’’P’’’[’’’w’’’’’’’’’s’’’g’’’l’’’s’’’s’’’s’’’s’’’‘’’’‘’’’q’’’U’’’8’’’E’’’M’’’T’’’H’’’`’’’‚’’’—’’’œ’’’„’’’—’’’™’’’•’’’{’’’{’’’]’’’P’’’E’’’H’’’O’’’Q’’’P’’’I’’’A’’’8’’’.’’’'’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’8’’’H’’’U’’’a’’’a’’’O’’’=’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’/’’’J’’’q’’’ƒ’’’‘’’’’’’l’’’0’’’’’’$’’’3’’’l’’’w’’’w’’’w’’’g’’’a’’’a’’’K’’’K’’’F’’’F’’’A’’’A’’’A’’’A’’’<’’’A’’’<’’’[’’’w’’’’’’g’’’l’’’w’’’„’’’„’’’’’’‘’’’™’’’v’’’Z’’’@’’’U’’’X’’’X’’’Q’’’d’’’Œ’’’‘’’’ ’’’ ’’’—’’’™’’’œ’’’‹’’’n’’’[’’’K’’’F’’’K’’’O’’’K’’’J’’’C’’’:’’’-’’’'’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’+’’’@’’’L’’’_’’’k’’’Z’’’J’’’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’*’’’E’’’q’’’‹’’’’’’‘’’’w’’’A’’’’’’’’’3’’’g’’’w’’’s’’’l’’’l’’’a’’’K’’’F’’’<’’’+’’’’’’’’’’’’'’’’'’’’$’’’$’’’+’’’3’’’K’’’A’’’[’’’Œ’’’„’’’w’’’Œ’’’ ’’’ ’’’™’’’Œ’’’ ’’’~’’’U’’’J’’’_’’’c’’’c’’’Q’’’v’’’Œ’’’ ’’’¬’’’ ’’’£’’’£’’’‡’’’‚’’’k’’’V’’’I’’’O’’’W’’’V’’’I’’’?’’’<’’’2’’’+’’’!’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’"’’’:’’’J’’’`’’’o’’’g’’’R’’’A’’’'’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’6’’’d’’’ƒ’’’’’’—’’’„’’’[’’’’’’’’’+’’’a’’’s’’’s’’’s’’’l’’’P’’’F’’’0’’’’’’+’’’<’’’F’’’[’’’a’’’l’’’l’’’l’’’a’’’P’’’<’’’0’’’'’’’F’’’V’’’Œ’’’‘’’’s’’’ ’’’Æ’’’Æ’’’¦’’’™’’’Ÿ’’’v’’’O’’’Y’’’i’’’o’’’l’’’Z’’’€’’’•’’’¬’’’Ŗ’’’œ’’’Ÿ’’’’’’„’’’t’’’d’’’R’’’I’’’V’’’U’’’H’’’?’’’<’’’4’’’-’’’"’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’+’’’@’’’T’’’n’’’{’’’h’’’H’’’C’’’"’’’’’’’’’’’’’’’’’’2’’’Y’’’u’’’’’’Ÿ’’’—’’’w’’’0’’’ ’’’+’’’[’’’l’’’w’’’w’’’[’’’F’’’0’’’’’’'’’’P’’’’’’¦’’’µ’’’µ’’’µ’’’µ’’’Æ’’’¦’’’¦’’’™’’’‘’’’a’’’F’’’+’’’9’’’[’’’l’’’¦’’’’’’¦’’’½’’’½’’’Æ’’’ ’’’Ÿ’’’k’’’Y’’’p’’’i’’’t’’’[’’’k’’’’’’ ’’’¬’’’ ’’’›’’’•’’’‡’’’{’’’k’’’]’’’K’’’R’’’V’’’O’’’E’’’;’’’8’’’-’’’$’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’6’’’I’’’`’’’{’’’‚’’’k’’’H’’’2’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’"’’’@’’’p’’’’’’„’’’Ÿ’’’‹’’’V’’’’’’'’’’9’’’a’’’s’’’s’’’P’’’A’’’0’’’$’’’<’’’„’’’½’’’Ć’’’Ć’’’Ć’’’µ’’’Æ’’’ ’’’ ’’’ ’’’¦’’’ ’’’¦’’’Æ’’’ ’’’[’’’3’’’+’’’V’’’s’’’¦’’’‘’’’µ’’’½’’’µ’’’¦’’’„’’’—’’’Y’’’p’’’u’’’o’’’l’’’[’’’€’’’ž’’’¬’’’ ’’’—’’’“’’’’’’ƒ’’’t’’’c’’’K’’’K’’’O’’’R’’’K’’’9’’’6’’’/’’’'’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’%’’’=’’’Q’’’p’’’…’’’ƒ’’’a’’’E’’’.’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’2’’’i’’’’’’„’’’³’’’Ÿ’’’‹’’’+’’’ ’’’+’’’[’’’l’’’l’’’P’’’A’’’'’’’'’’’a’’’Æ’’’½’’’Ć’’’Ć’’’½’’’‘’’’’’’a’’’V’’’P’’’K’’’P’’’V’’’s’’’ ’’’µ’’’½’’’‘’’’P’’’3’’’[’’’’’’¦’’’¦’’’µ’’’µ’’’½’’’¦’’’„’’’~’’’_’’’u’’’p’’’s’’’[’’’p’’’„’’’›’’’„’’’“’’’’’’’’’…’’’z’’’k’’’R’’’I’’’M’’’L’’’U’’’>’’’4’’’2’’’'’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’2’’’E’’’`’’’€’’’Œ’’’~’’’R’’’J’’’*’’’’’’’’’’’’’’’)’’’D’’’u’’’•’’’¹’’’­’’’’’’a’’’’’’'’’’3’’’[’’’l’’’P’’’A’’’’’’+’’’s’’’½’’’½’’’Ć’’’Ć’’’Æ’’’l’’’P’’’'’’’'’’’0’’’0’’’0’’’0’’’'’’’+’’’A’’’l’’’Æ’’’Ć’’’Æ’’’[’’’A’’’a’’’Œ’’’ ’’’Æ’’’µ’’’µ’’’½’’’­’’’Ÿ’’’e’’’q’’’p’’’g’’’g’’’k’’’›’’’ž’’’Ÿ’’’—’’’‘’’’“’’’‡’’’z’’’k’’’U’’’D’’’H’’’O’’’L’’’@’’’1’’’1’’’*’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’&’’’5’’’O’’’p’’’’’’œ’’’v’’’T’’’K’’’-’’’’’’’’’’’’’’’.’’’h’’’”’’’²’’’Ā’’’­’’’—’’’9’’’’’’0’’’P’’’a’’’[’’’A’’’0’’’$’’’a’’’½’’’½’’’µ’’’Ć’’’ ’’’V’’’+’’’3’’’F’’’<’’’F’’’P’’’[’’’P’’’P’’’V’’’3’’’+’’’V’’’Æ’’’Ė’’’µ’’’g’’’F’’’s’’’ ’’’ ’’’½’’’Æ’’’µ’’’µ’’’Ÿ’’’v’’’Z’’’q’’’c’’’g’’’V’’’‡’’’Ÿ’’’¢’’’—’’’Œ’’’‡’’’„’’’z’’’t’’’Z’’’@’’’D’’’E’’’U’’’G’’’4’’’0’’’(’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’,’’’:’’’X’’’‚’’’œ’’’•’’’t’’’T’’’K’’’+’’’’’’’’’’’’"’’’?’’’t’’’œ’’’Ą’’’Ź’’’Ÿ’’’—’’’$’’’’’’<’’’V’’’[’’’K’’’3’’’’’’F’’’½’’’Æ’’’Æ’’’Ė’’’ ’’’V’’’’’’K’’’<’’’g’’’’’’’’’w’’’s’’’w’’’™’’’‘’’’g’’’K’’’3’’’[’’’µ’’’Ė’’’Æ’’’[’’’P’’’Œ’’’¦’’’½’’’Æ’’’¦’’’Ć’’’ ’’’‹’’’Z’’’q’’’_’’’c’’’]’’’‰’’’¢’’’¢’’’‘’’’’’’‹’’’’’’€’’’u’’’Z’’’F’’’=’’’@’’’R’’’K’’’5’’’/’’’'’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’"’’’2’’’D’’’l’’’Œ’’’„’’’›’’’s’’’R’’’G’’’/’’’’’’’’’’’’)’’’X’’’‚’’’¹’’’Ö’’’Ź’’’Ÿ’’’q’’’$’’’0’’’<’’’P’’’P’’’F’’’$’’’3’’’µ’’’½’’’¦’’’½’’’½’’’[’’’’’’<’’’V’’’’’’l’’’g’’’s’’’w’’’„’’’„’’’Œ’’’s’’’ ’’’’’’a’’’A’’’s’’’Ć’’’Ó’’’™’’’g’’’l’’’ ’’’Æ’’’Æ’’’ ’’’µ’’’½’’’„’’’q’’’i’’’_’’’d’’’o’’’|’’’ž’’’„’’’œ’’’’’’‹’’’‰’’’ƒ’’’|’’’_’’’D’’’;’’’?’’’Q’’’J’’’8’’’/’’’%’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’$’’’’’’’’’’’’’’’(’’’2’’’O’’’l’’’œ’’’°’’’œ’’’z’’’Y’’’G’’’/’’’’’’’’’’’’2’’’s’’’ž’’’Č’’’ą’’’Ā’’’Ÿ’’’[’’’’’’3’’’F’’’P’’’K’’’3’’’’’’w’’’½’’’¦’’’Æ’’’Ė’’’s’’’+’’’A’’’V’’’’’’g’’’s’’’w’’’’’’„’’’Œ’’’‘’’’™’’’¦’’’ ’’’Œ’’’Œ’’’V’’’V’’’ ’’’Ó’’’Ć’’’l’’’a’’’‘’’’ ’’’Ć’’’ ’’’Æ’’’Ć’’’³’’’~’’’e’’’d’’’i’’’h’’’l’’’—’’’Ÿ’’’¢’’’‘’’’’’’‹’’’ƒ’’’~’’’_’’’H’’’:’’’:’’’L’’’O’’’:’’’1’’’%’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’%’’’’’’’’’"’’’"’’’*’’’9’’’R’’’v’’’Ø’’’²’’’Ÿ’’’€’’’]’’’M’’’,’’’’’’’’’’’’;’’’‚’’’¬’’’Ž’’’ą’’’¼’’’­’’’F’’’’’’3’’’K’’’K’’’F’’’'’’’9’’’½’’’Æ’’’Æ’’’½’’’µ’’’P’’’3’’’F’’’’’’l’’’l’’’l’’’l’’’g’’’s’’’’’’™’’’ ’’’ ’’’Æ’’’¦’’’ ’’’„’’’K’’’l’’’Ć’’’Ė’’’™’’’s’’’s’’’¦’’’½’’’ ’’’¦’’’Ć’’’µ’’’’’’`’’’d’’’i’’’h’’’o’’’—’’’™’’’ž’’’“’’’’’’’’’|’’’€’’’d’’’G’’’8’’’5’’’D’’’R’’’;’’’2’’’%’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’(’’’!’’’ ’’’"’’’&’’’*’’’8’’’[’’’…’’’Ŗ’’’³’’’¦’’’‰’’’i’’’H’’’(’’’’’’’’’%’’’M’’’’’’¹’’’ą’’’ć’’’³’’’³’’’3’’’’’’9’’’K’’’K’’’<’’’’’’P’’’Ć’’’Æ’’’Æ’’’Ó’’’‘’’’$’’’<’’’s’’’s’’’g’’’g’’’s’’’Œ’’’Œ’’’‘’’’‘’’’‘’’’ ’’’Æ’’’¦’’’µ’’’¦’’’¦’’’l’’’g’’’ ’’’Ė’’’Æ’’’g’’’a’’’ ’’’Ė’’’µ’’’ ’’’Ć’’’¦’’’Ÿ’’’k’’’k’’’i’’’i’’’s’’’‘’’’›’’’•’’’”’’’Œ’’’“’’’~’’’‡’’’e’’’D’’’4’’’4’’’<’’’O’’’>’’’0’’’%’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’+’’’"’’’"’’’"’’’&’’’.’’’>’’’]’’’Ÿ’’’¬’’’³’’’Ø’’’•’’’o’’’D’’’(’’’’’’’’’.’’’i’’’”’’’Ą’’’ą’’’ą’’’­’’’µ’’’0’’’’’’A’’’K’’’F’’’<’’’'’’’„’’’½’’’Æ’’’µ’’’Ū’’’a’’’3’’’<’’’’’’l’’’l’’’’’’„’’’[’’’P’’’K’’’[’’’s’’’¦’’’¦’’’µ’’’Æ’’’µ’’’ ’’’Œ’’’g’’’‘’’’½’’’µ’’’w’’’a’’’Œ’’’µ’’’Ć’’’¦’’’½’’’Æ’’’ ’’’v’’’q’’’q’’’i’’’z’’’‹’’’•’’’Œ’’’œ’’’‡’’’’’’’’’‰’’’k’’’C’’’3’’’2’’’8’’’H’’’9’’’/’’’&’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’-’’’%’’’"’’’ ’’’&’’’1’’’E’’’Z’’’¢’’’Ŗ’’’¶’’’¶’’’œ’’’|’’’I’’’(’’’’’’’’’/’’’|’’’œ’’’Ų’’’ą’’’ą’’’Ÿ’’’Æ’’’0’’’’’’F’’’K’’’F’’’'’’’3’’’¦’’’½’’’Æ’’’µ’’’Ū’’’P’’’<’’’a’’’’’’l’’’g’’’‘’’’[’’’'’’’K’’’V’’’K’’’<’’’w’’’™’’’½’’’Æ’’’µ’’’ ’’’ ’’’V’’’s’’’Æ’’’¦’’’„’’’l’’’„’’’Æ’’’Ć’’’¦’’’µ’’’Æ’’’Æ’’’ƒ’’’v’’’v’’’|’’’{’’’’’’£’’’‡’’’ž’’’‡’’’‹’’’€’’’‰’’’h’’’@’’’4’’’0’’’3’’’E’’’9’’’.’’’&’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’,’’’(’’’%’’’$’’’'’’’1’’’M’’’`’’’ ’’’Ŗ’’’²’’’æ’’’¦’’’ƒ’’’U’’’-’’’’’’’’’/’’’’’’Ÿ’’’Ų’’’Ų’’’ą’’’¦’’’½’’’9’’’’’’F’’’K’’’A’’’'’’’F’’’½’’’µ’’’Æ’’’½’’’Ó’’’F’’’A’’’s’’’w’’’g’’’Œ’’’g’’’F’’’V’’’Ó’’’ü’’’Ū’’’V’’’g’’’¦’’’Æ’’’Æ’’’Æ’’’Æ’’’ ’’’V’’’g’’’¦’’’ ’’’Œ’’’s’’’’’’µ’’’Ć’’’¦’’’µ’’’µ’’’¦’’’ƒ’’’v’’’~’’’|’’’|’’’t’’’¦’’’‡’’’™’’’‡’’’ƒ’’’€’’’‹’’’`’’’<’’’2’’’-’’’2’’’>’’’6’’’-’’’'’’’ ’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’-’’’+’’’(’’’%’’’)’’’1’’’U’’’i’’’¢’’’¦’’’Ø’’’Ą’’’„’’’‹’’’`’’’-’’’’’’’’’6’’’œ’’’Ÿ’’’Ų’’’Š’’’Ń’’’Æ’’’Ć’’’A’’’’’’A’’’F’’’A’’’$’’’K’’’Ć’’’µ’’’µ’’’½’’’Ū’’’K’’’<’’’w’’’’’’g’’’‘’’’l’’’9’’’w’’’ü’’’’’’’’’’’s’’’[’’’¦’’’Æ’’’¦’’’Æ’’’Æ’’’ ’’’[’’’s’’’™’’’ ’’’Œ’’’s’’’’’’µ’’’½’’’¦’’’Æ’’’µ’’’ ’’’’’’v’’’~’’’|’’’u’’’o’’’Ÿ’’’’’’”’’’‘’’’’’’z’’’’’’W’’’9’’’.’’’(’’’.’’’;’’’9’’’-’’’(’’’ ’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’1’’’,’’’*’’’&’’’*’’’6’’’Y’’’t’’’Ÿ’’’ž’’’Ŗ’’’Ā’’’Ŗ’’’“’’’i’’’1’’’’’’"’’’?’’’£’’’—’’’Ų’’’Š’’’Ė’’’µ’’’Ć’’’F’’’’’’A’’’A’’’A’’’’’’P’’’Ó’’’½’’’½’’’½’’’Ū’’’P’’’9’’’w’’’„’’’l’’’‘’’’l’’’A’’’g’’’ó’’’’’’’ė’’’l’’’a’’’ ’’’Æ’’’¦’’’Æ’’’Æ’’’ ’’’[’’’w’’’‘’’’™’’’Œ’’’l’’’„’’’µ’’’µ’’’ ’’’Æ’’’µ’’’ ’’’’’’q’’’~’’’|’’’u’’’i’’’Ÿ’’’•’’’’’’‘’’’|’’’{’’’’’’U’’’6’’’,’’’%’’’+’’’8’’’5’’’-’’’)’’’ ’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’1’’’/’’’/’’’%’’’-’’’?’’’`’’’‚’’’—’’’œ’’’Ø’’’Č’’’³’’’•’’’w’’’5’’’"’’’&’’’O’’’¬’’’—’’’Ų’’’Ł’’’Ė’’’½’’’½’’’P’’’’’’<’’’A’’’A’’’’’’P’’’Ė’’’Ć’’’Ć’’’µ’’’ė’’’V’’’9’’’g’’’‘’’’s’’’w’’’Œ’’’g’’’9’’’w’’’‘’’’w’’’K’’’„’’’¦’’’½’’’¦’’’Æ’’’µ’’’™’’’g’’’„’’’‘’’’‘’’’„’’’l’’’‘’’’Æ’’’µ’’’ ’’’¦’’’Æ’’’ ’’’’’’q’’’~’’’u’’’p’’’d’’’Ø’’’—’’’„’’’“’’’{’’’~’’’‹’’’P’’’2’’’,’’’$’’’*’’’2’’’2’’’-’’’'’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’2’’’0’’’,’’’*’’’2’’’I’’’c’’’‹’’’‘’’’›’’’¦’’’Š’’’¹’’’—’’’…’’’D’’’%’’’*’’’U’’’¬’’’—’’’Ń’’’Ń’’’Ū’’’½’’’µ’’’l’’’’’’9’’’A’’’F’’’0’’’K’’’µ’’’Ė’’’½’’’µ’’’Ū’’’¦’’’'’’’V’’’™’’’s’’’s’’’™’’’’’’g’’’F’’’F’’’P’’’’’’ ’’’Æ’’’µ’’’¦’’’Ć’’’ ’’’w’’’w’’’Œ’’’™’’’‘’’’’’’g’’’ ’’’µ’’’Æ’’’ ’’’¦’’’Æ’’’¦’’’g’’’q’’’v’’’k’’’i’’’i’’’Ø’’’‘’’’€’’’Œ’’’|’’’~’’’„’’’K’’’,’’’)’’’ ’’’(’’’/’’’2’’’,’’’%’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’-’’’6’’’/’’’2’’’6’’’P’’’g’’’‡’’’”’’’œ’’’Ŗ’’’Ń’’’Č’’’ž’’’›’’’L’’’/’’’/’’’Y’’’„’’’—’’’Ź’’’Ū’’’ä’’’Ė’’’¦’’’‘’’’+’’’0’’’A’’’F’’’3’’’A’’’¦’’’Ó’’’½’’’µ’’’Ó’’’Ė’’’+’’’P’’’„’’’„’’’w’’’’’’™’’’ ’’’Œ’’’™’’’ ’’’¦’’’¦’’’½’’’Æ’’’Æ’’’½’’’ ’’’a’’’g’’’„’’’¦’’’‘’’’w’’’g’’’¦’’’µ’’’¦’’’¦’’’Æ’’’¦’’’ ’’’l’’’q’’’k’’’e’’’e’’’i’’’Ø’’’‹’’’‡’’’€’’’‚’’’‚’’’{’’’F’’’)’’’)’’’’’’&’’’+’’’1’’’*’’’!’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’)’’’9’’’0’’’8’’’<’’’P’’’c’’’‚’’’›’’’ ’’’²’’’Ń’’’Ė’’’°’’’£’’’b’’’6’’’2’’’_’’’„’’’—’’’Ź’’’ä’’’ė’’’Ó’’’ ’’’Ć’’’F’’’+’’’F’’’F’’’3’’’+’’’Œ’’’ä’’’µ’’’µ’’’½’’’ė’’’ ’’’'’’’s’’’ ’’’Œ’’’Œ’’’Œ’’’Œ’’’ ’’’¦’’’¦’’’µ’’’µ’’’Æ’’’µ’’’½’’’¦’’’s’’’s’’’Œ’’’™’’’¦’’’„’’’l’’’s’’’¦’’’µ’’’¦’’’¦’’’Æ’’’¦’’’Œ’’’w’’’l’’’`’’’`’’’`’’’i’’’Ø’’’…’’’ƒ’’’{’’’‚’’’z’’’i’’’@’’’'’’’)’’’’’’"’’’(’’’0’’’(’’’"’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’'’’’:’’’/’’’?’’’D’’’W’’’d’’’€’’’ž’’’„’’’Æ’’’Õ’’’Ń’’’Å’’’›’’’ƒ’’’I’’’6’’’d’’’¬’’’Ÿ’’’¼’’’ä’’’ė’’’Ó’’’½’’’Ė’’’[’’’’’’9’’’K’’’9’’’'’’’V’’’Ū’’’Ó’’’½’’’Ć’’’Ė’’’ė’’’[’’’A’’’s’’’¦’’’‘’’’‘’’’¦’’’Æ’’’Æ’’’µ’’’µ’’’µ’’’Ć’’’½’’’¦’’’’’’l’’’w’’’Œ’’’µ’’’¦’’’’’’l’’’™’’’¦’’’µ’’’¦’’’Æ’’’ ’’’Æ’’’s’’’l’’’a’’’Z’’’Z’’’Z’’’i’’’ ’’’…’’’|’’’{’’’~’’’’’’`’’’5’’’*’’’&’’’’’’ ’’’&’’’,’’’'’’’ ’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’&’’’9’’’0’’’A’’’I’’’W’’’k’’’‚’’’ ’’’„’’’¬’’’Å’’’Õ’’’Č’’’‘’’’™’’’b’’’D’’’_’’’¬’’’¬’’’µ’’’Ū’’’ó’’’ä’’’Ė’’’Ć’’’‘’’’0’’’3’’’F’’’A’’’0’’’9’’’Æ’’’ä’’’Ć’’’Ė’’’Ė’’’ó’’’ė’’’[’’’F’’’’’’ ’’’ ’’’¦’’’ ’’’¦’’’Æ’’’Æ’’’µ’’’¦’’’™’’’w’’’g’’’w’’’„’’’µ’’’Ć’’’Œ’’’„’’’s’’’Æ’’’Æ’’’Æ’’’¦’’’Æ’’’¦’’’™’’’a’’’l’’’[’’’V’’’Z’’’U’’’|’’’œ’’’…’’’’’’„’’’w’’’z’’’G’’’)’’’*’’’(’’’’’’’’’$’’’*’’’$’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’(’’’3’’’;’’’@’’’L’’’V’’’l’’’ƒ’’’Ÿ’’’£’’’¦’’’¶’’’Ó’’’½’’’‰’’’³’’’z’’’U’’’d’’’£’’’²’’’„’’’Ó’’’ė’’’ė’’’Ć’’’Æ’’’½’’’V’’’'’’’9’’’F’’’3’’’0’’’s’’’Ū’’’Ū’’’Ó’’’Ó’’’Ó’’’’’’’ė’’’w’’’F’’’g’’’„’’’™’’’¦’’’¦’’’¦’’’¦’’’ ’’’’’’a’’’s’’’’’’„’’’½’’’Ė’’’µ’’’w’’’s’’’„’’’ ’’’Æ’’’Æ’’’Æ’’’ ’’’Æ’’’„’’’l’’’[’’’P’’’V’’’e’’’O’’’‡’’’”’’’’’’„’’’ƒ’’’w’’’h’’’?’’’&’’’*’’’%’’’’’’’’’!’’’(’’’!’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’&’’’/’’’;’’’;’’’K’’’V’’’o’’’‚’’’—’’’£’’’¬’’’·’’’Ē’’’¼’’’°’’’³’’’—’’’h’’’d’’’£’’’¼’’’Ÿ’’’Ź’’’ä’’’ä’’’Ó’’’Ć’’’ä’’’’’’+’’’3’’’A’’’<’’’+’’’+’’’½’’’ü’’’Ć’’’Ó’’’Ó’’’Ó’’’ó’’’ü’’’½’’’a’’’[’’’V’’’a’’’a’’’g’’’g’’’V’’’l’’’g’’’Œ’’’™’’’Ė’’’Ė’’’Ć’’’’’’’’’s’’’¦’’’¦’’’Æ’’’Æ’’’¦’’’¦’’’ ’’’[’’’g’’’V’’’K’’’Z’’’`’’’U’’’¢’’’”’’’’’’„’’’|’’’w’’’V’’’/’’’&’’’*’’’"’’’’’’’’’’’’(’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’"’’’*’’’;’’’9’’’H’’’U’’’p’’’|’’’—’’’ž’’’¦’’’Æ’’’Å’’’æ’’’¶’’’”’’’Ø’’’~’’’g’’’‡’’’Ā’’’­’’’Ź’’’Ł’’’Ū’’’ä’’’Ė’’’Ė’’’µ’’’F’’’'’’’9’’’F’’’A’’’'’’’V’’’Ū’’’’’’’Ó’’’Ė’’’Ć’’’Ė’’’Ė’’’’’’’ė’’’Ć’’’‘’’’l’’’g’’’g’’’g’’’„’’’„’’’™’’’Ć’’’Ė’’’½’’’Ć’’’Œ’’’Œ’’’w’’’‘’’’ ’’’ ’’’Æ’’’¦’’’‘’’’µ’’’’’’g’’’[’’’K’’’K’’’Z’’’U’’’d’’’ž’’’‚’’’‡’’’’’’|’’’o’’’C’’’(’’’)’’’'’’’"’’’’’’’’’’’’%’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’ ’’’(’’’8’’’?’’’K’’’Y’’’k’’’v’’’’’’ž’’’¦’’’Ø’’’²’’’Ė’’’­’’’…’’’Ŗ’’’•’’’q’’’z’’’¹’’’Ą’’’Ā’’’Ź’’’ć’’’ä’’’Ć’’’½’’’ä’’’™’’’+’’’3’’’F’’’P’’’A’’’0’’’a’’’ä’’’’’’’Ó’’’Ć’’’½’’’½’’’½’’’Ć’’’ė’’’ó’’’Ū’’’Ó’’’Ć’’’½’’’Ė’’’Ó’’’Ė’’’µ’’’µ’’’Ć’’’™’’’’’’s’’’„’’’Æ’’’¦’’’¦’’’¦’’’™’’’¦’’’ ’’’a’’’a’’’P’’’V’’’P’’’V’’’J’’’~’’’’’’‚’’’€’’’z’’’v’’’`’’’5’’’$’’’)’’’%’’’’’’’’’’’’’’’'’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’(’’’6’’’D’’’K’’’X’’’`’’’o’’’‡’’’—’’’Ÿ’’’›’’’Ø’’’Ć’’’½’’’ž’’’œ’’’¬’’’|’’’z’’’›’’’Ķ’’’²’’’Č’’’Ų’’’Ł’’’Ū’’’Æ’’’½’’’Ė’’’V’’’'’’’A’’’V’’’V’’’<’’’<’’’s’’’ė’’’’’’’Ó’’’Ć’’’½’’’µ’’’Æ’’’½’’’½’’’µ’’’µ’’’µ’’’µ’’’Æ’’’Æ’’’Æ’’’µ’’’Ć’’’‘’’’Œ’’’l’’’w’’’¦’’’¦’’’ ’’’ ’’’™’’’¦’’’¦’’’l’’’a’’’V’’’V’’’V’’’V’’’[’’’U’’’’’’‹’’’€’’’€’’’w’’’k’’’E’’’*’’’+’’’)’’’%’’’’’’’’’’’’’’’"’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’'’’’0’’’?’’’F’’’R’’’`’’’h’’’t’’’Œ’’’›’’’”’’’£’’’²’’’½’’’³’’’…’’’Æ’’’•’’’~’’’‹’’’Ė’’’æ’’’Ą’’’¹’’’Ų’’’Š’’’Ć’’’µ’’’Ū’’’½’’’9’’’+’’’K’’’[’’’[’’’A’’’F’’’’’’Ó’’’ó’’’ė’’’Ć’’’½’’’Æ’’’µ’’’µ’’’½’’’Ć’’’½’’’µ’’’Æ’’’Æ’’’½’’’½’’’„’’’Œ’’’w’’’w’’’¦’’’¦’’’ ’’’ ’’’™’’’¦’’’¦’’’s’’’a’’’[’’’V’’’a’’’P’’’P’’’P’’’`’’’’’’ƒ’’’|’’’z’’’q’’’a’’’8’’’&’’’(’’’)’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’"’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’ ’’’+’’’=’’’D’’’M’’’Y’’’g’’’p’’’„’’’’’’•’’’¢’’’¬’’’µ’’’µ’’’œ’’’„’’’Ŗ’’’€’’’‡’’’„’’’Ł’’’¶’’’¶’’’Å’’’Ē’’’Ą’’’„’’’Ć’’’ó’’’µ’’’F’’’3’’’P’’’a’’’a’’’K’’’K’’’a’’’ ’’’Ė’’’ä’’’ė’’’Ū’’’Ć’’’½’’’µ’’’µ’’’½’’’Ė’’’Ó’’’µ’’’Œ’’’w’’’l’’’’’’‘’’’¦’’’¦’’’ ’’’™’’’‘’’’¦’’’¦’’’’’’a’’’[’’’P’’’[’’’[’’’P’’’V’’’F’’’v’’’‹’’’~’’’|’’’t’’’q’’’<’’’,’’’+’’’+’’’(’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’+’’’;’’’D’’’F’’’T’’’a’’’c’’’v’’’’’’’’’—’’’„’’’ ’’’Ć’’’Ø’’’•’’’¹’’’•’’’Œ’’’”’’’Ķ’’’Ē’’’¶’’’ ’’’½’’’½’’’²’’’­’’’Ā’’’’’’’Ć’’’F’’’<’’’V’’’g’’’a’’’V’’’V’’’g’’’g’’’„’’’¦’’’¦’’’µ’’’µ’’’µ’’’¦’’’™’’’„’’’w’’’’’’l’’’w’’’w’’’™’’’Æ’’’¦’’’¦’’’™’’’™’’’¦’’’¦’’’w’’’a’’’[’’’P’’’[’’’V’’’V’’’P’’’K’’’V’’’ƒ’’’~’’’~’’’|’’’s’’’Q’’’0’’’(’’’+’’’0’’’)’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’)’’’2’’’=’’’D’’’O’’’X’’’Y’’’q’’’‰’’’‡’’’’’’—’’’’’’Ŗ’’’Æ’’’ ’’’²’’’µ’’’’’’”’’’Ŗ’’’Ū’’’Ā’’’Æ’’’Ø’’’¶’’’·’’’£’’’²’’’Č’’’’’’’Ā’’’[’’’F’’’P’’’g’’’g’’’g’’’[’’’[’’’w’’’w’’’l’’’g’’’g’’’l’’’g’’’g’’’g’’’l’’’s’’’s’’’‘’’’¦’’’ ’’’¦’’’¦’’’ ’’’¦’’’Æ’’’¦’’’s’’’a’’’[’’’P’’’[’’’P’’’V’’’V’’’P’’’<’’’q’’’ƒ’’’~’’’|’’’u’’’h’’’5’’’(’’’+’’’2’’’,’’’%’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’ ’’’-’’’9’’’?’’’@’’’P’’’T’’’g’’’|’’’{’’’~’’’…’’’…’’’•’’’Æ’’’ž’’’•’’’Å’’’™’’’•’’’—’’’¼’’’Ł’’’µ’’’µ’’’Ø’’’Æ’’’¢’’’£’’’¬’’’Š’’’’’’’Ź’’’`’’’V’’’P’’’a’’’g’’’l’’’g’’’g’’’[’’’V’’’V’’’g’’’a’’’[’’’a’’’l’’’„’’’™’’’ ’’’¦’’’ ’’’¦’’’¦’’’¦’’’¦’’’¦’’’ ’’’l’’’a’’’[’’’[’’’V’’’P’’’P’’’V’’’F’’’F’’’[’’’~’’’~’’’v’’’p’’’o’’’?’’’-’’’,’’’/’’’2’’’+’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’(’’’2’’’;’’’<’’’H’’’L’’’Z’’’q’’’{’’’w’’’z’’’‚’’’‰’’’œ’’’ ’’’œ’’’¬’’’¹’’’ž’’’”’’’¬’’’Ą’’’Õ’’’Ą’’’³’’’Ÿ’’’ ’’’œ’’’£’’’¬’’’Č’’’’’’’ą’’’’’’k’’’g’’’[’’’a’’’l’’’s’’’s’’’s’’’w’’’’’’„’’’Œ’’’™’’’ ’’’Æ’’’ ’’’ ’’’ ’’’¦’’’¦’’’¦’’’Æ’’’ ’’’w’’’a’’’g’’’P’’’a’’’V’’’P’’’P’’’V’’’P’’’K’’’F’’’w’’’~’’’v’’’v’’’p’’’M’’’.’’’%’’’,’’’3’’’5’’’*’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’"’’’+’’’:’’’?’’’A’’’H’’’R’’’h’’’{’’’o’’’q’’’|’’’‡’’’Œ’’’œ’’’‘’’’”’’’·’’’­’’’Ÿ’’’¢’’’²’’’Ü’’’Õ’’’Å’’’ž’’’Ÿ’’’“’’’’’’”’’’ž’’’Ą’’’Š’’’č’’’³’’’e’’’w’’’g’’’[’’’g’’’s’’’w’’’’’’‘’’’™’’’ ’’’¦’’’¦’’’ ’’’ ’’’ ’’’¦’’’Æ’’’¦’’’‘’’’’’’a’’’g’’’[’’’V’’’[’’’V’’’P’’’P’’’V’’’P’’’K’’’9’’’a’’’w’’’~’’’v’’’q’’’T’’’.’’’%’’’(’’’3’’’?’’’5’’’(’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’(’’’1’’’;’’’?’’’E’’’M’’’W’’’o’’’i’’’i’’’z’’’„’’’’’’“’’’¢’’’‹’’’„’’’Ą’’’ ’’’„’’’­’’’Ć’’’ė’’’Ą’’’Ć’’’„’’’™’’’…’’’’’’‚’’’‰’’’­’’’¹’’’č’’’¼’’’—’’’s’’’w’’’g’’’V’’’g’’’w’’’Œ’’’‘’’’‘’’’™’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’™’’’„’’’a’’’l’’’g’’’[’’’P’’’g’’’V’’’V’’’P’’’K’’’V’’’V’’’F’’’A’’’P’’’s’’’s’’’v’’’q’’’Z’’’2’’’)’’’)’’’4’’’@’’’>’’’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’!’’’-’’’8’’’<’’’?’’’H’’’R’’’b’’’k’’’i’’’q’’’€’’’ƒ’’’‰’’’œ’’’“’’’’’’Ø’’’Ą’’’¬’’’³’’’·’’’Ń’’’÷’’’Č’’’¼’’’„’’’‘’’’z’’’s’’’u’’’‡’’’’’’­’’’¹’’’Ł’’’³’’’„’’’’’’g’’’g’’’l’’’g’’’l’’’s’’’s’’’w’’’s’’’l’’’s’’’’’’s’’’s’’’a’’’[’’’l’’’[’’’[’’’P’’’P’’’K’’’V’’’V’’’A’’’A’’’K’’’l’’’s’’’w’’’q’’’Z’’’2’’’*’’’.’’’2’’’A’’’F’’’;’’’*’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’'’’’-’’’<’’’@’’’?’’’H’’’V’’’d’’’e’’’e’’’w’’’v’’’’’’’’’”’’’~’’’™’’’¶’’’Č’’’¼’’’¶’’’æ’’’Ó’’’ó’’’Ų’’’æ’’’ž’’’„’’’z’’’t’’’{’’’‚’’’’’’’’’³’’’¼’’’Ń’’’Ć’’’ ’’’w’’’’’’„’’’Œ’’’Œ’’’„’’’’’’„’’’„’’’l’’’g’’’a’’’w’’’s’’’a’’’V’’’P’’’P’’’K’’’K’’’V’’’V’’’A’’’A’’’A’’’a’’’s’’’s’’’l’’’V’’’3’’’*’’’/’’’2’’’H’’’G’’’@’’’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’"’’’'’’’2’’’>’’’>’’’D’’’I’’’U’’’`’’’l’’’l’’’o’’’u’’’|’’’’’’‹’’’|’’’—’’’Ē’’’Š’’’æ’’’¹’’’½’’’Ū’’’ć’’’ą’’’°’’’£’’’‹’’’’’’{’’’{’’’|’’’|’’’ƒ’’’ƒ’’’‹’’’„’’’¦’’’Æ’’’µ’’’µ’’’¦’’’ ’’’‘’’’„’’’„’’’’’’w’’’w’’’l’’’a’’’[’’’V’’’V’’’V’’’K’’’K’’’V’’’V’’’A’’’A’’’A’’’[’’’l’’’l’’’g’’’P’’’0’’’+’’’/’’’2’’’I’’’H’’’F’’’<’’’'’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’$’’’)’’’5’’’<’’’=’’’D’’’M’’’Y’’’e’’’h’’’l’’’p’’’u’’’‡’’’‹’’’{’’’„’’’¢’’’Ė’’’Ū’’’Ā’’’¼’’’Ē’’’Ń’’’Ū’’’Ž’’’°’’’£’’’‘’’’Œ’’’’’’p’’’p’’’i’’’e’’’e’’’`’’’`’’’a’’’a’’’s’’’w’’’w’’’s’’’s’’’s’’’l’’’g’’’a’’’V’’’P’’’P’’’P’’’V’’’P’’’K’’’V’’’P’’’F’’’A’’’K’’’V’’’g’’’l’’’a’’’K’’’0’’’+’’’0’’’2’’’J’’’I’’’G’’’A’’’3’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’$’’’*’’’6’’’;’’’=’’’D’’’M’’’X’’’e’’’k’’’n’’’s’’’z’’’‰’’’ƒ’’’v’’’ƒ’’’ ’’’Š’’’Ö’’’Ā’’’½’’’·’’’¼’’’Å’’’Ü’’’æ’’’Ŗ’’’„’’’Œ’’’‡’’’|’’’d’’’Y’’’U’’’U’’’V’’’K’’’A’’’<’’’<’’’<’’’<’’’<’’’9’’’<’’’<’’’<’’’A’’’P’’’V’’’P’’’P’’’P’’’V’’’P’’’K’’’<’’’A’’’V’’’[’’’a’’’P’’’9’’’0’’’'’’’+’’’8’’’J’’’I’’’I’’’C’’’9’’’(’’’’’’’’’’’’!’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’%’’’/’’’<’’’9’’’;’’’=’’’L’’’T’’’d’’’k’’’t’’’p’’’{’’’…’’’‚’’’n’’’’’’Ÿ’’’Ą’’’Ķ’’’æ’’’³’’’³’’’­’’’£’’’Ą’’’Ė’’’Å’’’­’’’Ø’’’’’’u’’’d’’’Z’’’U’’’K’’’F’’’A’’’<’’’9’’’3’’’0’’’0’’’3’’’<’’’A’’’K’’’V’’’P’’’V’’’P’’’V’’’V’’’F’’’K’’’9’’’K’’’P’’’V’’’P’’’F’’’9’’’0’’’'’’’0’’’A’’’J’’’I’’’I’’’H’’’>’’’0’’’’’’’’’’’’’’’!’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’"’’’'’’’1’’’8’’’5’’’6’’’<’’’K’’’V’’’_’’’l’’’q’’’p’’’u’’’’’’~’’’c’’’v’’’—’’’¢’’’Ė’’’¶’’’¦’’’ ’’’“’’’‘’’’‘’’’Ŗ’’’·’’’Ź’’’Æ’’’¢’’’ž’’’‚’’’e’’’O’’’K’’’F’’’A’’’A’’’F’’’P’’’P’’’[’’’[’’’[’’’V’’’V’’’V’’’[’’’P’’’K’’’P’’’F’’’<’’’P’’’P’’’P’’’K’’’<’’’3’’’+’’’0’’’9’’’F’’’P’’’J’’’I’’’I’’’C’’’4’’’!’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’'’’’+’’’2’’’5’’’2’’’8’’’;’’’G’’’O’’’_’’’k’’’k’’’l’’’o’’’z’’’n’’’[’’’h’’’‡’’’•’’’½’’’¶’’’œ’’’„’’’~’’’w’’’z’’’|’’’‰’’’Ø’’’Æ’’’·’’’£’’’’’’‹’’’ƒ’’’~’’’w’’’w’’’s’’’l’’’l’’’g’’’g’’’g’’’a’’’V’’’V’’’P’’’V’’’K’’’<’’’<’’’P’’’P’’’K’’’A’’’3’’’0’’’+’’’3’’’9’’’J’’’J’’’J’’’O’’’I’’’H’’’9’’’-’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’'’’’0’’’2’’’2’’’1’’’9’’’@’’’F’’’H’’’X’’’g’’’e’’’g’’’g’’’o’’’h’’’U’’’h’’’v’’’—’’’Æ’’’²’’’œ’’’…’’’q’’’s’’’u’’’q’’’q’’’{’’’{’’’‚’’’‚’’’~’’’~’’’~’’’~’’’w’’’w’’’w’’’s’’’a’’’K’’’V’’’[’’’V’’’[’’’V’’’A’’’<’’’F’’’K’’’K’’’<’’’3’’’0’’’+’’’3’’’2’’’E’’’O’’’J’’’O’’’J’’’I’’’I’’’>’’’-’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’ ’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’!’’’(’’’1’’’2’’’2’’’3’’’<’’’=’’’G’’’I’’’W’’’]’’’]’’’_’’’d’’’i’’’a’’’Y’’’]’’’p’’’’’’›’’’·’’’¢’’’…’’’u’’’n’’’u’’’|’’’…’’’€’’’|’’’p’’’p’’’k’’’e’’’`’’’a’’’a’’’[’’’[’’’[’’’a’’’a’’’a’’’V’’’K’’’A’’’<’’’<’’’<’’’9’’’0’’’+’’’3’’’3’’’9’’’@’’’O’’’J’’’O’’’E’’’?’’’I’’’D’’’?’’’-’’’!’’’!’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’"’’’*’’’-’’’/’’’/’’’4’’’:’’’@’’’C’’’?’’’M’’’W’’’W’’’`’’’`’’’]’’’V’’’Y’’’Z’’’h’’’p’’’‰’’’“’’’¶’’’™’’’~’’’t’’’p’’’w’’’’’’‡’’’‰’’’‚’’’~’’’v’’’q’’’l’’’g’’’g’’’g’’’a’’’[’’’V’’’P’’’K’’’A’’’<’’’9’’’3’’’3’’’9’’’9’’’3’’’3’’’@’’’J’’’J’’’O’’’E’’’;’’’;’’’D’’’I’’’C’’’2’’’!’’’!’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’%’’’-’’’)’’’,’’’2’’’5’’’=’’’?’’’<’’’;’’’H’’’Q’’’Q’’’U’’’X’’’X’’’J’’’O’’’M’’’U’’’[’’’h’’’‚’’’’’’ ’’’Ÿ’’’€’’’u’’’q’’’n’’’p’’’u’’’q’’’q’’’k’’’e’’’g’’’g’’’a’’’a’’’[’’’[’’’V’’’K’’’F’’’F’’’A’’’<’’’3’’’3’’’A’’’E’’’J’’’@’’’O’’’;’’’2’’’.’’’2’’’;’’’I’’’H’’’6’’’(’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’(’’’,’’’*’’’-’’’1’’’9’’’9’’’9’’’;’’’8’’’<’’’K’’’H’’’L’’’O’’’K’’’H’’’A’’’H’’’H’’’I’’’K’’’R’’’h’’’{’’’Œ’’’’’’ƒ’’’q’’’l’’’c’’’_’’’Z’’’Z’’’Z’’’[’’’[’’’[’’’V’’’V’’’K’’’F’’’A’’’F’’’A’’’F’’’K’’’K’’’F’’’@’’’J’’’E’’’8’’’/’’’*’’’)’’’2’’’;’’’H’’’G’’’5’’’(’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’'’’’,’’’(’’’(’’’0’’’2’’’6’’’8’’’=’’’;’’’@’’’A’’’>’’’<’’’<’’’@’’’?’’’;’’’:’’’D’’’J’’’G’’’@’’’9’’’C’’’]’’’p’’’q’’’w’’’o’’’t’’’p’’’k’’’e’’’a’’’V’’’P’’’P’’’V’’’V’’’V’’’V’’’P’’’K’’’F’’’F’’’A’’’@’’’2’’’*’’’&’’’&’’’%’’’%’’’-’’’9’’’F’’’A’’’4’’’(’’’!’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’!’’’'’’’-’’’%’’’%’’’+’’’2’’’6’’’;’’’>’’’?’’’=’’’A’’’<’’’8’’’8’’’5’’’;’’’;’’’9’’’?’’’=’’’>’’’@’’’:’’’2’’’+’’’9’’’P’’’[’’’X’’’X’’’U’’’U’’’U’’’P’’’K’’’F’’’F’’’F’’’F’’’A’’’9’’’0’’’'’’’&’’’’’’’’’’’’’’’%’’’)’’’%’’’-’’’9’’’F’’’@’’’3’’’'’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’%’’’)’’’%’’’"’’’,’’’5’’’9’’’=’’’?’’’?’’’=’’’;’’’5’’’9’’’3’’’3’’’6’’’;’’’:’’’<’’’=’’’6’’’3’’’5’’’;’’’3’’’,’’’%’’’%’’’"’’’"’’’&’’’*’’’/’’’0’’’0’’’'’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’%’’’(’’’%’’’0’’’?’’’?’’’;’’’*’’’&’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’%’’’(’’’%’’’&’’’-’’’2’’’9’’’<’’’?’’’>’’’<’’’3’’’5’’’9’’’8’’’3’’’5’’’6’’’:’’’;’’’8’’’6’’’3’’’5’’’;’’’?’’’<’’’9’’’-’’’)’’’"’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’!’’’%’’’(’’’8’’’D’’’D’’’;’’’*’’’%’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’"’’’&’’’"’’’%’’’'’’’(’’’0’’’8’’’6’’’6’’’5’’’3’’’3’’’3’’’8’’’3’’’2’’’/’’’-’’’2’’’0’’’1’’’2’’’3’’’:’’’>’’’>’’’?’’’<’’’4’’’1’’’.’’’*’’’"’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’%’’’'’’’+’’’:’’’C’’’A’’’2’’’(’’’$’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’"’’’%’’’ ’’’’’’%’’’(’’’,’’’0’’’/’’’2’’’3’’’-’’’+’’’'’’’+’’’+’’’0’’’/’’’-’’’.’’’0’’’5’’’;’’’;’’’<’’’=’’’;’’’8’’’/’’’,’’’(’’’%’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’!’’’"’’’.’’’=’’’F’’’?’’’;’’’2’’’'’’’"’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’$’’’!’’’’’’’’’!’’’%’’’"’’’(’’’(’’’+’’’+’’’(’’’%’’’%’’’$’’’"’’’"’’’(’’’%’’’'’’’(’’’-’’’1’’’/’’’-’’’)’’’&’’’"’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’&’’’,’’’;’’’C’’’>’’’>’’’5’’’0’’’%’’’%’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’$’’’’’’’’’’’’%’’’$’’’!’’’’’’!’’’"’’’%’’’$’’’%’’’%’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’"’’’(’’’9’’’D’’’=’’’<’’’<’’’6’’’3’’’.’’’$’’’$’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’"’’’’’’’’’’’’!’’’"’’’’’’’’’’’’’’’"’’’'’’’+’’’)’’’(’’’'’’’%’’’"’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’*’’’5’’’9’’’?’’’6’’’;’’’;’’’:’’’5’’’1’’’,’’’(’’’"’’’"’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’!’’’"’’’'’’’-’’’2’’’.’’’0’’’-’’’*’’’(’’’(’’’$’’’ ’’’ ’’’$’’’*’’’2’’’2’’’9’’’:’’’4’’’9’’’5’’’5’’’4’’’4’’’0’’’-’’’(’’’'’’’"’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’"’’’&’’’(’’’(’’’&’’’'’’’%’’’!’’’"’’’'’’’+’’’.’’’-’’’1’’’4’’’5’’’1’’’0’’’3’’’2’’’2’’’1’’’/’’’+’’’*’’’'’’’%’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’$’’’)’’’(’’’+’’’/’’’/’’’1’’’1’’’1’’’-’’’)’’’(’’’(’’’%’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’ ’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’ ’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’TRUEVISION-XFILE.////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // Copyright 1997-99 Pandemic Studios // Dark Reign 2 "v2" by ShadowHand // Dark Reign II // CreateEffectType("Sprawler.Construct.Start") { Sound() { } Particles() { Add() { Particle("BuildParticle1"); VelocityPosition(1, 1, 1); Random(1.0, 1.0, 1.0); RandomVertex(1); Delay(.1); DelayVariation(.3); } Add() { Particle("BuildParticle2"); VelocityPosition(2, 2, 2); Random(1.0, 1.0, 1.0); RandomVertex(1); Delay(.1); DelayVariation(.3); } } MeshEffect("spr_fx_build_main", "LiquidMetal") { lifeTime(5.0); ColorKey( 0, 255, 150, 0, 0); ColorKey(.1, 255, 150, 0, 0); ColorKey(.2, 255, 150, 0, 0); ColorKey(.3, 255, 150, 0, 0); ColorKey(.4, 255, 150, 0, 0); ColorKey(.5, 255, 150, 0, 0); ColorKey(.6, 255, 150, 0, 0); ColorKey(.7, 255, 150, 0, 30); ColorKey(.8, 255, 150, 0, 80); ColorKey(.9, 255, 150, 0, 120); ColorKey(.95, 255, 150, 0, 180); ColorKey( 1, 255, 150, 0, 255); ColorKey2( 0, 255, 150, 0, 0); ColorKey2(.1, 255, 150, 0, 50); ColorKey2(.2, 255, 150, 0, 60); ColorKey2(.3, 255, 150, 0, 80); ColorKey2(.4, 255, 150, 0,150); ColorKey2(.5, 255, 150, 0, 200); ColorKey2(.6, 255, 150, 0, 180); ColorKey2(.7, 255, 150, 0, 240); ColorKey2(.8, 255, 150, 0, 255); ColorKey2(.9, 255, 150, 0, 230); ColorKey2(.98, 255, 150, 0, 188); ColorKey2( 1, 255, 150, 0, 0); } } MeshEffect("tribesbuild", "TextureCrossFade") { lifeTime(5.0); ColorKey( 0, 255, 150, 0, 0); ColorKey(.1, 255, 150, 0, 0); ColorKey(.3, 255, 150, 0, 0); ColorKey(.5, 255, 150, 0, 22); ColorKey(.6, 255, 150, 0, 44); ColorKey(.7, 255, 150, 0, 122); ColorKey(.8, 255, 150, 0, 88); ColorKey(.9, 255, 150, 0, 144); ColorKey( 1, 255, 150, 0, 255); ColorKey2( 0, 255, 150, 0, 0); ColorKey2(.1, 255, 150, 0, 44); ColorKey2(.2, 255, 150, 0, 122); ColorKey2(.3, 255, 150, 0, 222); ColorKey2(.4, 255, 150, 0, 88); ColorKey2(.5, 255, 150, 0, 100); ColorKey2(.6, 255, 150, 0, 254); ColorKey2(.7, 255, 150, 0, 188); ColorKey2(.8, 255, 150, 0, 222); ColorKey2(.9, 255, 150, 0, 200); ColorKey2(.98, 255, 150, 0, 188); ColorKey2( 1, 255, 150, 0, 0); Texture("build-sparkle.pic"); Blend("add"); AnimRate(13); } } CreateEffectType("Sprawler.Cloak.Start") { Sound(); Particles() { Add() { Particle("sprawler.cloak.particle.1"); VelocityPosition(1, 1, 1); Random(1.0, 1.0, 1.0); RandomVertex(1); Delay(.1); DelayVariation(.3); } Add() { Particle("sprawler.cloak.particle.2"); VelocityPosition(2, 2, 2); Random(1.0, 1.0, 1.0); RandomVertex(1); Delay(.1); DelayVariation(.3); } } MeshEffect("sprawler.cloak.CrossFadeOut", "TextureCrossFade") { LifeTime(5.0); ColorKey(0, 255, 255, 255, 255); ColorKey(.1, 255, 255, 255, 100); ColorKey(.3, 255, 255, 255, 88); ColorKey(.5, 255, 255, 255, 100); ColorKey(.6, 255, 255, 255, 44); ColorKey(.7, 255, 255, 255, 22); ColorKey(.8, 255, 255, 255, 0); ColorKey(.9, 255, 255, 255, 0); ColorKey(1, 255, 255, 255, 0); ColorKey2(0, 0, 0, 0, 0); ColorKey2(.04, 0, 0, 0, 188); ColorKey2(.2, 0, 0, 0, 200); ColorKey2(.3, 0, 0, 0, 188); ColorKey2(.4, 0, 0, 0, 254); ColorKey2(.5, 0, 0, 0, 222); ColorKey2(.6, 0, 0, 0, 244); ColorKey2(.7, 0, 0, 0, 202); ColorKey2(.8, 0, 0, 0, 88); ColorKey2(.9, 0, 0, 0, 44); ColorKey2(1, 0, 0, 0, 0); Texture("smoke.tga"); Blend("srcalpha one modulatealpha"); AnimRate(13); } } /////// Cloak Particles CreateParticleType("sprawler.cloak.particle.1", "Smoke") { lifeTime(1.0); Priority(.74); // lowest priority that doesn't go away RenderBase("RenderBP1"); } CreateParticleType("sprawler.cloak.particle.2", "Ember") { lifeTime(2.0); Priority(.74); // lowest priority that doesn't go away RenderBase("RenderBP2"); } /////// Build Particles CreateParticleType("BuildParticle1", "Smoke") { lifeTime(1.0); RenderBase("RenderBP1"); } CreateParticleRenderType("RenderBP1", "Sprite") { TextureName("lighthalo.tga"); Blend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 255, 255, 255); FinishColor(0, 0, 0, 150); StartRadius(.2); FinishRadius(1.2); } CreateParticleType("BuildParticle2", "Ember") { lifeTime(0.5); RenderBase("RenderBP2"); } CreateParticleRenderType("RenderBP2", "RenderBP1") { TextureName("particle.tga"); Blend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(20, 20, 20, 255); FinishColor(20, 20, 20, 150); StartRadius(.2); FinishRadius(1.0); } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // Copyright 1997-99 Pandemic Studios // Dark Reign 2 "v2" by ShadowHand // Dark Reign II // CreateEffectType("Sprawler.Recycle.Start") { Sound(); Particles() { Add() { Particle("BuildParticle1"); VelocityPosition(1, 1, 1); Random(1.0, 1.0, 1.0); RandomVertex(1); Delay(.1); DelayVariation(.3); } Add() { Particle("BuildParticle2"); VelocityPosition(2, 2, 2); Random(1.0, 1.0, 1.0); RandomVertex(1); Delay(.1); DelayVariation(.3); } } MeshEffect("spr_recycle", "LiquidMetal") { LifeTime(2.2); ColorKey( 0, 255, 150, 0, 255); ColorKey(.1, 255, 150, 0, 180); ColorKey(.2, 255, 150, 0, 120); ColorKey(.3, 255, 150, 0, 80); ColorKey(.4, 255, 150, 0, 30); ColorKey(.5, 255, 150, 0, 0); ColorKey(.6, 255, 150, 0, 0); ColorKey(.7, 255, 150, 0, 0); ColorKey(.8, 255, 150, 0, 0); ColorKey(.9, 255, 150, 0, 0); ColorKey(.95, 255, 150, 0, 0); ColorKey( 1, 255, 150, 0, 0); ColorKey2( 0, 255, 150, 0, 0); ColorKey2(.1, 255, 150, 0, 188); ColorKey2(.2, 255, 150, 0, 230); ColorKey2(.3, 255, 150, 0, 255); ColorKey2(.4, 255, 150, 0, 240); ColorKey2(.5, 255, 150, 0, 180); ColorKey2(.6, 255, 150, 0, 200); ColorKey2(.7, 255, 150, 0, 150); ColorKey2(.8, 255, 150, 0, 80); ColorKey2(.9, 255, 150, 0, 60); ColorKey2(.98, 255, 150, 0, 50); ColorKey2( 1, 255, 150, 0, 0); } MeshEffect("spr_recycle", "TextureCrossFade") { LifeTime(5.0); ColorKey( 0, 255, 150, 0, 255); ColorKey(.1, 255, 150, 0, 144); ColorKey(.3, 255, 150, 0, 88); ColorKey(.5, 255, 150, 0, 122); ColorKey(.6, 255, 150, 0, 44); ColorKey(.7, 255, 150, 0, 22); ColorKey(.8, 255, 150, 0, 0); ColorKey(.9, 255, 150, 0, 0); ColorKey( 1, 255, 150, 0, 0); ColorKey2( 0, 255, 150, 0, 0); ColorKey2(.1, 255, 150, 0, 188); ColorKey2(.2, 255, 150, 0, 200); ColorKey2(.3, 255, 150, 0, 222); ColorKey2(.4, 255, 150, 0, 188); ColorKey2(.5, 255, 150, 0, 254); ColorKey2(.6, 255, 150, 0, 100); ColorKey2(.7, 255, 150, 0, 88); ColorKey2(.8, 255, 150, 0, 222); ColorKey2(.9, 255, 150, 0, 122); ColorKey2(.98, 255, 150, 0, 44); ColorKey2( 1, 255, 150, 0, 0); Texture("build-sparkle.pic"); Blend("add"); AnimRate(13); } } CreateEffectType("Sprawler.Recycle.Finish") { Sound(); Particles() { Add(5) { Particle("Dust"); VelocityPosition(4, 4, 4); Random(1.0, 1.0, 1.0); } Add(5) { Particle("RegenArmorDamage"); VelocityPosition(8, 8, 8); Random(1.0, 1.0, 1.0); } } } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // Copyright 1997-99 Pandemic Studios // Dark Reign 2 "v2" by ShadowHand // Dark Reign II // CreateParticleType("sprawler.wall.link", "Particle") { MakeUnderFog(1); LifeTime(0); Priority(.74); RenderBase("sprawler.wall.link1"); RenderBase("sprawler.wall.link2"); } CreateParticleRenderType("sprawler.wall.link1", "Beam") { TextureName("trail2.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulate2x"); ColorKey( 0, 255, 63, 0, 255); ColorKey(.5, 255, 200, 0, 255); ColorKey( 1, 255, 63, 0, 255); Loop(1); AnimRate(.5); UVAnimRate(.5); UVScale(.02); BeamCount(6); Radius(.5); PointCount(10); Curvature(0); Wiggle(0); WiggleSpeed(0); Twist(0); Rotation(0); Distance(1); RandomFactor(1); Light(0); Flares(0); Taper(0); Oriented(0); } CreateParticleRenderType("sprawler.wall.link2", "Beam") { TextureName("beam.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); ColorKey( 0, 255, 127, 63, 0); ColorKey(.5, 255, 255, 255, 0); ColorKey( 1, 255, 127, 63, 0); Loop(1); AnimRate(1); UVAnimRate(-2); UVScale(0.02); BeamCount(6); Radius(.3); PointCount(10); Curvature(0); Wiggle(10); WiggleSpeed(5); Twist(0); Rotation(0); Distance(1); RandomFactor(1); Light(0); Flares(0); Taper(0); Oriented(0); } CreateEffectType("sprawler.wall.link") { Sound(); Particles() { Add() { Particle("sprawler.wall.link"); SingleParticle(1); Destroy(1); } } }/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // -xGo-§ńčį)<ż // // // UNIT DEFINITION // CreateObjectType("jda.unit.artillery", "Unit") { GameObj() { ThinkInterval(1); IdleTask("Tasks::UnitIdle"); Properties() { Add("Filter::Mechanical"); Add("Filter::Unit"); Add("Filter::JDA"); } } MapObj() { GodFile("JDA_ARTILLERY.god"); PhysicsModel("Vehicle"); ArmourClass("armor_vehicle"); TractionType("traction_tracked"); HitPoints(125); Armour(125); ArmourRegenInterval(10); Lights() { Add("Spot") { Attach("HP-FIRE"); Color(248, 248, 173, 255); Range(30); Attenuation(1, .9, 0); Cone(.2, 1.5); Beam(0.2); Switchable(1); } } TypeDisplay() { Image("jda_units_3.tga", 64, 64, 64, 64); } GenericFX() { Add("MapObj::Health::Low", "common.class.vehicle-health-low"); Add("MapObj::Death", "common.class.vehicle-death-big"); Add("MapObj::Armour::Damaged", "jda.armor.hit"); Add("MapObj::Armour::Lost", "jda.armor.lose"); Add("UnitObj::Engine", "common.class.largetrack"); Add("Restore::Target::Process", "common.class.RestoreTargetProcesslarge"); Add("Weapon::Fire", "jda.fx.artillery.fire"); Add("UnitObj::Blind", "common.class.BerzerkProcesslarge"); } } UnitObj() { CommandCost(3); CanAutoTarget(0); TurnSpeed(135); FireIndirect(1); SeeingRange(81); NightModifier(89%); ConstructionTime(42); TopSpeed(30); ResourceCost(1200); Constructor("jda.building.motorpool1"); Prereqs() { Add("jda.building.motorpool2"); Add("jda.building.hq3"); } Weapon("jda.weapon.artillery"); } } // // WEAPON DEFINITION // CreateWeaponType("jda.weapon.artillery") { Style("Projectile"); NodeStyle("X"); Nodes("CP-WEAPON"); MinRange(30); MaxRange(240); HorizAngle(90); HorizSeparation(180); VertAngle(90); VertSeparation(90); TurnRate(90); Damage() { Amount(100); Effective("armor_infantry", 50%); Effective("armor_vehicle", 80%); Effective("armor_structure", 100%); Effective("armor_flyer", 0%); Effective("armor_naval", 80%); Effective("armor_mine", 80%); } FirePoints() { Add("HP-FIRE"); } Delay(6); HighTrajectory(1); Projectile("jda.proj.artillery"); } // // PROJECTILE DEFINITION // CreateObjectType("jda.proj.artillery", "Projectile") { MapObj() { Mesh(); GenericFX() { Add("ProjectileObj::Trail", "jda.fx.artillery.proj"); } } ProjectileObj() { ProjectileModel("ArcTrajectory"); Explosion("jda.exp.artillery"); } } // // EXPLOSION DEFINITION // CreateObjectType("jda.exp.artillery", "Explosion") { MapObj() { Mesh(); GenericFX() { Add("ExplosionObj::Explode", "jda.fx.artillery.exp"); } } ExplosionObj() { Damage() { Amount(100); Effective("armor_infantry", 50%); Effective("armor_vehicle", 80%); Effective("armor_structure", 100%); Effective("armor_flyer", 0%); Effective("armor_naval", 80%); Effective("armor_mine", 80%); } AreaInner(4); AreaOuter(16); } } // // LAUNCH EFFECT // CreateEffectType("jda.fx.artillery.fire") { Sound() { File("JDA_weap_Mastif.WAV"); Priority(2); MinDistance(5); MaxDistance(150); } Particles() { Add(1) { Particle("jda.fx.artillery.fire-flare"); Point("HP-FIRE"); } Add(5) { Particle("jda.fx.artillery.fire-smoke"); VelocityPosition(0.5, 0.5, 0.5); Random(1.0, 1.0, 1.0); Point("HP-FIRE"); } } } // // PROJECTILE EFFECT // CreateEffectType("jda.fx.artillery.proj") { Sound(); Particles() { Add() { Particle("jda.fx.artillery.proj-flare"); SingleParticle(1); Destroy(1); } Add() { Particle("jda.fx.artillery.proj-trail"); SingleParticle(1); Destroy(1); } Add() { Particle("jda.fx.artillery.proj-smoke"); SingleParticle(1); Destroy(1); } } } // // EXPLOSION EFFECT // CreateEffectType("jda.fx.artillery.exp") { Sound() { File("MediumExplosion.wav"); Priority(2); MinDistance(5); MaxDistance(150); } Particles() { Add(1) { Particle("jda.fx.artillery.exp-core"); } Add() { Particle("jda.fx.artillery.exp-glow"); } Add(1) { Particle("jda.fx.artillery.exp-shock"); } // Add(10) // { // Particle("jda.fx.artillery.exp-spark"); // VelocityPosition(60.0, 60.0, 60.0); // Random(1.0, 0.5, 1.0); // } Add(5) { Particle("jda.fx.artillery.exp-smoke"); VelocityPosition(1.0, 5.0, 1.0); Random(1.0, 0.5, 1.0); } } } // // WEAPON FLARE PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.artillery.fire-flare", "Smoke") { LifeTime(0.5); RenderBase("jda.fx.artillery.fire-flare"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.artillery.fire-flare", "Sprite") { TextureName("lightflare.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 255, 255, 255); FinishColor(0, 127, 255, 0); StartRadius(10.0); FinishRadius(0.0); Sorting( "Light"); } // // WEAPON SMOKE PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.artillery.fire-smoke", "Smoke") { LifeTime(2.0); Priority(1.4); // disappear before low detail RenderBase("jda.fx.artillery.fire-smoke"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.artillery.fire-smoke", "Sprite") { TextureName("puff.tga"); TextureBlend("srcalpha invsrcalpha modulatealpha"); StartColor(30, 30, 30, 255); FinishColor(0, 0, 0, 0); StartRadius(1.0); FinishRadius(4.0); Sorting( "Smoke"); } // // PROJECTILE FLARE PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.artillery.proj-flare", "Particle") { MakeUnderFog(1); LifeTime(0); Priority(.74); // lowest priority that doesn't go away RenderBase("jda.fx.artillery.proj-flare"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.artillery.proj-flare", "Sprite") { TextureName("lightflare.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 255, 255, 255); FinishColor(100, 200, 255, 200); StartRadius(3.0); FinishRadius(3.0); Sorting( "Light"); } // // PROJECTILE TRAIL PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.artillery.proj-trail", "Particle") { MakeUnderFog(1); LifeTime(0); RenderBase("jda.fx.artillery.proj-trail"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.artillery.proj-trail", "Trail") { TextureName("bolt.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(0, 255, 255, 255); FinishColor(0, 0, 255, 0); StartRadius(0.5); FinishRadius(0.0); AnimRate( .9); Sorting( "Flame", 0); } // // PROJECTILE SMOKE PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.artillery.proj-smoke", "Particle") { MakeUnderFog(1); LifeTime(0); Priority(1.5); // disappear at medium detail RenderBase("jda.fx.artillery.proj-smoke"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.artillery.proj-smoke", "Trail") { TextureName("trail2.tga"); TextureBlend("modulate"); StartColor(0, 222, 255, 255); FinishColor(0, 0, 0, 0); StartRadius(1.0); FinishRadius(3.0); AnimRate( .7); Sorting( "Smoke"); } // // EXPLOSION CORE PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.artillery.exp-core", "Particle") { LifeTime(0.5); Priority(.74); // lowest priority that doesn't go away RenderBase("jda.fx.artillery.exp-core"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.artillery.exp-core", "Sprite") { TextureName("explode.pic"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); ColorKey( 0, 0, 150, 255, 255); ColorKey(.8, 0, 150, 255, 222); ColorKey( 1, 0, 150, 255, 0); StartRadius(15.0); FinishRadius(15.0); Sorting("Flame", 1); } // // EXPLOSION GLOW PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.artillery.exp-glow", "Particle") { LifeTime(1.0); Priority(.74); // lowest priority that doesn't go away RenderBase("jda.fx.artillery.exp-glow"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.artillery.exp-glow", "Sprite") { TextureName("lightflare.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 255, 255, 255); FinishColor(255, 255, 255, 0); StartRadius(50.0); FinishRadius(10.0); Sorting( "Light", 1); } // // EXPLOSION SHOCK PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.artillery.exp-shock", "Particle") { LifeTime(1.0); Priority(.74); // lowest priority that doesn't go away RenderBase("jda.fx.artillery.exp-shock"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.artillery.exp-shock", "GroundSprite") { MakeOnWater(1); Interpolate(1); TextureName("ring.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(200, 200, 255, 255); FinishColor(0, 0, 255, 0); StartRadius(1); FinishRadius(20); Sorting("Surface", 0); } // // EXPLOSION SPARK PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.artillery.exp-spark", "Smoke") { LifeTime(1); Priority(1.5); // disappear at medium detail RenderBase("jda.fx.artillery.exp-spark"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.artillery.exp-spark", "Trail") { TextureName("bolt.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 255, 255, 255); FinishColor(0, 0, 255, 0); StartRadius(0.8); FinishRadius(0.0); Decay(0.5); Sorting( "Flame", 2); } // // EXPLOSION SMOKE PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.artillery.exp-smoke", "Smoke") { LifeTime(5.0); RenderBase("jda.fx.artillery.exp-smoke"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.artillery.exp-smoke", "Sprite") { TextureName("smoke.tga"); TextureBlend("srcalpha invsrcalpha modulatealpha"); StartColor(120, 120, 120, 200); FinishColor(0, 0, 0, 0); StartRadius(14.0); FinishRadius(16.0); Sorting("Smoke", 0); } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // -xGo-§ńčį)<ż // // // UNIT DEFINITION // CreateObjectType("jda.unit.collector", "Unit") { GameObj() { ThinkInterval(1); IdleTask("Tasks::UnitCollect"); Properties() { Add("Filter::Mechanical"); Add("Filter::Unit"); Add("Filter::JDA"); Add("Ability::SelfDestruct"); } } MapObj() { GodFile("JDA_COLLECTOR.god"); PhysicsModel("Vehicle"); ArmourClass("armor_vehicle"); TractionType("traction_tracked"); HitPoints(500); SelfDestructExplosion("jda.exp.collectorselfdestruct"); Lights() { Add("Spot") { Attach("HP-PROCESS"); Color(248, 248, 173, 255); Range(18); Attenuation(1, .7, 0); Cone(.3, 0.9); Beam(0.3); Switchable(1); } } TypeDisplay() { Image("jda_units_4.tga", 64, 0, 64, 64); } GenericFX() { Add("MapObj::Health::Low", "common.class.vehicle-health-low"); Add("MapObj::Death", "common.class.vehicle-death-big"); Add("UnitObj::Engine", "common.class.smalltrack"); Add("Restore::Target::Process", "common.class.RestoreTargetProcesslarge"); Add("UnitObj::Blind", "common.class.BerzerkProcesslarge"); } } UnitObj() { CommandCost(1); TurnSpeed(360); Constructor("jda.building.motorpool1"); ConstructionTime(30); Prereqs() { Add("jda.building.motorpool1"); } SeeingRange(81); NightModifier(89%); DrivingStyle("Hover"); TopSpeed(35); ResourceCost(750); ResourceTransport(750); ResourceUnload(40); ResourceLoad(30); } } CreateObjectType("jda.exp.collectorselfdestruct", "Explosion") { MapObj() { Mesh(); } ExplosionObj() { Damage() { Amount(200); Effective("armor_infantry", 100%); Effective("armor_vehicle", 100%); Effective("armor_structure", 100%); Effective("armor_naval", 100%); Effective("armor_mine", 100%); } AreaInner(8); AreaOuter(16); } } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // -xGo-§ńčį)<ż // // // UNIT DEFINITION // CreateObjectType("jda.unit.enforcer", "Unit") { GameObj() { ThinkInterval(1); IdleTask("Tasks::UnitIdle"); Properties() { Add("Filter::BiologicalFlyer"); Add("Filter::JDA"); Add("Filter::Unit"); } } MapObj() { GrainSize(1); GodFile("jda_enforcer.god"); PhysicsModel("Flyer"); ArmourClass("armor_flyer"); Lights() { Add("Spot") { Attach("HP-JET"); Color(0, 255, 255, 255); Range(3); Attenuation(50, 50, 50); Cone(0.6, 1.5); Beam(0.6); Switchable(0); } Add("Spot") { Attach("HP-JET1"); Color(0, 255, 255, 255); Range(3); Attenuation(50, 50, 50);//1, .8 0 Cone(0.6, 1.5);//1, 5 Beam(0.6); Switchable(0); } } TypeDisplay() { Image("jda_units_1.tga", 64, 0, 64, 64); } TractionType("traction_default", "traction_flyer"); ApplyTerrainDamage(1); HitPoints(38); Armour(37); ArmourRegenInterval(20); GenericFX() { Add("MapObj::Death", "common.class.infantrydeath"); Add("MapObj::Armour::Damaged", "jda.armor.hit-small"); Add("MapObj::Armour::Lost", "jda.armor.lose-small"); Add("Restore::Target::Process", "common.class.RestoreTargetProcesssmall"); Add("Weapon::Fire", "jda.fx.enforcer.fire"); Add("UnitObj::Blind", "common.class.BerzerkProcesssmall"); Add("UnitObj::Engine", "jda.fx.enforcer.engine"); } } UnitObj() { CommandCost(2); TurnSpeed(720); SeeingRange(89); NightModifier(63%); TopSpeed(35); ResourceCost(300); ConstructionTime(24); Constructor("jda.building.precinct1"); Altitude(0, 15); Prereqs() { Add("jda.building.precinct1"); Add("jda.building.motorpool1"); } Weapon("jda.weapon.enforcer"); } } // // WEAPON DEFINITION // CreateWeaponType("jda.weapon.enforcer") { Style("Projectile"); MaxRange(48); HorizAngle(90); HorizSeparation(30); VertAngle(90); VertSeparation(90); Damage() { Amount(10); Effective("armor_infantry", 100%); Effective("armor_vehicle", 40%); Effective("armor_structure", 40%); Effective("armor_flyer", 40%); Effective("armor_naval", 40%); Effective("armor_mine", 40%); } Delay(0.5); Speed(60); Fixed(1); Projectile("jda.proj.enforcer"); FirePoints() { Add("HP-FIRE"); } } // // LAUNCH EFFECT // CreateEffectType("jda.fx.enforcer.fire") { Sound() { File("JDA_weap_Enforcer.WAV"); Priority(2); MinDistance(5); MaxDistance(150); } Particles(); } // // PROJECTILE DEFINITION // CreateObjectType("jda.proj.enforcer", "Projectile") { MapObj() { Mesh(); GenericFX() { Add("ProjectileObj::Trail", "jda.fx.enforcer.proj"); } } ProjectileObj() { ProjectileModel("GuidedTrajectory"); TopSpeed(120); HomingRate(210); AccelerationTime(2); WaverTurn(70); WaverRate(340); Explosion("jda.exp.enforcer"); } } // // PROJECTILE EFFECT // CreateEffectType("jda.fx.enforcer.proj") { Sound(); Particles() { Add(1) { Particle("jda.fx.enforcer.proj-flare"); SingleParticle(1); Destroy(1); } Add(1) { Particle("jda.fx.enforcer.proj-trail"); SingleParticle(1); Destroy(1); } Add(1) { Particle("jda.fx.enforcer.proj-smoke"); SingleParticle(1); Destroy(1); } } } // // EXPLOSION DEFINITION // CreateObjectType("jda.exp.enforcer", "Explosion") { MapObj() { Mesh(); GenericFX() { Add("ExplosionObj::Explode", "jda.fx.enforcer.exp"); } } ExplosionObj() { Damage() { Amount(10); Effective("armor_infantry", 100%); Effective("armor_vehicle", 40%); Effective("armor_structure", 40%); Effective("armor_flyer", 40%); Effective("armor_naval", 40%); Effective("armor_mine", 40%); } AreaInner(1); AreaOuter(1); Persist(0); } } // // EXPLOSION EFFECT // CreateEffectType("jda.fx.enforcer.exp") { Sound() { File("SM_ExploD.WAV"); Priority(2); MinDistance(5); MaxDistance(150); } Particles() { Add(1) { Particle("jda.fx.enforcer.exp-core"); } Add(1) { Particle("jda.fx.enforcer.exp-flash"); } // Add(5) // { // Particle("jda.fx.enforcer.exp-spark"); // VelocityPosition(20.0, 20.0, 20.0); // Random(1.0, 1.0, 1.0); // } Add(3) { Particle("jda.fx.enforcer.exp-smoke"); VelocityPosition(1.0, 1.0, 1.0); Random(1.0, 1.0, 1.0); } } } // // PROJECTILE FLARE PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.enforcer.proj-flare", "Particle") { MakeUnderFog(1); lifeTime(0); Priority(.74); // lowest priority that doesn't go away RenderBase("jda.fx.enforcer.proj-flare"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.enforcer.proj-flare", "Sprite") { TextureName("energyflare.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 255, 0, 255); FinishColor(255, 255, 0, 255); StartRadius(0.2); FinishRadius(0.2); Sorting( "Light"); } // // PROJECTILE TRAIL PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.enforcer.proj-trail", "Particle") { MakeUnderFog(1); lifeTime(0); Priority(1.3); // disappear before low detail RenderBase("jda.fx.enforcer.proj-trail"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.enforcer.proj-trail", "Trail") { TextureName("bolt.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 150, 0, 222); FinishColor(255, 0, 0, 0); StartRadius(0.2); FinishRadius(0.0); AnimRate(2.2); Decay(.2); Sorting( "Flame", 0); } // // PROJECTILE SMOKE PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.enforcer.proj-smoke", "Particle") { MakeUnderFog(1); lifeTime(0); Priority(1.5); // disappear before low detail RenderBase("jda.fx.enforcer.proj-smoke"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.enforcer.proj-smoke", "Trail") { TextureName("trail2.tga"); TextureBlend("modulate"); StartColor(255, 255, 255, 200); FinishColor(255, 255, 255, 0); StartRadius(0.3); FinishRadius(.8); AnimRate(2); Decay(.1); Sorting( "Smoke", 1); } // // EXPLOSION CORE PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.enforcer.exp-core", "Particle") { lifeTime(1.0); Priority(.74); // lowest priority that doesn't go away RenderBase("jda.fx.enforcer.exp-core"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.enforcer.exp-core", "Sprite") { TextureName("exploder.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 255, 0, 255); FinishColor(255, 0, 0, 0); StartRadius(1.0); FinishRadius(5.0); Sorting( "Flame", 1); } // // EXPLOSION FLASH PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.enforcer.exp-flash", "Particle") { lifeTime(0.5); Priority(.74); // lowest priority that doesn't go away RenderBase("jda.fx.enforcer.exp-flash"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.enforcer.exp-flash", "Sprite") { TextureName("bulhit.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(0, 255, 255, 255); FinishColor(0, 0, 255, 0); StartRadius(0.4); FinishRadius(2.0); Sorting( "Light", 1); } // // EXPLOSION SPARK PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.enforcer.exp-spark", "Smoke") { lifeTime(0); Priority(1.5); // disappear at medium detail RenderBase("jda.fx.enforcer.exp-spark"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.enforcer.exp-spark", "Trail") { TextureName("bolt.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 255, 0, 255); FinishColor(255, 0, 0, 0); StartRadius(0.2); FinishRadius(0.0); Decay(0.5); Sorting( "Flame", 2); } // // EXPLOSION SMOKE PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.enforcer.exp-smoke", "Particle") { lifeTime(2.0); RenderBase("jda.fx.enforcer.exp-smoke"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.enforcer.exp-smoke", "Sprite") { TextureName("puff.tga"); TextureBlend("srcalpha invsrcalpha modulatealpha"); StartColor(15, 15, 15, 127); FinishColor(0, 0, 0, 0); StartRadius(1.0); FinishRadius(3.0); Sorting( "Smoke"); } // // ENGINE EFFECT // CreateEffectType("jda.fx.enforcer.engine") { Sound(); Particles() { Add() { Particle("jda.fx.enforcer.engine-smoke"); VelocityPosition(0.5, 0.5, 0.5); Random(1.0, 1.0, 1.0); Delay(0.5); CodeDelay(1); Point("HP-JET"); } Add() { Particle("jda.fx.enforcer.engine-smoke"); VelocityPosition(0.5, 0.5, 0.5); Random(1.0, 1.0, 1.0); Delay(0.5); CodeDelay(1); Point("HP-JET1"); } Add() { Particle("jda.fx.enforcer.jet-fire"); VelocityPosition(0.5, 0.5, 0.5); Random(1.0, 1.0, 1.0); Delay(0.3); CodeDelay(1); Point("HP-JET"); } Add() { Particle("jda.fx.enforcer.jet-fire"); VelocityPosition(0.5, 0.5, 0.5); Random(1.0, 1.0, 1.0); Delay(0.3); CodeDelay(1); Point("HP-JET1"); } } } // // ENGINE PUFF PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.enforcer.engine-smoke", "Smoke") { lifeTime(1.0); RenderBase("jda.fx.enforcer.engine-smoke"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.enforcer.engine-smoke", "Sprite") { TextureName("puff.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(0, 255, 255, 50); FinishColor(0, 162, 162, 0); StartRadius(0.5); FinishRadius(1.0); Sorting( "Smoke"); } // // JET FIRE PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.enforcer.jet-fire", "Smoke") { LifeTime(0.6); Priority(.74); // lowest priority that doesn't go away RenderBase("jda.fx.enforcer.jet-fire"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.enforcer.jet-fire", "Trail") { TextureName("flame.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(0, 127, 255, 255); FinishColor(0, 0, 255, 0); StartRadius(0.2); FinishRadius(0.1); AnimateTime(0.2); Sorting("Flame", 0); } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // -xGo-§ńčį)<ż // // // UNIT DEFINITION // CreateObjectType("jda.unit.hovercollector", "Unit") { GameObj() { ThinkInterval(1); IdleTask("Tasks::UnitCollect"); Properties() { Add("Filter::Mechanical"); Add("Filter::Unit"); Add("Filter::JDA"); Add("Ability::SelfDestruct"); } } MapObj() { GodFile("jda_HOVERCOLLECTOR.god"); PhysicsModel("Hover"); ArmourClass("armor_vehicle"); TractionType("traction_hover"); HitPoints(500); SelfDestructExplosion("jda.exp.collectorselfdestruct"); Lights() { Add("Spot") { Attach("HP-PROCESS"); Color(248, 248, 173, 255); Range(18); Attenuation(1, .7, 0); Cone(.3, 0.9); Beam(0.3); Switchable(1); } } TypeDisplay() { Image("jda_units_4.tga", 64, 0, 64, 64); } GenericFX() { Add("MapObj::Health::Low", "common.class.vehicle-health-low"); Add("MapObj::Death", "common.class.vehicle-death-big"); Add("UnitObj::Engine", "common.class.largehover"); Add("Restore::Target::Process", "common.class.RestoreTargetProcesslarge"); Add("UnitObj::Blind", "common.class.BerzerkProcesslarge"); } } UnitObj() { CommandCost(1); TurnSpeed(360); Constructor("jda.building.dock1"); ConstructionTime(30); Prereqs() { Add("jda.building.dock1"); } SeeingRange(81); NightModifier(89%); DrivingStyle("Hover"); TopSpeed(35); ResourceCost(1000); ResourceTransport(750); ResourceUnload(50); ResourceLoad(40); } } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // -xGo-§ńčį)<ż // // // UNIT DEFINITION // CreateObjectType("jda.unit.rig", "Unit") { GameObj() { ThinkInterval(1); IdleTask("Tasks::UnitIdle"); Properties() { Add("Filter::Mechanical"); Add("Filter::Unit"); Add("Filter::JDA"); Add("Ability::Construction"); } } MapObj() { GodFile("JDA_CONSTRUCTOR.god"); TypeDisplay() { Image("jda_units_4.tga", 0, 0, 64, 64); } PhysicsModel("Hover"); TractionType("traction_hover"); ArmourClass("armor_vehicle"); HitPoints(100); GenericFX() { Add("MapObj::Health::Low", "common.class.vehicle-health-low"); Add("MapObj::Death", "common.class.vehicle-death-big"); Add("UnitObj::Blind", "common.class.BerzerkProcesslarge"); Add("Build::Process::Consume", "jda.fx.rig.consume"); Add("Build::Process::NoConsume", "jda.fx.rig.noconsume"); } } UnitObj() { CommandCost(1); TurnSpeed(720); Constructor("jda.building.hq1"); ResourceCost(500); ConstructionTime(12); SeeingRange(57); NightModifier(85%); TopSpeed(25); Prereqs() { Add("jda.building.hq1"); } } } // // BUILD-CONSUME EFFECT // CreateEffectType("jda.fx.rig.consume") { Sound(); Particles() { Add() { Particle("jda.fx.rig.consume-mark"); SingleParticle(1); } /// Add() /// { /// Particle("jda.fx.rig.consume-ring"); /// Delay(0.5); /// } Add() { Particle("jda.fx.rig.consume-glow"); SingleParticle(1); Destroy(1); } Add(10) { Particle("jda.fx.rig.consume-spark"); VelocityPosition(0.0, 5.0, 0.0); Random(0.0, 0.5, 0.0); RandomVertex(1); } } } // // BUILD-CONSUME MARK PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.rig.consume-mark", "Particle") { LifeTime(20.0); RenderBase("jda.fx.rig.consume-mark"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.rig.consume-mark", "GroundSprite") { MakeOnWater(1); Interpolate(1); TextureName("energyflare.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(10, 10, 10, 0); FinishColor(0, 0, 0, 0); StartRadius(10.0); FinishRadius(6.0); LifeTime(20.0); Sorting("Surface", 0); } // // BUILD-CONSUME RING PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.rig.consume-ring", "Particle") { LifeTime(1.0); RenderBase("jda.fx.rig.consume-ring"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.rig.consume-ring", "GroundSprite") { MakeOnWater(1); Interpolate(1); TextureName("ring.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 255, 255, 0); FinishColor(255, 255, 255, 0); StartRadius(3.0); FinishRadius(15.0); LifeTime(1.0); Sorting("Surface", 1); } // // BUILD-CONSUME GLOW PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.rig.consume-glow", "Particle") { LifeTime(0.0); RenderBase("jda.fx.rig.consume-glow"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.rig.consume-glow", "Sprite") { TextureName("smoke.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 255, 255, 255); FinishColor(150, 100, 50, 0); StartRadius(5.0); FinishRadius(5.0); } // // BUILD-CONSUME SPARK PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.rig.consume-spark", "Ember") { LifeTime(5.0); Drag(10%); Gravity(70%); RenderBase("jda.fx.rig.consume-spark"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.rig.consume-spark", "Sprite") { TextureName("lighthalo.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); ColorKey(0.0, 0, 127, 245, 255); ColorKey(0.3, 0, 80, 200, 213); ColorKey(1.0, 100, 100, 100, 100); StartRadius(1.0); FinishRadius(0.3); } // // BUILD-NO-CONSUME EFFECT // CreateEffectType("jda.fx.rig.noconsume") { Sound(); Particles() { //Add() //{ // Particle("jda.fx.rig.noconsume-glow"); // SingleParticle(1); // Destroy(1); //} Add(5) { Particle("jda.fx.rig.noconsume-spark"); VelocityPosition(0.0, 5.0, 0.0); Random(0.0, 0.5, 0.0); RandomVertex(1); } } } // // BUILD-NO-CONSUME GLOW PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.rig.noconsume-glow", "Particle") { LifeTime(0.0); RenderBase("jda.fx.rig.noconsume-glow"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.rig.noconsume-glow", "Sprite") { TextureName("lighthalo.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(127, 0, 255, 63); FinishColor(127, 0, 255, 63); StartRadius(5.0); FinishRadius(5.0); } // // BUILD-NO-CONSUME SPARK PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.rig.noconsume-spark", "Particle") { LifeTime(1.0); RenderBase("jda.fx.rig.noconsume-spark"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.rig.noconsume-spark", "Sprite") { TextureName("lightflare.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(0, 127, 245, 255); FinishColor(100, 100, 100, 100); StartRadius(1.0); FinishRadius(0.1); LifeTime(1.0); } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // -xGo-§ńčį)<ż // // // UNIT DEFINITION // CreateObjectType("jda.unit.rover", "Unit") { GameObj() { ThinkInterval(1); IdleTask("Tasks::UnitIdle"); Properties() { Add("Filter::Mechanical"); Add("Filter::Unit"); Add("Filter::JDA"); } } MapObj() { GodFile("JDA_ROVER.god"); Lights() { Add("Spot") { Attach("HP-FIRE"); Color(248, 248, 173, 255); Range(15); Attenuation(1, .8, .0); Cone(.3, 1.5); Beam(0.2); Switchable(1); } } TypeDisplay() { Image("jda_units_2.tga", 0, 64, 64, 64); } GenericFX() { Add("MapObj::Health::Low", "common.class.vehicle-health-low"); Add("MapObj::Death", "common.class.vehicle-death-small"); Add("MapObj::Armour::Damaged", "jda.armor.hit-small"); Add("MapObj::Armour::Lost", "jda.armor.lose-small"); Add("UnitObj::Engine", "common.class.largehover"); Add("Weapon::Fire", "jda.fx.rover.fire"); Add("Restore::Target::Process", "common.class.RestoreTargetProcesssmall"); Add("UnitObj::Blind", "common.class.BerzerkProcesssmall"); } PhysicsModel("Hover"); TractionType("traction_hover"); ArmourClass("armor_vehicle"); HitPoints(100); Armour(100); ArmourRegenInterval(10); } UnitObj() { CommandCost(3); TurnSpeed(540); SeeingRange(81); NightModifier(89%); Constructor("jda.building.motorpool1"); ConstructionTime(30); DrivingStyle("Hover"); TopSpeed(40); ResourceCost(400); Weapon("jda.weapon.rover"); Prereqs() { Add("jda.building.motorpool1"); } } } // // WEAPON DEFINITION // CreateWeaponType("jda.weapon.rover") { Style("Projectile"); MaxRange(56); HorizAngle(90); HorizSeparation(30); VertAngle(90); VertSeparation(45); LeadAngle(1); Damage() { Amount(6); Effective("armor_infantry", 100%); Effective("armor_vehicle", 100%); Effective("armor_structure", 83%); Effective("armor_flyer", 0%); Effective("armor_naval", 83%); Effective("armor_mine", 100%); } Delay(0.4); Speed(300); Projectile("jda.proj.rover"); FirePoints() { Add("HP-FIRE"); } } // // PROJECTILE DEFINITION // CreateObjectType("jda.proj.rover", "Projectile") { MapObj() { Mesh(); GenericFX() { Add("ProjectileObj::Trail", "jda.fx.rover.proj"); Add("ProjectileObj::Hit", "jda.fx.rover.exp"); } } ProjectileObj() { ProjectileModel("StraightTrajectory"); } } // // WEAPON EFFECT // CreateEffectType("jda.fx.rover.fire") { Sound() { File("JDA_weap_Rover.WAV"); Priority(2); MinDistance(5); MaxDistance(150); } Particles(); // { // Add(1) // { // Particle("jda.fx.rover.fire-flare"); // Point("HP-FIRE"); // } // Add(3) // { // Particle("jda.fx.rover.fire-smoke"); // VelocityPosition(0.1, 0.1, 0.1); // Random(1.0, 1.0, 1.0); // Point("HP-FIRE"); // } // } } // // PROJECTILE EFFECT // CreateEffectType("jda.fx.rover.proj") { Sound(); Particles() { Add() { Particle("jda.fx.rover.proj-flare"); SingleParticle(1); Destroy(1); } Add() { Particle("jda.fx.rover.proj-smoke"); SingleParticle(1); Destroy(1); } } } // // PROJECTILE EXPLOSION EFFECT // CreateEffectType("jda.fx.rover.exp") { Sound() { File("SM_ExploD.WAV"); Priority(2); MinDistance(5); MaxDistance(150); } Particles() { Add(1) { Particle("jda.fx.rover.exp-core"); } Add(1) { Particle("jda.fx.rover.exp-glow"); } // Add(5) // { // Particle("jda.fx.rover.exp-spark"); // VelocityPosition(15.0, 15.0, 15.0); // Random(1.0, 1.0, 1.0); // } Add(3) { Particle("jda.fx.rover.exp-smoke"); VelocityPosition(1.0, 1.0, 1.0); Random(1.0, 1.0, 1.0); } } } // // WEAPON FLARE PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.rover.fire-flare", "Smoke") { LifeTime(0.3); RenderBase("jda.fx.rover.fire-flare"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.rover.fire-flare", "Sprite") { TextureName("MUZZLE.pic"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 255, 255, 255); FinishColor(0, 127, 255, 0); StartRadius(1.5); FinishRadius(0.0); } // // WEAPON SMOKE PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.rover.fire-smoke", "Smoke") { LifeTime(2.0); Priority(1.4); // lowest priority that doesn't go away RenderBase("jda.fx.rover.fire-smoke"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.rover.fire-smoke", "Sprite") { TextureName("smoke.tga"); TextureBlend("srcalpha invsrcalpha modulatealpha"); StartColor(40, 40, 40, 63); FinishColor(0, 0, 0, 0); StartRadius(0.5); FinishRadius(2.0); Sorting("Smoke", 0); } // // PROJECTILE FLARE PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.rover.proj-flare", "Particle") { MakeUnderFog(1); LifeTime(0); Priority(.74); // lowest priority that doesn't go away RenderBase("jda.fx.rover.proj-flare"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.rover.proj-flare", "Sprite") { TextureName("lightflare.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 255, 200, 220); FinishColor(255, 255, 200, 220); StartRadius(1.0); FinishRadius(1.0); Sorting("Flame", 0); } // // PROJECTILE SMOKE PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.rover.proj-smoke", "Particle") { MakeUnderFog(1); LifeTime(0); Priority(1.3); // disappear before low detail RenderBase("jda.fx.rover.proj-smoke"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.rover.proj-smoke", "Trail") { TextureName("trail2.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(14, 61, 146, 244); FinishColor(135, 148, 170, 0); StartRadius(0.1); FinishRadius(0.2); AnimRate(2.4); Decay(.2); Sorting( "Flame", 0); } // // EXPLOSION CORE PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.rover.exp-core", "Particle") { LifeTime(0.4); Priority(.74); // lowest priority that doesn't go away RenderBase("jda.fx.rover.exp-core"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.rover.exp-core", "Sprite") { TextureName("exploder.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 255, 0, 255); FinishColor(255, 0, 0, 0); StartRadius(0.1); FinishRadius(2.0); Sorting("Flame", 1); } // // EXPLOSION GLOW PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.rover.exp-glow", "Particle") { LifeTime(1.0); Priority(.74); // lowest priority that doesn't go away RenderBase("jda.fx.rover.exp-glow"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.rover.exp-glow", "Sprite") { TextureName("lightflare.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 255, 255, 255); FinishColor(255, 63, 15, 0); StartRadius(3.0); FinishRadius(0.5); Sorting("Light", 0); } // // EXPLOSION SPARK PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.rover.exp-spark", "Smoke") { LifeTime(1); Priority(1.5); // disappear at medium detail RenderBase("jda.fx.rover.exp-spark"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.rover.exp-spark", "Trail") { TextureName("bolt.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 255, 0, 255); FinishColor(255, 0, 0, 0); StartRadius(0.2); FinishRadius(0.0); Decay(0.5); Sorting( "Flame", 2); } // // EXPLOSION SMOKE PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.rover.exp-smoke", "Smoke") { LifeTime(2.0); RenderBase("jda.fx.rover.exp-smoke"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.rover.exp-smoke", "Sprite") { TextureName("puff.tga"); TextureBlend("srcalpha invsrcalpha modulatealpha"); StartColor(15, 15, 15, 63); FinishColor(0, 0, 0, 0); StartRadius(0.5); FinishRadius(2.0); Sorting("Smoke", 1); } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // -xGo-§ńčį)<ż // // // UNIT DEFINITION // CreateObjectType("jda.unit.skyfortress", "Unit") { GameObj() { ThinkInterval(1); IdleTask("Tasks::UnitIdle"); Properties() { Add("Filter::MechanicalFlyer"); Add("Restrict::NoSuperWeapons"); Add("Filter::JDA"); Add("Filter::Unit"); Add("Ability::Bombardier"); Add("Ability::AutoAttack"); } } MapObj() { RayTestFlags("Poly"); NearFadeFactor(1.25); GodFile("JDA_SKYFORTRESS.god"); PhysicsModel("Flyer"); TractionType("traction_default", "traction_flyer"); ArmourClass("armor_flyer"); HitPoints(400); Armour(400); ArmourRegenInterval(10); Lights() { Add("Spot") { Attach("HP-FIRE"); Color(248, 248, 173, 200); Range(80); Attenuation(8, .8, 0); Cone(0.8, 0.9); Beam(0.6); Switchable(1); } } TypeDisplay() { Image("jda_units_5.tga", 0, 64, 64, 64); } GenericFX() { Add("MapObj::Health::Low", "common.class.vehicle-health-low"); Add("MapObj::Death", "common.class.vehicle-death-big"); Add("MapObj::Armour::Damaged", "jda.armor.hit"); Add("MapObj::Armour::Lost", "jda.armor.lose"); Add("Restore::Target::Process", "common.class.RestoreTargetProcesslarge"); Add("Weapon::Fire", "jda.fx.skyfortress.fire"); Add("UnitObj::Blind", "common.class.BerzerkProcesslarge"); } } UnitObj() { CommandCost(4); CanAutoTarget(0); TurnSpeed(540); ConstructionTime(150); Constructor("jda.building.skyfortressfacility"); Prereqs() { Add("jda.building.skyfortressfacility"); } SeeingRange(97); NightModifier(91%); Altitude(0, 15); TopSpeed(20); ResourceCost(2500); Weapon("jda.weapon.skyfortress"); } } // // WEAPON DEFINITION // CreateWeaponType("jda.weapon.skyfortress") { Style("Projectile"); MaxRange(36); HorizAngle(90); HorizSeparation(180); VertAngle(135); VertSeparation(45); Damage() { Amount(2000); Effective("armor_infantry", 100%); Effective("armor_vehicle", 100%); Effective("armor_structure", 100%); Effective("armor_flyer", 0%); Effective("armor_naval", 100%); Effective("armor_mine", 100%); } Delay(45); Speed(100); Fixed(1); Projectile("jda.proj.skyfortress"); FirePoints() { Add("HP-FIRE"); } } // // PROJECTILE DEFINITION // CreateObjectType("jda.proj.skyfortress", "Projectile") { MapObj() { Mesh(); GenericFX() { Add("ProjectileObj::Trail", "jda.fx.skyfortress.proj"); } } ProjectileObj() { ProjectileModel("StraightTrajectory"); Explosion("jda.exp.skyfortress"); } } // // EXPLOSION DEFINITION // CreateObjectType("jda.exp.skyfortress", "Explosion") { GameObj(); MapObj() { Mesh(); GenericFX() { Add("ExplosionObj::Explode", "jda.fx.skyfortress.exp"); } } ExplosionObj() { Damage() { Amount(2000); Effective("armor_infantry", 100%); Effective("armor_vehicle", 100%); Effective("armor_structure", 100%); Effective("armor_flyer", 0%); Effective("armor_naval", 100%); Effective("armor_mine", 100%); } AreaInner(16); AreaOuter(48); Persist(0); Action() { Cmd("quake.type Quake::Explosion"); } } } // // WEAPON EFFECT // CreateEffectType("jda.fx.skyfortress.fire") { Sound() { File("flame.wav"); Priority(2); MinDistance(5); MaxDistance(150); } Particles() { Add(1) { Particle("jda.fx.skyfortress.fire-flare"); Point("HP-FIRE"); } Add(3) { Particle("jda.fx.skyfortress.fire-smoke"); VelocityPosition(0.1, 0.1, 0.1); Random(1.0, 1.0, 1.0); Point("HP-FIRE"); } } } // // PROJECTILE EFFECT // CreateEffectType("jda.fx.skyfortress.proj") { Sound(); Particles() { Add() { Particle("jda.fx.skyfortress.proj-flare"); SingleParticle(1); Destroy(1); } Add() { Particle("jda.fx.skyfortress.proj-smoke"); SingleParticle(1); Destroy(1); } } } // // EXPLOSION EFFECT // CreateEffectType("jda.fx.skyfortress.exp") { Sound() { File("large explosion.wav"); Priority(2); MinDistance(1); MaxDistance(1); } Particles() { Add() { Particle("jda.fx.skyfortress.exp-core"); } Add() { Particle("jda.fx.skyfortress.exp-glow"); } Add() { Particle("jda.fx.skyfortress.exp-shock"); } // Add(10) // { // Particle("jda.fx.skyfortress.exp-spark"); // VelocityPosition(15.0, 15.0, 15.0); // Random(1.0, 1.0, 1.0); // } Add(3) { Particle("jda.fx.skyfortress.exp-smoke"); VelocityPosition(1.0, 1.0, 1.0); Random(1.0, 1.0, 1.0); } } } // // WEAPON FLARE PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.skyfortress.fire-flare", "Smoke") { LifeTime(0.5); RenderBase("jda.fx.skyfortress.fire-flare"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.skyfortress.fire-flare", "Sprite") { TextureName("lightflare.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 255, 255, 255); FinishColor(0, 127, 255, 0); StartRadius(10.0); FinishRadius(10.0); } // // WEAPON SMOKE PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.skyfortress.fire-smoke", "Smoke") { LifeTime(2.0); Priority(1.4); // disappear before low detail RenderBase("jda.fx.skyfortress.fire-smoke"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.skyfortress.fire-smoke", "Sprite") { TextureName("puff.tga"); TextureBlend("srcalpha invsrcalpha modulatealpha"); StartColor(191, 191, 191, 122); FinishColor(127, 127, 127, 0); StartRadius(10.0); FinishRadius(10.0); } // // PROJECTILE FLARE PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.skyfortress.proj-flare", "Particle") { LifeTime(0); Priority(.74); // lowest priority that doesn't go away RenderBase("jda.fx.skyfortress.proj-flare"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.skyfortress.proj-flare", "Sprite") { TextureName("energyflare.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(200, 255, 255, 255); FinishColor(100, 200, 255, 220); StartRadius(5.0); FinishRadius(5.0); Sorting( "Light"); } // // PROJECTILE SMOKE PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.skyfortress.proj-smoke", "Particle") { LifeTime(0); RenderBase("jda.fx.skyfortress.proj-smoke"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.skyfortress.proj-smoke", "Trail") { TextureName("trail2.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(0, 127, 255, 255); FinishColor(0, 0, 255, 0); StartRadius(3.5); FinishRadius(8.0); AnimRate(1); } // // EXPLOSION CORE PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.skyfortress.exp-core", "Particle") { LifeTime(1.0); Priority(.74); // lowest priority that doesn't go away RenderBase("jda.fx.skyfortress.exp-core"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.skyfortress.exp-core", "Sprite") { TextureName("exploder.tga"); TextureBlend("modulate"); StartColor(255, 255, 0, 255); FinishColor(255, 0, 0, 0); StartRadius(3.0); FinishRadius(16.0); LifeTime(2.0); Sorting("Flame", 1); } // // EXPLOSION GLOW PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.skyfortress.exp-glow", "Particle") { LifeTime(2.0); RenderBase("jda.fx.skyfortress.exp-glow"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.skyfortress.exp-glow", "Sprite") { TextureName("lightflare.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 255, 255, 255); FinishColor(255, 63, 15, 0); StartRadius(6.0); FinishRadius(32.0); Sorting( "Light", 1); } // // EXPLOSION SHOCK PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.skyfortress.exp-shock", "Particle") { LifeTime(2.0); Priority(.74); // lowest priority that doesn't go away RenderBase("jda.fx.skyfortress.exp-shock"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.skyfortress.exp-shock", "GroundSprite") { MakeOnWater(1); Interpolate(1); TextureName("ring.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(200, 200, 250, 128); FinishColor(0, 0, 255, 0); StartRadius(12.0); FinishRadius(56.0); Sorting("Surface", 0); } // // EXPLOSION SPARK PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.skyfortress.exp-spark", "Smoke") { LifeTime(1); Priority(1.5); // disappear at medium detail RenderBase("jda.fx.skyfortress.exp-spark"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.skyfortress.exp-spark", "Trail") { TextureName("bolt.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 255, 0, 255); FinishColor(255, 0, 0, 0); StartRadius(0.2); FinishRadius(0.0); Decay(0.5); Sorting( "Flame", 2); } // // EXPLOSION SMOKE PARTICLE // CreateParticleType("jda.fx.skyfortress.exp-smoke", "Smoke") { LifeTime(2.0); RenderBase("jda.fx.skyfortress.exp-smoke"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.skyfortress.exp-smoke", "Sprite") { TextureName("puff.tga"); TextureBlend("srcalpha invsrcalpha modulatealpha"); StartColor(15, 15, 15, 63); FinishColor(0, 0, 0, 0); StartRadius(1.0); FinishRadius(3.0); Sorting("Smoke", 0); } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // -xGo-§ńčį)<ż // CreateObjectType("jda.unit.spy", "Spy") { GameObj() { ThinkInterval(1); IdleTask("Tasks::SpyIdle"); Properties() { Add("Filter::Biological"); Add("Filter::Unit"); Add("Filter::Transportable"); Add("Filter::JDA"); // Add("Ability::AntiClandestine"); Add("Restrict::NoSpies"); } } MapObj() { GodFile("JDA_SPY.god"); PhysicsModel("Walker"); ArmourClass("armor_infantry"); TractionType("traction_walker"); ApplyTerrainDamage(1); HitPoints(50); Armour(50); ArmourRegenInterval(20); TypeDisplay() { Image("jda_units_2.tga", 0, 0, 64, 64); } GenericFX() { Add("MapObj::Death", "common.class.infantrydeath"); Add("MapObj::Armour::Damaged", "jda.armor.hit-small"); Add("MapObj::Armour::Lost", "jda.armor.lose-small"); Add("Restore::Target::Process", "common.class.RestoreTargetProcesssmall"); Add("Spy::Morph", "jda.fx.spy.morph"); Add("Spy::Unmorph", "jda.fx.spy.morph"); Add("UnitObj::Blind", "common.class.BerzerkProcesssmall"); } } UnitObj() { CommandCost(2); TurnSpeed(720); SeeingRange(97); NightModifier(75%); TopSpeed(40); ResourceCost(700); Constructor("jda.building.precinct1"); ConstructionTime(30); Prereqs() { Add("jda.building.hq3"); Add("jda.building.precinct2"); } } SpyObj() { ResourceRate(20); PowerLevel(20%); PowerRate(75); Properties() { Add("Filter::Biological"); } } } // // SPY MORPH EFFECT // CreateEffectType("jda.fx.spy.morph") { LifeTime(2.2); Sound(); Particles() { Add() { Particle("jda.fx.spy.morph-flash"); SingleParticle(1); } } MeshEffect("jda.fx.spy.morph", "PlaneBuild") { ColorKey(0, 255, 255, 255, 200); ColorKey(.3, 0, 255, 0, 222); ColorKey(.7, 0, 128, 0, 254); ColorKey(1, 255, 255, 255, 200); ScaleKey( 0, 1.999); ScaleKey( .5, 1); ScaleKey( 1, 0); } } CreateParticleType("jda.fx.spy.morph-flash", "Particle") { LifeTime(0.5); RenderBase("jda.fx.spy.morph-flash"); } CreateParticleRenderType("jda.fx.spy.morph-flash", "Sprite") { TextureName("lighthalo.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 255, 255, 255); FinishColor(255, 255, 255, 0); StartRadius(5.0); FinishRadius(0.5); AnimateTime(1.0); } Description("SNADMODV4_5"); Author("Sneaky&Shadow"); ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////Mod by -xGo-§ńčį)<ż with some FX done by -xGo-§}{ŖŠųW//////////// \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // -xGo-§ńčį)<ż // // // // UNIT DEFINITION // CreateObjectType("sprawler.unit.artillery", "Unit") { GameObj() { ThinkInterval(1); IdleTask("Tasks::UnitIdle"); Properties() { Add("Filter::Mechanical"); Add("Filter::Unit"); Add("Filter::Sprawler"); } } MapObj() { GodFile("SPR_HEAVYTANK.god"); PhysicsModel("Vehicle"); ArmourClass("armor_vehicle"); TractionType("traction_tracked"); HitPoints(275); Lights() { Add("Spot") { Attach("HP-FIRE2"); Color(248, 248, 173, 255); Range(15); Attenuation(1, .9, 0); Cone(.1, .8); Beam(0.1); Switchable(1); } Add("Spot") { Attach("HP-FIRE"); Color(248, 248, 173, 255); Range(20); Attenuation(1, .9, 0); Cone(.2, 1.5); Beam(0.2); Switchable(1); } } TypeDisplay() { Image("spr_units_3.tga", 64, 64, 64, 64); } GenericFX() { Add("MapObj::Health::Low", "common.class.vehicle-health-low"); Add("MapObj::Death", "common.class.vehicle-death-big"); Add("UnitObj::Engine", "common.class.largetrack"); Add("Restore::Target::Process", "common.class.RestoreTargetProcesslarge"); Add("Weapon::Fire", "sprawler.fx.artillery.fire"); Add("UnitObj::Blind", "common.class.BerzerkProcesslarge"); } } UnitObj() { CommandCost(3); CanAutoTarget(0); TurnSpeed(135); ConstructionTime(42); FireIndirect(1); SeeingRange(81); NightModifier(89%); TopSpeed(30); ResourceCost(1000); Constructor("sprawler.building.garage1"); Prereqs() { Add("sprawler.building.garage2"); Add("sprawler.building.hq3"); } Weapon("sprawler.weapon.artillery"); } } // // WEAPON DEFINITION // CreateWeaponType("sprawler.weapon.artillery") { Style("Projectile"); NodeStyle("X"); Nodes("CP-WEAPON"); MinRange(30); MaxRange(240); HorizAngle(90); HorizSeparation(180); VertAngle(90); VertSeparation(90); TurnRate(90); Damage() { Amount(40); Effective("armor_infantry", 50%); Effective("armor_vehicle", 100%); Effective("armor_structure", 100%); Effective("armor_flyer", 0%); Effective("armor_naval", 80%); Effective("armor_mine", 80%); } FirePoints() { Add("HP-FIRE"); Add("HP-FIRE2"); } Delay(6); HighTrajectory(1); Projectile("sprawler.proj.artillery"); } // // PROJECTILE DEFINITION // CreateObjectType("sprawler.proj.artillery", "Projectile") { MapObj() { GodFile("mortar_lrg.god"); GenericFX() { Add("ProjectileObj::Trail", "sprawler.fx.artillery.proj"); } } ProjectileObj() { ProjectileModel("ArcTrajectory"); Explosion("sprawler.exp.artillery"); } } // // EXPLOSION DEFINITION // CreateObjectType("sprawler.exp.artillery", "Explosion") { MapObj() { Mesh(); GenericFX() { Add("ExplosionObj::Explode", "sprawler.fx.artillery.exp"); } } ExplosionObj() { Damage() { Amount(40); Effective("armor_infantry", 50%); Effective("armor_vehicle", 80%); Effective("armor_structure", 100%); Effective("armor_flyer", 0%); Effective("armor_naval", 80%); Effective("armor_mine", 80%); } AreaInner(8); AreaOuter(16); } } // // LAUNCH EFFECT // CreateEffectType("sprawler.fx.artillery.fire") { Sound() { File("Sprawl_weap_Thundercannon.WAV"); Priority(2); MinDistance(5); MaxDistance(150); } Particles() { Add(1) { Particle("sprawler.fx.artillery.fire-flare"); Point("HP-FIRE"); } Add(3) { Particle("sprawler.fx.artillery.fire-smoke"); VelocityPosition(1.0, 1.0, 1.0); Random(1.0, 1.0, 1.0); Point("HP-FIRE"); } Add(1) { Particle("sprawler.fx.artillery.fire-flare"); Point("HP-FIRE2"); } Add(3) { Particle("sprawler.fx.artillery.fire-smoke"); VelocityPosition(1.0, 1.0, 1.0); Random(1.0, 1.0, 1.0); Point("HP-FIRE2"); } } } // // PROJECTILE EFFECT // CreateEffectType("sprawler.fx.artillery.proj") { Sound(); Particles() { // Add() // { // Particle("sprawler.fx.artillery.proj-flare"); // SingleParticle(1); // Destroy(1); // } Add() { Particle("sprawler.fx.artillery.proj-trail"); SingleParticle(1); Destroy(1); } } } // // EXPLOSION EFFECT // CreateEffectType("sprawler.fx.artillery.exp") { Sound() { File("large explosion.wav"); Priority(2); MinDistance(5); MaxDistance(120); } Particles() { Add() { Particle("sprawler.fx.artillery.exp-core"); } Add() { Particle("sprawler.fx.artillery.exp-glow"); } Add() { Particle("sprawler.fx.artillery.exp-shock"); } // Add(10) // { // Particle("sprawler.fx.artillery.exp-spark"); // VelocityPosition(60.0, 60.0, 60.0); // Random(1.0, 0.5, 1.0); // } Add(5) { Particle("sprawler.fx.artillery.exp-smoke"); VelocityPosition(1.0, 3.0, 1.0); Random(1.0, 0.5, 1.0); } } } // // WEAPON FLARE PARTICLE // CreateParticleType("sprawler.fx.artillery.fire-flare", "Smoke") { LifeTime(0.5); RenderBase("sprawler.fx.artillery.fire-flare"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.artillery.fire-flare", "Sprite") { TextureName("MUZZLE.pic"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 127, 0, 255); FinishColor(255, 0, 0, 0); StartRadius(3.0); FinishRadius(1.5); Sorting( "Light"); } // // WEAPON SMOKE PARTICLE // CreateParticleType("sprawler.fx.artillery.fire-smoke", "Smoke") { LifeTime(3.0); RenderBase("sprawler.fx.artillery.fire-smoke"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.artillery.fire-smoke", "Sprite") { TextureName("puff.tga"); TextureBlend("srcalpha invsrcalpha modulatealpha"); StartColor(60, 60, 60, 200); FinishColor(40, 40, 40, 0); StartRadius(2.0); FinishRadius(3.0); Sorting( "Smoke"); } // // PROJECTILE FLARE PARTICLE // CreateParticleType("sprawler.fx.artillery.proj-flare", "Particle") { LifeTime(0); Priority(.74); // lowest priority that doesn't go away RenderBase("sprawler.fx.artillery.proj-flare"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.artillery.proj-flare", "Sprite") { TextureName("particle.tga"); TextureBlend("srcalpha invsrcalpha modulatealpha"); StartColor(191, 191, 191, 127); FinishColor(127, 127, 127, 0); StartRadius(2.0); FinishRadius(2.0); Sorting( "Light"); } // // PROJECTILE TRAIL PARTICLE // CreateParticleType("sprawler.fx.artillery.proj-trail", "Particle") { MakeUnderFog(1); LifeTime(0); Priority(1.4); // disappear before low detail RenderBase("sprawler.fx.artillery.proj-trail"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.artillery.proj-trail", "Trail") { TextureName("trail2.tga"); TextureBlend("modulate"); StartColor(191, 191, 191, 255); FinishColor(191, 191, 191, 0); StartRadius(0.5); FinishRadius(1.5); AnimRate( .8); Sorting( "Smoke", 1); } // // EXPLOSION CORE PARTICLE // CreateParticleType("sprawler.fx.artillery.exp-core", "Particle") { LifeTime(1.0); Priority(.74); // lowest priority that doesn't go away RenderBase("sprawler.fx.artillery.exp-core"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.artillery.exp-core", "Sprite") { TextureName("exploder.tga"); TextureBlend("modulate"); StartColor(255, 255, 0, 255); FinishColor(255, 0, 0, 0); StartRadius(2.0); FinishRadius(16.0); Sorting( "Flame", 1); } // // EXPLOSION GLOW PARTICLE // CreateParticleType("sprawler.fx.artillery.exp-glow", "Particle") { LifeTime(1.5); Priority(.74); // lowest priority that doesn't go away RenderBase("sprawler.fx.artillery.exp-glow"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.artillery.exp-glow", "Sprite") { TextureName("lightflare.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 255, 255, 255); FinishColor(255, 63, 15, 0); StartRadius(30.0); FinishRadius(2.0); Sorting( "Light", 1); } // // EXPLOSION SHOCK PARTICLE // CreateParticleType("sprawler.fx.artillery.exp-shock", "Particle") { LifeTime(0.5); Priority(.74); // lowest priority that doesn't go away RenderBase("sprawler.fx.artillery.exp-shock"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.artillery.exp-shock", "GroundSprite") { Interpolate(1); MakeOnWater(1); TextureName("ring.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 255, 0, 128); FinishColor(255, 0, 0, 0); StartRadius(1); FinishRadius(18); Sorting( "Surface", 0); } // // EXPLOSION SPARK PARTICLE // CreateParticleType("sprawler.fx.artillery.exp-spark", "Smoke") { LifeTime(.3); Priority(1.5); // disappear at medium detail RenderBase("sprawler.fx.artillery.exp-spark"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.artillery.exp-spark", "Trail") { TextureName("bolt.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 255, 0, 255); FinishColor(255, 0, 0, 0); StartRadius(0.4); FinishRadius(0.0); Decay(0.5); Sorting( "Flame", 2); } // // EXPLOSION SMOKE PARTICLE // CreateParticleType("sprawler.fx.artillery.exp-smoke", "Smoke") { LifeTime(5.0); RenderBase("sprawler.fx.artillery.exp-smoke"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.artillery.exp-smoke", "Sprite") { TextureName("puff.tga"); TextureBlend("srcalpha invsrcalpha modulatealpha"); StartColor(15, 15, 15, 127); FinishColor(0, 0, 0, 0); StartRadius(3.0); FinishRadius(10.0); Sorting( "Smoke"); } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // -xGo-§ńčį)<ż // CreateObjectType("sprawler.unit.collector", "Unit") { GameObj() { ThinkInterval(1); IdleTask("Tasks::UnitCollect"); Properties() { Add("Filter::Mechanical"); Add("Filter::Unit"); Add("Filter::Sprawler"); Add("Ability::SelfDestruct"); } } MapObj() { GodFile("SPR_COLLECTOR.god"); PhysicsModel("Vehicle"); ArmourClass("armor_vehicle"); TractionType("traction_tracked"); HitPoints(500); SelfDestructExplosion("sprawler.exp.collectorselfdestruct"); Lights() { Add("Spot") { Attach("HP-FIRE"); Color(248, 248, 173, 255); Range(18); Attenuation(1, .3, .2); Cone(.3, 0.9); Beam(0.3); Switchable(1); } } TypeDisplay() { Image("spr_units_4.tga", 64, 0, 64, 64); } GenericFX() { Add("MapObj::Health::Low", "common.class.vehicle-health-low"); Add("MapObj::Death", "common.class.vehicle-death-big"); Add("UnitObj::Engine", "common.class.smalltrack"); Add("Restore::Target::Process", "common.class.RestoreTargetProcesslarge"); Add("UnitObj::Blind", "common.class.BerzerkProcesslarge"); } } UnitObj() { CommandCost(1); TurnSpeed(360); Constructor("sprawler.building.garage1"); ConstructionTime(30); Prereqs() { Add("sprawler.building.garage1"); } SeeingRange(81); NightModifier(89%); TopSpeed(35); ResourceCost(750); ResourceTransport(750); ResourceUnload(40); ResourceLoad(30); } } CreateObjectType("sprawler.exp.collectorselfdestruct", "Explosion") { MapObj() { Mesh(); } ExplosionObj() { Damage() { Amount(200); Effective("armor_infantry", 100%); Effective("armor_vehicle", 100%); Effective("armor_structure", 100%); Effective("armor_naval", 100%); Effective("armor_mine", 100%); } AreaInner(8); AreaOuter(16); } } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // -xGo-§ńčį)<ż // // // UNIT DEFINITION // CreateObjectType("sprawler.unit.gogo", "Unit") { GameObj() { ThinkInterval(1); IdleTask("Tasks::UnitIdle"); Properties() { Add("Filter::Mechanical"); Add("Filter::Unit"); Add("Filter::Sprawler"); } } MapObj() { GodFile("SPR_gogo.god"); PhysicsModel("Hover"); ArmourClass("armor_vehicle"); TractionType("traction_hover"); ApplyTerrainDamage(1); HitPoints(250); Lights() { Add("Spot") { Attach("HP-FIRE"); Color(248, 248, 173, 255); Range(16); Attenuation(1, .9, 0); Cone(.2, 1.5); Beam(0.2); Switchable(1); } Add("Spot") { Attach("HP-FIRE2"); Color(248, 248, 173, 255); Range(16); Attenuation(1, .9, 0); Cone(.2, 1.5); Beam(0.2); Switchable(1); } } TypeDisplay() { Image("spr_units_3.tga", 64, 0, 64, 64); } GenericFX() { Add("MapObj::Health::Low", "common.class.vehicle-health-low"); Add("MapObj::Death", "common.class.vehicle-death-big"); Add("Restore::Target::Process", "common.class.RestoreTargetProcesslarge"); Add("UnitObj::Engine", "common.class.largehover"); Add("Weapon::Fire", "sprawler.fx.gogo.fire"); Add("UnitObj::Blind", "common.class.BerzerkProcesslarge"); } } UnitObj() { CommandCost(3); TurnSpeed(540); ConstructionTime(30); SeeingRange(81); NightModifier(89%); DrivingStyle("Hover"); TopSpeed(45); ResourceCost(500); Constructor("sprawler.building.garage1"); Prereqs() { Add("sprawler.building.garage1"); } Weapon("sprawler.weapon.gogo"); } } // // WEAPON DEFINITION // CreateWeaponType("sprawler.weapon.gogo") { Style("Projectile"); NodeStyle("Y_X"); Nodes("CP-WEAPON", "cp-weapon2"); MaxRange(56); HorizAngle(90); HorizSeparation(180); VertAngle(90); VertSeparation(90); LeadAngle(1); TurnRate(360); Damage() { Amount(8); Effective("armor_infantry", 30%); Effective("armor_vehicle", 40%); Effective("armor_structure", 40%); Effective("armor_flyer", 100%); Effective("armor_naval", 30%); Effective("armor_mine", 40%); } FirePoints() { Add("hp-fire"); Add("hp-fire2"); } Potshot(1); Delay(0.8); Speed(200); HighTrajectory(0); Projectile("sprawler.proj.gogo"); } // // PROJECTILE DEFINITION // CreateObjectType("sprawler.proj.gogo", "Projectile") { MapObj() { GodFile("rocket_sml.god"); GenericFX() { Add("ProjectileObj::Trail", "sprawler.fx.gogo.proj"); } } ProjectileObj() { ProjectileModel("GuidedTrajectory"); TopSpeed(250); HomingRate(120); WaverTurn(90); WaverRate(240); AccelerationTime(5); Explosion("sprawler.exp.gogo"); } } // // EXPLOSION DEFINITION // CreateObjectType("sprawler.exp.gogo", "Explosion") { MapObj() { Mesh(); GenericFX() { Add("ExplosionObj::Explode", "sprawler.fx.gogo.exp"); } } ExplosionObj() { Damage() { Amount(10); Effective("armor_infantry", 30%); Effective("armor_vehicle", 40%); Effective("armor_structure", 40%); Effective("armor_flyer", 100%); Effective("armor_naval", 30%); Effective("armor_mine", 40%); } Weapon("sprawler.weap.gogo"); AreaInner(4); AreaOuter(4); Persist(0); } } // // WEAPON LAUNCH EFFECT // CreateEffectType("sprawler.fx.gogo.fire") { Sound() { File("Sprawl_weap_GoGo.WAV"); Priority(2); MinDistance(5); MaxDistance(150); } Particles() { Add(1) { Particle("sprawler.fx.gogo.fire-flare"); Point("HP-FIRE1"); } // Add(3) // { // Particle("sprawler.fx.gogo.fire-smoke"); // VelocityPosition(1.0, 1.0, 1.0); // Random(1.0, 1.0, 1.0); // Point("HP-FIRE1"); // } Add(1) { Particle("sprawler.fx.gogo.fire-flare"); Point("HP-FIRE2"); } // Add(3) // { // Particle("sprawler.fx.gogo.fire-smoke"); // VelocityPosition(1.0, 1.0, 1.0); // Random(1.0, 1.0, 1.0); // Point("HP-FIRE2"); // } } } // // PROJECTILE TRAIL EFFECT // CreateEffectType("sprawler.fx.gogo.proj") { Sound(); Particles() { Add() { Particle("sprawler.fx.gogo.proj-flare"); SingleParticle(1); Destroy(1); } Add() { Particle("sprawler.fx.gogo.proj-trail"); SingleParticle(1); Destroy(1); } Add() { Particle("sprawler.fx.gogo.proj-smoke"); SingleParticle(1); Destroy(1); } } } // // PROJECTILE EXPLOSION EFFECT // CreateEffectType("sprawler.fx.gogo.exp") { Sound() { File("SM_ExploC.WAV"); Priority(2); MinDistance(5); MaxDistance(150); } Particles() { Add(1) { Particle("sprawler.fx.gogo.exp-core"); } Add(1) { Particle("sprawler.fx.gogo.exp-glow"); } // Add(5) // { // Particle("sprawler.fx.gogo.exp-spark"); // VelocityPosition(20.0, 20.0, 20.0); // Random(1.0, 1.0, 1.0); // } Add(3) { Particle("sprawler.fx.gogo.exp-smoke"); VelocityPosition(2.0, 2.0, 2.0); Random(1.0, 1.0, 1.0); } } } // // WEAPON FLARE PARTICLE // CreateParticleType("sprawler.fx.gogo.fire-flare", "Particle") { lifeTime(0.3); RenderBase("sprawler.fx.gogo.fire-flare"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.gogo.fire-flare", "Sprite") { TextureName("MUZZLE.pic"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 127, 0, 255); FinishColor(255, 0, 0, 0); StartRadius(2.0); FinishRadius(0.0); Sorting( "Light"); } // // WEAPON SMOKE PARTICLE // CreateParticleType("sprawler.fx.gogo.fire-smoke", "Smoke") { lifeTime(1.0); Priority(1.4); // disappear before low detail RenderBase("sprawler.fx.gogo.fire-smoke"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.gogo.fire-smoke", "Sprite") { TextureName("puff.tga"); TextureBlend("srcalpha invsrcalpha modulatealpha"); StartColor(191, 191, 191, 127); FinishColor(127, 127, 127, 0); StartRadius(1.0); FinishRadius(3.0); Sorting( "Smoke"); } // // PROJECTILE PARTICLE // CreateParticleType("sprawler.fx.gogo.proj-flare", "Particle") { MakeUnderFog(1); lifeTime(0); Priority(.74); // lowest priority that doesn't go away RenderBase("sprawler.fx.gogo.proj-flare"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.gogo.proj-flare", "Sprite") { TextureName("lightflare.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 255, 255, 127); FinishColor(255, 255, 255, 127); StartRadius(1.0); FinishRadius(1.0); Sorting( "Light"); } CreateParticleType("sprawler.fx.gogo.proj-trail", "Particle") { MakeUnderFog(1); lifeTime(0); RenderBase("sprawler.fx.gogo.proj-trail"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.gogo.proj-trail", "Trail") { TextureName("bolt.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 100, 0, 255); FinishColor(255, 0, 0, 0); StartRadius(0.3); FinishRadius(0.0); AnimRate(3); Decay(.2); Sorting( "Flame", 0); } CreateParticleType("sprawler.fx.gogo.proj-smoke", "Particle") { MakeUnderFog(1); lifeTime(0); Priority(1.5); // disappear at medium detail RenderBase("sprawler.fx.gogo.proj-smoke"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.gogo.proj-smoke", "Trail") { TextureName("trail2.tga"); TextureBlend("modulate"); StartColor(191, 191, 191, 255); FinishColor(191, 191, 191, 0); StartRadius(0.3); FinishRadius(1.5); Decay(.1); Sorting( "Smoke"); } // // EXPLOSION CORE PARTICLE // CreateParticleType("sprawler.fx.gogo.exp-core", "Particle") { lifeTime(0.3); Priority(.74); // lowest priority that doesn't go away RenderBase("sprawler.fx.gogo.exp-core"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.gogo.exp-core", "Sprite") { TextureName("bulhit.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 255, 0, 127); FinishColor(255, 0, 0, 0); StartRadius(1.0); FinishRadius(8.0); Sorting( "Flame", 1); } // // EXPLOSION GLOW PARTICLE // CreateParticleType("sprawler.fx.gogo.exp-glow", "Particle") { lifeTime(0.5); Priority(.74); // lowest priority that doesn't go away RenderBase("sprawler.fx.gogo.exp-glow"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.gogo.exp-glow", "Sprite") { TextureName("lightflare.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 255, 255, 255); FinishColor(255, 63, 0, 0); StartRadius(4.0); FinishRadius(0.0); Sorting( "Light", 1); } // // EXPLOSION SPARK PARTICLE // CreateParticleType("sprawler.fx.gogo.exp-spark", "Particle") { lifeTime(0); Priority(1.5); // disappear at medium detail RenderBase("sprawler.fx.gogo.exp-spark"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.gogo.exp-spark", "Trail") { TextureName("bolt.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 255, 0, 255); FinishColor(255, 0, 0, 0); StartRadius(0.2); FinishRadius(0.0); Decay(0.5); Sorting( "Flame", 2); } // // EXPLOSION SMOKE PARTICLE // CreateParticleType("sprawler.fx.gogo.exp-smoke", "Particle") { lifeTime(1.0); RenderBase("sprawler.fx.gogo.exp-smoke"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.gogo.exp-smoke", "Sprite") { TextureName("puff.tga"); TextureBlend("srcalpha invsrcalpha modulatealpha"); StartColor(15, 15, 15, 63); FinishColor(0, 0, 0, 0); StartRadius(1.0); FinishRadius(3.0); Sorting( "Smoke"); } CreateParticleType("GoGoChunk1", "Chunk") { LifeTime(2.0); RenderBase("GoGoChunk1"); } CreateParticleRenderType("GoGoChunk1", "Geometry") { GeometryName("GOGO-CHUNK01.god"); } CreateParticleType("GoGoChunk2", "Chunk") { LifeTime(2.0); RenderBase("GoGoChunk2"); } CreateParticleRenderType("GoGoChunk2", "Geometry") { GeometryName("GOGO-CHUNK02.god"); } CreateParticleType("GoGoChunk3", "Chunk") { LifeTime(2.0); RenderBase("GoGoChunk3"); } CreateParticleRenderType("GoGoChunk3", "Geometry") { GeometryName("GOGO-CHUNK03.god"); } CreateParticleType("GoGoChunk4", "Chunk") { LifeTime(2.0); RenderBase("GoGoChunk4"); } CreateParticleRenderType("GoGoChunk4", "Geometry") { GeometryName("GOGO-CHUNK04.god"); } CreateParticleType("GoGoChunk5", "Chunk") { LifeTime(2.0); RenderBase("GoGoChunk5"); } CreateParticleRenderType("GoGoChunk5", "Geometry") { GeometryName("GOGO-CHUNK05.god"); } CreateParticleType("GoGoChunk6", "Chunk") { LifeTime(2.0); RenderBase("GoGoChunk6"); } CreateParticleRenderType("GoGoChunk6", "Geometry") { GeometryName("GOGO-CHUNK06.god"); } CreateParticleType("GoGoChunk7", "Chunk") { LifeTime(2.0); RenderBase("GoGoChunk7"); } CreateParticleRenderType("GoGoChunk7", "Geometry") { GeometryName("GOGO-CHUNK07.god"); } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // -xGo-§ńčį)<ż // CreateObjectType("sprawler.unit.hovercollector", "Unit") { GameObj() { ThinkInterval(1); IdleTask("Tasks::UnitCollect"); Properties() { Add("Filter::Mechanical"); Add("Filter::Unit"); Add("Filter::Sprawler"); Add("Ability::SelfDestruct"); } } MapObj() { GodFile("SPR_HOVERCOLLECTOR.god"); PhysicsModel("Hover"); ArmourClass("armor_vehicle"); TractionType("traction_hover"); HitPoints(500); SelfDestructExplosion("sprawler.exp.collectorselfdestruct"); Lights() { Add("Spot") { Attach("HP-FIRE"); Color(248, 248, 173, 255); Range(18); Attenuation(1, .3, .2); Cone(.3, 0.9); Beam(0.3); Switchable(1); } } TypeDisplay() { Image("spr_units_4.tga", 64, 0, 64, 64); } GenericFX() { Add("MapObj::Health::Low", "common.class.vehicle-health-low"); Add("MapObj::Death", "common.class.vehicle-death-big"); Add("UnitObj::Engine", "common.class.largehover"); Add("Restore::Target::Process", "common.class.RestoreTargetProcesslarge"); Add("UnitObj::Blind", "common.class.BerzerkProcesslarge"); } } UnitObj() { CommandCost(1); TurnSpeed(360); Constructor("sprawler.building.wharf1"); ConstructionTime(30); Prereqs() { Add("sprawler.building.wharf1"); } SeeingRange(81); NightModifier(89%); TopSpeed(35); ResourceCost(1000); ResourceTransport(750); ResourceUnload(50); ResourceLoad(40); } } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // Copyright 1997-2000 Pandemic Studios // // // UNIT DESCRIPTION // CreateObjectType("sprawler.unit.reaper", "Unit") { GameObj() { ThinkInterval(1); IdleTask("Tasks::UnitCloak"); Properties() { Add("Filter::Biological"); Add("Filter::Unit"); Add("Filter::Sprawler"); Add("Filter::Transportable"); } } MapObj() { GodFile("SPR_REAPER.god"); PhysicsModel("Walker"); ArmourClass("armor_infantry"); TractionType("traction_walker"); ApplyTerrainDamage(1); HitPoints(200); TypeDisplay() { Image("spr_units_1.tga", 64, 0, 64, 64); } GenericFX() { Add("MapObj::Death", "common.class.infantrydeath"); Add("Cloaking::Active", "sprawler.cloak.start"); Add("Cloaking::Finish", ".construct.start"); Add("Restore::Target::Process", "common.class.RestoreTargetProcesssmall"); Add("Weapon::Fire", "sprawler.fx.reaper.fire"); Add("UnitObj::Blind", "common.class.BerzerkProcesssmall"); } } UnitObj() { CommandCost(2); TurnSpeed(720); ConstructionTime(24); SeeingRange(57); NightModifier(85%); TopSpeed(40); ResourceCost(300); Constructor("sprawler.building.squat1"); Prereqs() { Add("sprawler.building.squat1"); } Weapon("sprawler.weapon.reaper"); } } // // WEAPON DEFINITION // CreateWeaponType("sprawler.weapon.reaper") { Style("Projectile"); MaxRange(16); HorizAngle(90); HorizSeparation(30); VertAngle(90); VertSeparation(45); Damage() { Amount(30); Effective("armor_infantry", 25%); Effective("armor_vehicle", 100%); Effective("armor_structure", 50%); Effective("armor_flyer", 0%); Effective("armor_naval", 100%); Effective("armor_mine", 50%); } Delay(0.5); AimAtBox(1); FirePoints() { Add("HP-FIRE"); } Projectile("sprawler.proj.reaper"); Speed(100); } // // PROJECTILE DEFINITION // CreateObjectType("sprawler.proj.reaper", "Projectile") { MapObj() { Mesh(); GenericFX() { Add("ProjectileObj::Trail", "sprawler.fx.reaper.proj"); Add("ProjectileObj::Hit", "sprawler.fx.reaper.exp"); } } ProjectileObj() { } } // // WEAPON EFFECT // CreateEffectType("sprawler.fx.reaper.fire") { Sound() { File("Sprawl_weap_Fiend.WAV"); Priority(2); MinDistance(5); MaxDistance(150); } Particles() { Add() { Particle("sprawler.fx.reaper.fire"); SingleParticle(1); Point("HP-FIRE"); } } } // // PROJECTILE EFFECT // CreateEffectType("sprawler.fx.reaper.proj") { Sound(); Particles() { Add() { Particle("sprawler.fx.reaper.proj-flare1"); SingleParticle(1); Destroy(1); } Add() { Particle("sprawler.fx.reaper.proj-flare2"); SingleParticle(1); Destroy(1); } Add(1) { Particle("sprawler.fx.reaper.proj-trail"); SingleParticle(1); Destroy(1); } Add(1) { Particle("sprawler.fx.reaper.proj-smoke"); SingleParticle(1); Destroy(1); } } } // // PROJECTILE EXPLOSION EFFECT // CreateEffectType("sprawler.fx.reaper.exp") { Sound() { File("SM_ExploD.WAV"); Priority(2); MinDistance(5); MaxDistance(150); } Particles() { Add(1) { Particle("sprawler.fx.reaper.exp-core"); } Add(1) { Particle("sprawler.fx.reaper.exp-ring"); } Add(1) { Particle("sprawler.fx.reaper.exp-glow"); } // Add(5) // { // Particle("sprawler.fx.reaper.exp-spark"); // VelocityPosition(20.0, 20.0, 20.0); // Random(1.0, 1.0, 1.0); // } Add() { Particle("sprawler.fx.reaper.exp-smoke"); VelocityPosition(1.5, 1.5, 1.5); Random(1.0, 1.0, 1.0); } } } // // WEAPON PARTICLE // CreateParticleType("sprawler.fx.reaper.fire", "Particle") { lifeTime(0.5); RenderBase("sprawler.fx.reaper.fire-flare"); RenderBase("sprawler.fx.reaper.fire-ring"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.reaper.fire-flare", "Sprite") { TextureName("energyflare.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 180, 0, 255); FinishColor(255, 180, 0, 0); StartRadius(1.0); FinishRadius(0.2); Sorting( "Light", 0); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.reaper.fire-ring", "Sprite") { TextureName("ring.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 180, 0, 255); FinishColor(255, 0, 0, 0); StartRadius(0.5); FinishRadius(2.5); Sorting( "Light", 1); } // // PROJECTILE PARTICLE // CreateParticleType("sprawler.fx.reaper.proj-flare1", "Particle") { MakeUnderFog(1); lifeTime(0); Priority(.74); // lowest priority that doesn't go away RenderBase("sprawler.fx.reaper.proj-flare-1"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.reaper.proj-flare-1", "Sprite") { TextureName("Lighthalo.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 180, 0, 200); FinishColor(255, 180, 0, 150); StartRadius(1.5); FinishRadius(1.5); Sorting( "Light", 1); } CreateParticleType("sprawler.fx.reaper.proj-flare2", "Particle") { MakeUnderFog(1); lifeTime(0); Priority(.74); // lowest priority that doesn't go away RenderBase("sprawler.fx.reaper.proj-flare-2"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.reaper.proj-flare-2", "Sprite") { TextureName("lightflare.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 0, 0, 255); FinishColor(255, 0, 0, 255); StartRadius(0.4); FinishRadius(0.4); Sorting( "Flame", 1); } CreateParticleType("sprawler.fx.reaper.proj-trail", "Particle") { MakeUnderFog(1); lifeTime(0); Priority(1.4); // disappear before low detail RenderBase("sprawler.fx.reaper.proj-trail"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.reaper.proj-trail", "Trail") { TextureName("puff.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 180, 0, 150); FinishColor(200, 150, 0, 80); StartRadius(0.3); FinishRadius(0.0); AnimRate(3.0); Decay(.6); Sorting( "Flame", 1); } CreateParticleType("sprawler.fx.reaper.proj-smoke", "Particle") { MakeUnderFog(1); lifeTime(0); Priority(1.5); // disappear before low detail RenderBase("sprawler.fx.reaper.proj-smoke"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.reaper.proj-smoke", "Trail") { TextureName("rings.pic"); TextureBlend("modulate"); StartColor(255, 150, 10, 255); //old 255, 150, 0, 200 FinishColor(255, 100, 0, 0); //old 255, 100, 0, 0 StartRadius(0.3); FinishRadius(0.6); AnimRate(3.5); Decay(0.4); Sorting( "Smoke", 1); } // // EXPLOSION CORE PARTICLE // CreateParticleType("sprawler.fx.reaper.exp-core", "Particle") { lifeTime(0.3); Priority(.74); // lowest priority that doesn't go away RenderBase("sprawler.fx.reaper.exp-core"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.reaper.exp-core", "Sprite") { TextureName("bulhit.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 169, 0, 180); FinishColor(200, 169, 0, 0); StartRadius(1.0); FinishRadius(1.8); Sorting( "Flame", 1); } // // EXPLOSION RING PARTICLE // CreateParticleType("sprawler.fx.reaper.exp-ring", "Particle") { lifeTime(0.4); RenderBase("sprawler.fx.reaper.exp-ring"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.reaper.exp-ring", "Sprite") { TextureName("ring2.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 169, 0, 127); FinishColor(200, 139, 0, 0); StartRadius(1.0); FinishRadius(3.0); Sorting( "Flame", 2); } // // EXPLOSION GLOW PARTICLE // CreateParticleType("sprawler.fx.reaper.exp-glow", "Particle") { lifeTime(0.5); Priority(.74); // lowest priority that doesn't go away RenderBase("sprawler.fx.reaper.exp-glow"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.reaper.exp-glow", "Sprite") { TextureName("lightflare.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 255, 255, 255); FinishColor(255, 255, 0, 0); StartRadius(2.0); FinishRadius(0.0); Sorting( "Light", 1); } // // EXPLOSION SPARK PARTICLE // CreateParticleType("sprawler.fx.reaper.exp-spark", "Particle") { lifeTime(0); Priority(1.5); // disappear at medium detail RenderBase("sprawler.fx.reaper.exp-spark"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.reaper.exp-spark", "Trail") { TextureName("bolt.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 255, 0, 255); FinishColor(255, 0, 0, 0); StartRadius(0.2); FinishRadius(0.0); Decay(0.5); Sorting( "Flame", 2); } // // EXPLOSION SMOKE PARTICLE // CreateParticleType("sprawler.fx.reaper.exp-smoke", "Particle") { lifeTime(1.0); RenderBase("sprawler.fx.reaper.exp-smoke"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.reaper.exp-smoke", "Sprite") { TextureName("puff.tga"); TextureBlend("srcalpha invsrcalpha modulatealpha"); StartColor(15, 15, 15, 0); FinishColor(0, 0, 0, 0); StartRadius(0.0); FinishRadius(0.0); Sorting( "Smoke"); } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // -xGo-§ńčį)<ż // // // UNIT DEFINITION // CreateObjectType("sprawler.unit.rig", "Unit") { GameObj() { ThinkInterval(1); IdleTask("Tasks::UnitIdle"); Properties() { Add("Filter::Mechanical"); Add("Filter::Unit"); Add("Filter::Sprawler"); Add("Ability::Construction"); } } MapObj() { GodFile("Spr_constructor.god"); TypeDisplay() { Image("spr_units_4.tga", 0, 0, 64, 64); } GenericFX() { Add("MapObj::Health::Low", "common.class.vehicle-health-low"); Add("MapObj::Death", "common.class.vehicle-death-big"); Add("Restore::Target::Process", "common.class.RestoreTargetProcesssmall"); Add("UnitObj::Blind", "common.class.BerzerkProcesslarge"); Add("Build::Process::Consume", "sprawler.fx.rig.consume"); Add("Build::Process::NoConsume", "sprawler.fx.rig.noconsume"); } PhysicsModel("Hover"); TractionType("traction_hover"); ArmourClass("armor_vehicle"); HitPoints(100); } UnitObj() { CommandCost(1); TurnSpeed(720); ConstructionTime(12); Constructor("sprawler.building.hq1"); ResourceCost(500); SeeingRange(57); NightModifier(85%); Prereqs() { Add("sprawler.building.hq1"); } DrivingStyle("Hover"); TopSpeed(25); } } // // BUILD-CONSUME EFFECT // CreateEffectType("sprawler.fx.rig.consume") { Sound(); Particles() { Add() { Particle("sprawler.fx.rig.consume-mark"); SingleParticle(1); CodeDelay(1); Delay(3.5); } Add() { Particle("sprawler.fx.rig.consume-ring"); Delay(0.5); } Add() { Particle("sprawler.fx.rig.consume-glow"); SingleParticle(1); Destroy(1); } Add(10) { Particle("sprawler.fx.rig.consume-spark"); VelocityPosition(0.0, 5.0, 0.0); Random(0.0, 0.5, 0.0); RandomVertex(1); } } } // // BUILD-CONSUME MARK PARTICLE // CreateParticleType("sprawler.fx.rig.consume-mark", "Particle") { LifeTime(20.0); RenderBase("sprawler.fx.rig.consume-mark"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.rig.consume-mark", "GroundSprite") { Interpolate(1); MakeOnWater(0); TextureName("energyflare.tga"); TextureBlend("srcalpha invsrcalpha modulatealpha"); StartColor(0, 0, 0, 0); FinishColor(0, 0, 0, 0); StartRadius(6.0); FinishRadius(6.0); LifeTime(20.0); Sorting( "Surface", 1); } // // BUILD-CONSUME RING PARTICLE // CreateParticleType("sprawler.fx.rig.consume-ring", "Particle") { LifeTime(2.0); RenderBase("sprawler.fx.rig.consume-ring"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.rig.consume-ring", "GroundSprite") { Interpolate(1); MakeOnWater(1); TextureName("ring.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(0, 0, 0, 0); FinishColor(0, 0, 0, 0); StartRadius(3.0); FinishRadius(30.0); LifeTime(2.0); Sorting( "Surface", 1); } // // BUILD-CONSUME GLOW PARTICLE // CreateParticleType("sprawler.fx.rig.consume-glow", "Particle") { LifeTime(0.0); RenderBase("sprawler.fx.rig.consume-glow"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.rig.consume-glow", "Sprite") { TextureName("lighthalo.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(127, 0, 255, 63); FinishColor(127, 0, 255, 63); StartRadius(5.0); FinishRadius(5.0); } // // BUILD-CONSUME SPARK PARTICLE // CreateParticleType("sprawler.fx.rig.consume-spark", "Ember") { LifeTime(5.0); Drag(10%); Gravity(70%); RenderBase("sprawler.fx.rig.consume-spark"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.rig.consume-spark", "Sprite") { TextureName("lighthalo.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 100, 50, 255); FinishColor(150, 50, 0, 50); StartRadius(1.0); FinishRadius(0.3); } // // BUILD-NO-CONSUME EFFECT // CreateEffectType("sprawler.fx.rig.noconsume") { Sound(); Particles() { Add() { Particle("sprawler.fx.rig.noconsume-glow"); SingleParticle(1); Destroy(1); } Add(5) { Particle("sprawler.fx.rig.noconsume-spark"); VelocityPosition(0.0, 5.0, 0.0); Random(0.0, 0.5, 0.0); RandomVertex(1); } } } // // BUILD-NO-CONSUME GLOW PARTICLE // CreateParticleType("sprawler.fx.rig.noconsume-glow", "Particle") { LifeTime(0.0); RenderBase("sprawler.fx.rig.noconsume-glow"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.rig.noconsume-glow", "Sprite") { TextureName("lighthalo.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 100, 50, 255); FinishColor(150, 50, 0, 50); StartRadius(5.0); FinishRadius(5.0); } // // BUILD-NO-CONSUME SPARK PARTICLE // CreateParticleType("sprawler.fx.rig.noconsume-spark", "Particle") { LifeTime(2.5); RenderBase("sprawler.fx.rig.noconsume-spark"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.rig.noconsume-spark", "Sprite") { TextureName("lightflare.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(255, 100, 50, 255); FinishColor(150, 50, 0, 50); StartRadius(0.6); FinishRadius(0.2); LifeTime(1.0); } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // -xGo-§ńčį)<ż // CreateObjectType("sprawler.unit.scaver", "Restore") { GameObj() { ThinkInterval(1); IdleTask("Tasks::UnitIdle"); Properties() { Add("Filter::Biological"); Add("Filter::Unit"); Add("Filter::Sprawler"); Add("Ability::Construction"); Add("Filter::Transportable"); } } MapObj() { GodFile("SPR_SCAVER.god"); GrainSize(1); PhysicsModel("Hover"); ArmourClass("armor_infantry"); TractionType("traction_hover"); ApplyTerrainDamage(1); HitPoints(150); TypeDisplay() { Image("spr_units_3.tga", 0, 0, 64, 64); } GenericFX() { Add("MapObj::Health::Low", "common.class.vehicle-health-low"); Add("MapObj::Death", "common.class.vehicle-death-big"); Add("UnitObj::Engine", "common.class.smallhover"); Add("Restore::Process", "sprawler.fx.scaver.sparkle"); Add("Restore::Source::Process", "sprawler.fx.scaver.ping"); Add("Restore::Target::Process", "common.class.RestoreTargetProcesssmall"); Add("UnitObj::Blind", "common.class.BerzerkProcesssmall"); } } UnitObj() { CommandCost(2); TurnSpeed(540); ConstructionTime(18); SeeingRange(81); NightModifier(60%); TopSpeed(32); ResourceCost(500); Constructor("sprawler.building.garage1"); Prereqs() { Add("sprawler.building.scaverhut1"); } } RestoreObj() { AddHitPoints(15); Distance(24); TargetProperties() { Add("Filter::Mechanical"); Add("Filter::MechanicalFlyer"); } } } // // SCAVER REPAIR SPARKLE // CreateEffectType("sprawler.fx.scaver.sparkle") { Sound() { File("Sprawl_weap_Scaver.WAV"); Priority(2); MinDistance(5); MaxDistance(150); } Particles() { Add() { Particle("sprawler.fx.scaver.sparkle"); VelocityPosition(0.3, 3, 0.3); Random(1.0, 0.5, 1.0); Point("HP-FIRE"); } Add() { Particle("sprawler.fx.scaver.smoke"); VelocityPosition(0.3, 3, 0.3); Random(1.0, 0.5, 1.0); Point("HP-FIRE"); } } } // // SCAVER REPAIR PING // CreateEffectType("sprawler.fx.scaver.ping") { Sound(); Particles() { Add(4) { Particle("sprawler.fx.scaver.ping"); //SingleParticle(1); Point("HP-FIRE"); } } } // // SCAVER REPAIR PUFF PARTICLE // CreateParticleType("sprawler.fx.scaver.sparkle", "Ember") { lifeTime(1.0); Drag(10%); Gravity(50%); RenderBase("sprawler.fx.scaver.sparkle"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.scaver.sparkle", "Sprite") { TextureName("lighthalo.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); ColorKey(0.0, 255, 100, 50, 255); ColorKey(0.3, 255, 100, 0, 127); ColorKey(1.0, 100, 50, 0, 50); StartRadius(0.5); FinishRadius(0.2); } // // SCAVER REPAIR PING PARTICLE // CreateParticleType("sprawler.fx.scaver.ping", "Particle") { lifeTime(0.5); RenderBase("sprawler.fx.scaver.ping"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.scaver.ping", "Sprite") { TextureName("lightflare.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); ColorKey(0.0, 255, 255, 255, 255); ColorKey(0.3, 150, 150, 150, 150); ColorKey(1.0, 50, 50, 50, 50); StartRadius(1.0); FinishRadius(0.4); } // // SCAVER REPAIR SMOKE PARTICLE // CreateParticleType("sprawler.fx.scaver.smoke", "Particle") { lifeTime(0.6); RenderBase("sprawler.fx.scaver.smoke"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.scaver.smoke", "Sprite") { TextureName("puff.tga"); TextureBlend("srcalpha invsrcalpha modulatealpha"); StartColor(15, 15, 15, 63); FinishColor(0, 0, 0, 0); StartRadius(0.5); FinishRadius(0.2); Sorting( "Smoke"); } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // Copyright 1997-2000 Pandemic Studios // // // SPRAWLER SCAVER HUT (LEVEL 1) // CreateObjectType("sprawler.building.scaverhut1", "Restore") { GameObj() { ThinkInterval(1); IdleTask("Tasks::RestoreStatic"); Properties() { Add("Filter::Mechanical"); Add("Filter::Building"); Add("Filter::Sprawler"); Add("Ability::Recycle"); } } MapObj() { RayTestFlags("Poly"); GodFile("spr_scaverhut.god"); PhysicsModel("building"); ArmourClass("armor_structure"); HitPoints(1000); TractionType("traction_building"); GenericFX() { Add("Construct::Start", "Sprawler.Construct.Start"); Add("Recycle::Start", "Sprawler.Recycle.Start"); Add("Recycle::Finish", "Sprawler.Recycle.Finish"); Add("MapObj::Health::Low", "common.class.building-health-low"); Add("MapObj::Death", "common.class.building-death"); Add("Restore::Process", "sprawler.fx.scaverhut.repair"); Add("Restore::Target::Process", "common.class.RestoreTargetProcesslarge"); } TypeDisplay() { Image("sprawl_bldgs_2.TGA", 64, 64, 64, 64); } } UnitObj() { Upgrades() { Add("sprawler.building.scaverhut2"); Add("sprawler.building.scaverhut3"); } CommandCost(1); ConstructionTime(20); SeeingRange(65); NightModifier(74%); ResourceCost(1000); Constructor("sprawler.unit.rig"); Power() { Required(200); } Efficiency() { Green(100%); Yellow(50%); Red(25%); } Prereqs() { Add("sprawler.building.garage1"); } } RestoreObj() { AddHitPoints(30); TargetProperties() { Add("Filter::Mechanical"); } } } // // SPRAWLER SCAVER HUT (LEVEL 2) // CreateObjectType("sprawler.building.scaverhut2", "Unit") { GameObj() { ThinkInterval(1); Properties() { Add("Filter::Studio::Hidden"); } } MapObj() { GodFile("spr_scaverhut_upgrade.god"); PhysicsModel("building"); RayTestFlags("Poly"); GenericFX() { Add("Construct::Start", "Sprawler.Construct.Start"); Add("Recycle::Start", "Sprawler.Recycle.Start"); } } UnitObj() { ConstructionTime(20); RecycleTime(0); SeeingRange(0); NightModifier(0%); ResourceCost(500); Power() { Required(50); } Prereqs() { Add("sprawler.building.hq2"); } } } // // SPRAWLER SCAVER HUT (LEVEL 3) // CreateObjectType("sprawler.building.scaverhut3", "Unit") { GameObj() { ThinkInterval(1); Properties() { Add("Filter::Studio::Hidden"); } } MapObj() { GodFile("spr_scaverhut_upgrade2.god"); PhysicsModel("building"); RayTestFlags("Poly"); GenericFX() { Add("Construct::Start", "Sprawler.Construct.Start"); Add("Recycle::Start", "Sprawler.Recycle.Start"); } } UnitObj() { ConstructionTime(20); RecycleTime(0); SeeingRange(0); NightModifier(0%); ResourceCost(500); Power() { Required(50); } Prereqs() { Add("sprawler.building.hq3"); } } } // // REPAIR EFFECT // CreateEffectType("sprawler.fx.scaverhut.repair") { Sound(); Particles() { Add(1) { Particle("sprawler.fx.scaverhut.repair-flare"); Delay(1.3); Point("HP-PARTICLE1"); } Add(10) { Particle("sprawler.fx.scaverhut.repair-spark"); VelocityPosition(0.8, 1.0, 1.0); Random(2.0, 2.0, 2.5); Delay(1.3); Point("HP-PARTICLE1"); } Add(2) { Particle("sprawler.fx.scaverhut.smoke"); VelocityPosition(0.8, 1.0, 1.0); Random(2.0, 2.0, 2.5); Delay(1.3); Point("HP-PARTICLE1"); } } } // // REPAIR FLARE // CreateParticleType("sprawler.fx.scaverhut.repair-flare", "Particle") { LifeTime(0.6); RenderBase("sprawler.fx.scaverhut.repair-flare"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.scaverhut.repair-flare", "Sprite") { TextureName("lightflare.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); ColorKey(0.0, 255, 255, 255, 255); ColorKey(0.3, 150, 150, 150, 150); ColorKey(1.0, 80, 80, 80, 80); StartRadius(2.0); FinishRadius(0.5); } // // REPAIR SPARK // CreateParticleType("sprawler.fx.scaverhut.repair-spark", "Ember") { lifeTime(4.5); Drag(10%); Gravity(20%); RenderBase("sprawler.fx.scaverhut.repair-spark"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.scaverhut.repair-spark", "Sprite") { TextureName("lighthalo.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); ColorKey(0.0, 255, 100, 50, 255); ColorKey(0.3, 255, 100, 0, 127); ColorKey(1.0, 150, 50, 0, 50); StartRadius(0.6); FinishRadius(0.3); } // // SCAVERHUT REPAIR SMOKE PARTICLE // CreateParticleType("sprawler.fx.scaverhut.smoke", "Smoke") { lifeTime(1.5); RenderBase("sprawler.fx.scaverhut.smoke"); } CreateParticleRenderType("sprawler.fx.scaverhut.smoke", "Sprite") { TextureName("puff.tga"); TextureBlend("srcalpha invsrcalpha modulatealpha"); StartColor(15, 15, 15, 63); FinishColor(0, 0, 0, 0); StartRadius(0.5); FinishRadius(1.5); Sorting( "Smoke"); } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // Copyright 1997-2000 Pandemic Studios // CreateObjectType("sprawler.unit.spy", "Spy") { GameObj() { ThinkInterval(1); IdleTask("Tasks::SpyIdle"); Properties() { Add("Filter::Biological"); Add("Filter::Unit"); Add("Filter::Sprawler"); Add("Filter::Transportable"); // Add("Ability::AntiClandestine"); Add("Restrict::NoSpies"); } } MapObj() { GodFile("SPR_SPY.god"); PhysicsModel("Walker"); ArmourClass("armor_infantry"); TractionType("traction_walker"); ApplyTerrainDamage(1); HitPoints(100); TypeDisplay() { Image("spr_units_2.tga", 64, 64, 64, 64); } GenericFX() { Add("MapObj::Death", "common.class.infantrydeath"); Add("Restore::Target::Process", "common.class.RestoreTargetProcesssmall"); Add("Spy::Morph", "special.fx.spy.invisible"); Add("Spy::Unmorph", "special.fx.spy.visible"); Add("UnitObj::Blind", "common.class.BerzerkProcesssmall"); } } UnitObj() { CommandCost(2); TurnSpeed(720); ConstructionTime(30); Constructor("sprawler.building.squat1"); SeeingRange(97); NightModifier(75%); TopSpeed(40); ResourceCost(700); Prereqs() { Add("sprawler.building.hq3"); Add("sprawler.building.squat2"); } } SpyObj() { ResourceRate(20); PowerLevel(20%); PowerRate(75); Properties() { Add("Filter::Biological"); } } } // // SPY MORPH EFFECT // //CreateEffectType("sprawler.fx.spy.morph") //{ //LifeTime(1.0); //Sound(); //Particles() //{ //Add() //{ // Particle("sprawler.fx.spy.morph-flash"); //SingleParticle(1); //} //} //MeshEffect("sprawler.fx.spy.morph", "TextureCrossFade") //{ //Blend("srcalpha one modulatealpha"); //ColorKey(0.0, 0, 0, 0, 255); //ColorKey(1.0, 255, 255, 255, 255); //ColorKey2(0.0, 255, 255, 255, 255); ColorKey2(1.0, 255, 255, 255, 0); //} //} //CreateParticleType("sprawler.fx.spy.morph-flash", "Particle") //{ //LifeTime(1.0); //RenderBase("sprawler.fx.spy.morph-flash"); //} //CreateParticleRenderType("sprawler.fx.spy.morph-flash", "Sprite") //{ //TextureName("lighthalo.tga"); //TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); //StartColor(255, 255, 255, 255); //FinishColor(255, 255, 255, 0); //StartRadius(5.0); //FinishRadius(0.5); //} // ACTIVATE MORPH /FX by coyote seven, then modofied by -xGo-Sneaky CreateEffectType("special.fx.spy.invisible") { Sound(); Particles() { Add() { Particle("special.fx.spy.greensparkle"); Random(1.0, 1.0, 1.0); Point("HP-LIGHT1"); } Add() { Particle("special.fx.spy.greensparkle"); Random(1.0, 1.0, 1.0); Point("HP-LIGHT2"); } } MeshEffect("special.fx.spy.invisible", "TextureCrossFade") { LifeTime(3.5); ColorKey(0, 255, 255, 255, 255); ColorKey(.1, 255, 255, 255, 100); ColorKey(.3, 255, 255, 255, 88); ColorKey(.5, 255, 255, 255, 100); ColorKey(.6, 255, 255, 255, 44); ColorKey(.7, 255, 255, 255, 100); ColorKey(.8, 255, 255, 255, 88); ColorKey(.9, 255, 255, 255, 100); ColorKey(1, 255, 255, 255, 255); ColorKey2(0, 255, 255, 255, 0); ColorKey2(.04, 255, 255, 255, 188); ColorKey2(.2, 255, 255, 255, 200); ColorKey2(.3, 255, 255, 255, 188); ColorKey2(.4, 255, 255, 255, 254); ColorKey2(.5, 255, 255, 255, 222); ColorKey2(.6, 255, 255, 255, 244); ColorKey2(.7, 255, 255, 255, 202); ColorKey2(.8, 255, 255, 255, 200); ColorKey2(.9, 255, 255, 255, 188); ColorKey2(1, 255, 255, 255, 0); Texture("probe_seer_fade.tga"); Blend("srcalpha one modulatealpha"); AnimRate(13); } } } // SEER GREEN PARTICLE //FX by coyote seven, then modofied by -xGo-Sneaky CreateParticleType("special.fx.spy.greensparkle", "Particle") { lifeTime(1.0); RenderBase("special.fx.spy.greensparkle"); } CreateParticleRenderType("special.fx.spy.greensparkle", "Sprite") { TextureName("puff.tga"); TextureBlend("srcalpha one modulatealpha"); StartColor(0, 0, 0, 0); FinishColor(0, 0, 0, 0); StartRadius(1.2); FinishRadius(0.0); AnimateTime(0.9); } // SPY VISIBLE - DEACTIVATE MORPH // FX by coyote seven, then modofied by -xGo-Sneaky CreateEffectType("special.fx.spy.visible") { Sound(); Particles(); MeshEffect("special.fx.spy.visible", "Glow") { LifeTime(0.5); StartColor(0, 255, 0, 100); FinishColor(0, 255, 0, 0); } } cursors2.pic8ƒt cursors3.pic»tk™)types_objects_genericfx_jda_construct.cfg&Ō'types_objects_genericfx_jda_recycle.cfgś(types_objects_genericfx_jda_walllink.cfg Lprobe_seer_fade.tgaX ,.types_objects_genericfx_sprawler_construct.cfg„ Ć,types_objects_genericfx_sprawler_recycle.cfgG4W -types_objects_genericfx_sprawler_walllink.cfgž?utypes_objects_jda_artillery.cfgG=(types_objects_jda_collector.cfgPo©types_objects_jda_enforcer.cfgłwn)$types_objects_jda_hovercollector.cfgg”ųtypes_objects_jda_rig.cfg_ØKtypes_objects_jda_rover.cfgŖ¼& !types_objects_jda_skyfortress.cfgŠÜā%types_objects_jda_spy.cfg²f mod.cfg 7read.txtO .%types_objects_sprawlers_bigbrutha.cfg}ö'%types_objects_sprawlers_collector.cfgs6† types_objects_sprawlers_gogo.cfgł>ż,*types_objects_sprawlers_hovercollector.cfgökŚ"types_objects_sprawlers_reaper.cfgŠrF%types_objects_sprawlers_rig.cfg˜6"types_objects_sprawlers_scaver.cfgL­%types_objects_sprawlers_scaverhut.cfgĖ¼›types_objects_sprawlers_spy.cfgfŅ6Gen. Fx Gen. Fx\JDA Gen. Fx\SPR JDA changes SPR changes
Make your own free website on Tripod.com